Kỳ 2: Những mục tiêu để củng cố “nội lực” Đảng bộ Bộ GTVT

Tại phiên họp thứ nhất Ban chấp hành Đảng bộ Bộ GTVT nhiệm kỳ 2020-2025,
đồng chí Lê Anh Tuấn (đứng phát biểu), Thứ trưởng Bộ GTVT đã được bầu làm
Bí thư Đảng bộ Bộ GTVT với 100% phiếu bầu.
Còn nhiều khó khăn, thách thức

Chia sẻ với phóng viên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, lãnh đạo Đảng ủy Bộ GTVT khẳng định, những năm qua, ngành GTVT luôn đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, nâng cao năng lực công tác và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; xây dựng ngành GTVT phát triển bền vững, xây dựng Đảng Bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện. Song, cũng cần thẳng thắn nhìn nhận rằng, ngành GTVT hiện còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, như: Hệ thống GTVT vẫn còn thiếu đồng bộ, tính kết nối chưa cao. Trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, một số mục tiêu đặt ra trong nghị quyết, chiến lược, quy hoạch phát triển ngành GTVT còn cao, chưa phù hợp với khả năng huy động các nguồn lực để thực hiện.

Hệ thống GTVT vẫn còn thiếu đồng bộ, tính kết nối vẫn chưa cao, làm tăng chi phí và giảm hiệu quả khai thác vận tải. Chất lượng dịch vụ vận tải đường sắt, đường thủy nội địa còn thấp, chưa đáp ứng yêu cầu. Tai nạn giao thông diễn biến phức tạp, nhất là trong lĩnh vực đường bộ, đường sắt,

Cùng với đó, hoạt động xuất, kinh doanh của nhiều doanh nghiệp trong ngành dù chuyển biến tích cực, song, vẫn còn một số doanh nghiệp gặp khó khăn, chưa bảo đảm đủ việc làm cho người lao động, tình trạng nợ lương, nợ bảo hiểm xã hội vẫn còn ở một số doanh nghiệp. Việc khắc phục một số hạn chế, tồn tại được các cơ quan chức năng chỉ ra từ các nhiệm kỳ trước còn chậm, chưa đạt yêu cầu đề ra.

Trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, việc nắm bắt, xử lý tình huống và định hướng công tác chính trị tư tưởng ở một số Đảng bộ, Chi bộ còn hạn chế, chưa kịp thời. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số tổ chức đảng còn chưa đạt yêu cầu, để xảy ra mất đoàn kết nội bộ, tiêu cực (tại Đảng bộ Tổng công ty Đầu tư phát triển Đường cao tốc Việt Nam và Đảng bộ Cục Đường thủy nội địa Việt Nam); chất lượng sinh hoạt cấp ủy, Đảng bộ, Chi bộ chuyển biến chậm.

Công tác triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị ở một số tổ chức đảng chưa đi vào chiều sâu, chưa cụ thể, nhất là việc đăng ký nội dung làm theo và chủ động tự giác thực hiện chuẩn mục đạo đức tại một số cơ quan, đơn vị. Việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giảm sát tình hình khắc phục thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm đã được chỉ ra qua kiểm tra, giám sát của một số cấp ủy chưa được quan tâm thực hiện đầy đủ, chưa đáp ứng yêu cầu. Công tác kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm tại một số cấp ủy đảng còn hạn chế, chưa kịp thời nên qua thanh tra, kiểm tra vẫn phát hiện cán bộ, đảng viên vi phạm phải xử lý kỷ luật.

Phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, sự phối hợp hoạt động giữa cấp ủy, lãnh đạo cơ quan ở một số cơ quan, đơn vị chưa cụ thể, thường xuyên nên hiệu quả chưa cao. Nhận thức về công tác dân vận, nhất là công tác dân vận của chính quyền ở một số tổ chức đảng, đoàn thể chưa được quan tâm đúng mức và hiệu quả còn hạn chế.

