Đảng bộ Cục Hải quan Thanh Hóa nỗ lực học tập và làm theo Bác

Ngay từ khi Chỉ thị số 05-CT/TW được Bộ Chính trị ban hành, Đảng ủy Cục Hải quan Thanh Hóa đã xác định việc xây dựng kế hoạch của tập thể và cá nhân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nội dung, nhiệm vụ trọng tâm của toàn Đảng bộ Cục. Việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW nhằm nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và người lao động về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thực hiện nhiệm vụ chính trị hằng năm của đơn vị.

Đồng chí Lê Xuân Huế - Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Hải quan Thanh Hóa trao Bằng khen
cho đại diện 
các tập thể và cá nhân điển hình trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW. (Ảnh: Đ.L)

Chính vì vậy, Ban Thường vụ Đảng ủy Cục đã sớm xây dựng Kế hoạch để triển khai đến các chi bộ trực thuộc, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào nền nếp trong sinh hoạt chi bộ. Đồng thời, gắn nội dung Chỉ thị số 05-CT/TW với thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ"; tổ chức cho các đồng chí Đảng ủy viên, các chi bộ và các đoàn thể xây dựng bản cam kết và kế hoạch cá nhân thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị số 05-CT/TW.

Trên cơ sở kế hoạch và sự chỉ đạo của Đảng ủy Cục, đảng viên xây dựng kế hoạch, cam kết học tập và làm theo Bác gắn với công việc, nhiệm vụ được giao. Bản cam kết đồng thời là kế hoạch hành động của cá nhân để tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu và là căn cứ để kiểm điểm, đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên về rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không suy thoái về tư tưởng, chính trị, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Qua việc triển khai kế hoạch và cam kết, cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ đã nêu cao ý thức tự giác trong việc phấn đấu học tập, công tác và rèn luyện phẩm chất đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. Tinh thần trách nhiệm đối với công việc, ý thức phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức được nâng lên; tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái trong cơ quan, đơn vị, cộng đồng được phát huy, góp phần thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao và nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng.

Nhận thức về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của các cấp ủy, đoàn thể và từng cán bộ, đảng viên đã có chuyển biến rõ rệt, tiếp tục được nâng lên. Học tập và làm theo Bác đã trở thành việc làm thường xuyên, liên tục, tự giác của mỗi chi bộ, cán bộ, đảng viên và người lao động toàn đơn vị. Đặc biệt, qua xây dựng các kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW từ cấp cơ sở đảng đến đảng viên đã xác định được từng nội dung, gắn với nhiệm vụ cụ thể của cơ quan, đơn vị và cá nhân; góp phần xây dựng, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động.

Không dừng lại ở đó, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW tại Đảng bộ Cục Hải quan Thanh Hóa còn được triển khai mạnh mẽ, sâu rộng qua việc gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước và được xác định rõ, đây là một nội dung quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Theo đó, cấp ủy các cấp, đơn vị luôn lắng nắm bắt kịp thời những diễn biến tâm lý, tư tưởng chính trị của cán bộ, đảng viên, người lao động để giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm khi phát sinh. Song hành cùng với đó, công tác sơ kết, đánh giá việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW cũng đã được Đảnh ủy Cục chỉ đạo tiến hành thường xuyên, nghiêm túc và gắn với tổng kết công tác Đảng hằng năm. Qua đó, Đảng ủy Cục đã phát hiện và biểu dương nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu, những điểm sáng trong học tập và làm theo Bác trong toàn đơn vị.

Trong 5 năm, các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Cục Hải quan Thanh Hóa đã xây dựng 49 kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW tương ứng với 98 việc làm theo Bác; các tổ chức đoàn thể đã xây dựng 18 Kế hoạch tương ứng với 22 việc làm theo Bác; đảng viên và người lao động đăng ký làm theo Bác tương ứng với 270 việc; trong đó có 01 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối xây dựng kế hoạch đăng ký làm theo Bác, tương ứng với 02 việc mỗi năm; có 49 lượt chi bộ đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) vào sinh hoạt định kỳ của chi bộ. Ngoài ra, công tác kiểm tra giám sát cũng được Đảng ủy Cục chỉ đạo thực hiện thường xuyên. Trong 5 năm, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Cục đã thực hiện 7 cuộc kiểm tra giám sát về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với việc kiểm tra các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy các cấp. Các chi bộ trực thuộc Đảng ủy Cục đã triển khai 35 cuộc kiểm tra, giám sát về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW.

Với những nỗ lực trong chỉ đạo, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, trong toàn Đảng bộ Cục đã đạt được nhiều kết quả tích cực và được ghi nhận. Theo đó, đã có 13 tập thể và 41 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được khen thưởng; trong đó, 03 tập thể được Chủ tịch UBND Tỉnh tặng Bằng khen, 03 cá nhân được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan, doanh nghiệp Tỉnh tặng Giấy khen,10 tập thể và 38 cá nhân được Đảng ủy Cục tặng Giấy khen...

Từ những kết quả đạt được trên, Đảng ủy Cục Hải quan Thanh Hóa xã định rõ, trong thời gian tới cần tiếp tục đẩy mạnh, triển khai sâu rộng hơn nữa việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với triển khai các nghị quyết của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; xây dựng kế hoạch, chuyên đề học tập và làm theo Bác gắn với công tác xây dựng Đảng, thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao.

Phản hồi

Các tin khác