Kỳ 4: Tạo chuyển biến về chất trong hoạt động của Đảng bộ

Ban Chấp Đảng bộ Bộ GTVT khóa mới trao hoa cảm ơn các đồng chí Ban Chấp hành Đảng bộ khóa nhiệm kỳ 2015 - 2020.
 

 Chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng

Đồng chí Lê Anh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Ủy viên Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ GTVT cho biết, những năm qua, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức được chú trọng, góp phần nâng cao nhận thức, tăng cường, củng cố sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Trước những thách thức phát triển thời đại mới, nổi bật trong các nhiệm vụ và giải pháp trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và đạo đức, Đảng bộ sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, trọng tâm là thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên và tập trung ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa" trong nội bộ. Thực hiện tốt các quy định về nêu gương, nhất là cán bộ lãnh đạo các cấp, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, tạo sự lan tỏa, thúc đẩy, lôi cuốn đảng viên, quần chúng tự giác tham gia.

Xác định công tác chính trị, tư tưởng là nhiệm vụ hàng đầu của các cấp ủy đảng và tăng cường quản lý cán bộ, đảng viên. Thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng theo yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị, đảm bảo tính đảng, tính chiến đấu, tính thực tiễn, kịp thời, hiệu quả. Chủ động, sáng tạo, đổi mới mạnh mẽ việc tổ chức học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết của Trung ương và cấp ủy các cấp; xác định rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân, khắc phục tình trạng triển khai và tổ chức thực hiện nghị quyết ở một số nơi còn hình thức, chưa đi vào cuộc sống.

Chủ động nắm tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên; kịp thời xử lý thông tin và định hướng dư luận gắn với giải quyết tốt các vấn đề bức xúc, phức tập phát sinh; kịp thời tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Thực hiện tốt quy định về nêu gương gắn với đăng ký tu dưỡng, rèn luyện hàng năm của mỗi cán bộ, đảng viên. Đẩy mạnh giáo dục đạo đức cách mạng, tiếp tục thực hiện sâu rộng, thường xuyên, có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Tăng cường các hoạt động biểu dương, khen thưởng các tổ chức đảng và đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; trong lao động sáng tạo, những tấm gương người tốt, việc tốt. Coi trọng kiểm tra, giảm sát trong Đảng kết hợp với phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của các tổ chức đoàn thể đối với cán bộ, đảng viên thực hiện nêu gương. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo, kịp thời kiểm toàn cán bộ làm công tác tuyên giáo các cấp và thường xuyên bồi dưỡng, tập huấn cập nhật kiến thức cho đội ngũ cán bộ tuyên giáo…

Tạo chuyển biến về chất...

Ngành Hàng hải vẫn giữ được tốc độ phát triển ngay trong thời gian dịch COVD-19.
 

Trong công tác tổ chức xây dựng Đảng, Đảng bộ tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng xây dựng tổ chức đảng gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị, đoàn thể trong sạch, vững mạnh về mọi mặt. Xây dựng, củng cố, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy và đối ngũ cán bộ cấp ủy các cấp. Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức đảng đồng bộ với tổ chức bộ máy chính quyền tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả"..

Cùng với đó là đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp lãnh đạo, tạo chuyển biến về chất lượng hoạt động của các cấp ủy đảng. Đổi mới nội dung, phương pháp đánh giá cán bộ, đảng viên và xây dựng tiêu chí phù hợp trong đánh giá cán bộ, đảng viên. Tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp ủy thông qua việc thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/ĐU của Đảng ủy Khối về nâng cao chất lượng chỉ bộ. Trong đó, đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát; thực hiện nghiêm kỷ cương, nguyên tắc về chế độ sinh hoạt đảng; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ đi đôi với thực hiện nghiêm túc chế độ tự phê bình và phê bình, khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm trong sinh hoạt đảng.

Tổ chức bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ cấp ủy viên và bí thư cấp ủy; nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị và đa dạng các hình thức bồi dưỡng, tập huấn và biểu dương khen thưởng đội ngũ làm công tác đảng tại cơ sở, nhất là bí thư chi bộ. Xây dựng và thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ các cấp có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, gắn với thực hiện phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ Bộ và các cơ quan, đơn vị những năm tiếp theo.

Song hành với đó là thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên hằng năm đảm bảo thực chất và quy định về đảng viên giữa mới liên hệ với cấp ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ nơi cư trú. Tiếp tục thực hiện nghiêm Quy định 126-QĐ/TW của Bộ Chính trị về “Một số vấn để bảo vệ chính trị nội bộ Đảng". Tăng cường trách nhiệm của cấp ủy các cấp trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ; gắn công tác bảo vệ chính trị nội bộ với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; thực hiện nghiêm Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. Tăng cường công tác quản lý cán bộ, đảng viên về mọi mặt; đẩy mạnh phát triển đảng viên. Xây dựng hệ thống dữ liệu đảng viên, phân định cụ thể và phân cấp công tác quản lý cán bộ, đảng viên từ chi ủy đến Đảng ủy Bộ, từ hệ thống hồ sơ, sổ sách đến công tác theo dõi, đánh giả đảng viên hằng năm, từ cấp ủy nơi cư trú đến việc phối hợp với cấp ủy nơi cư trú của cá nhân và gia đình của mỗi cán bộ, đảng viên.

Phản hồi

Các tin khác