Xác định những “điểm nghẽn”

Trước những thực tiễn trong quá trình hoạt động, Đảng ủy Bộ GTVT đã xác định rõ những nguyên nhân của bạn chế, khuyết điểm. Trong đó, hệ thống thể chế về đầu tư, xây dựng, đất đai, quản lý vận tải chưa đồng bộ, đầy đủ, chưa kịp thời ở một số lĩnh vực. Năng lực đầu tư cho kết cấu hạ tầng hạn hẹp. Năng lực phân tích tình hình, dự báo xu thế phát triển còn hạn chế. Đầu tư cho khoa học công nghệ trong nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao vẫn còn hạn chế. Quy định về bảo vệ môi trường liên quan đến công tác chuẩn bị đầu tư còn vướng mắc trong triển khai thực hiện.


Niềm vui của cán bộ, công nhân viên trên công trường.

Mặt khác, công tác chính trị tư tưởng ở một số Đảng bộ, Chi bộ chưa kịp thời, thiếu sâu sát, còn hình thức. Việc nắm tình hình và định hướng tư tưởng có thời điểm còn chậm, thiếu chủ động. Một số cấp ủy và lãnh đạo cơ quan, đơn vị nhận thức chưa đầy đủ và quyết tâm chưa cao, còn ngại khó, một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa làm tròn chức trách, nhiệm vụ được giao, chưa thật sự phát huy tinh thần trách nhiệm, vai trò tiền phong gương mẫu trong công việc, có tư tưởng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.

Nhận thức về công tác kiểm tra, giám sát ở một số tổ chức đảng vẫn còn xem nhẹ; chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát chưa cao, chủ yếu mới chỉ tập trung kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng mà chưa chú trọng vào kiểm tra, giám sát đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy và lãnh đạo giữ cương vị chủ chốt.

5 mục tiêu tạo động lực mạnh mẽ

Trong quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ GTVT lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã rút ra 05 bài học kinh nghiệm. Trước hết là lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng phải gắn liền với việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác chính trị, tư tưởng, công tác cán bộ, đạo đức và trách nhiệm nêu gương. Đổi mới cách học tập, quán triệt nghị quyết và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Trung ương và cấp ủy các cấp. Phát huy tính tiền phong gương mẫu, sức sáng tạo của đội ngũ đảng viên, cán bộ, công chức và người lao động trong thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Cùng với đó, phải tăng cường đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng phù hợp với từng tổ chức đảng và nhiệm vụ của ngành Giao thông vận tải, của cơ quan, đơn vị. Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, ý thức tổ chức kỷ luật, tỉnh tiên phong gương mẫu của đội ngũ đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu tổ chức đảng và cơ quan, đơn vị.

Lãnh đạo Đảng ủy Bộ GTVT khẳng định, thời gian tới cần phải thường xuyên quan tâm xây dựng và củng cố khối đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ, trước hết là trong tập thể cấp ủy và lãnh đạo cơ quan, đơn vị. Đồng thời chú trọng công tác xây dựng Đảng, coi trọng việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, thực hiện nghiêm túc trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, các đồng chí bí thư cấp ủy và thủ trưởng cơ quan, đơn vị thực sự là tấm gương để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động noi theo.

Mặt khác, phối hợp chặt chẽ, cụ thể giữa Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ với Ban Cán sự đảng Bộ trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác cán bộ, có phân công, phần việc, theo dõi đánh giá, chỉ đạo kịp thời; phát huy vai trò của các đoàn thể, tổ chức xã hội trong công tác xây dựng Đảng. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, xây dựng tổ chức đảng vững mạnh là hạt nhân chính trị; vai trò lãnh đạo của Đảng, trách nhiệm của các cấp ủy, người đứng đầu là nhân tố quyết định thành công.

Đảng ủy Bộ GTVT cũng sẽ tập trung nâng cao chất lượng hoạt động của Chi bộ, nâng cao chất lượng đội ngũ cấp ủy viên các cấp; tăng cường và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng với phương châm giảm sát rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm.

Phản hồi

Các tin khác