Hà Tĩnh: Đẩy mạnh phong trào thi đua, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng
Công trình nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh trú bão, lũ tại thôn Văn Khang, xã Tùng Châu, huyện Đức Thọ vừa khánh thành, đưa vào sử dụng.

Công trình nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh trú bão, lũ tại thôn Văn Khang, xã Tùng Châu, huyện Đức Thọ vừa khánh thành, đưa vào sử dụng.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh vừa ban hành Chỉ thị về đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thời gian qua, cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng; phát động nhiều phong trào thi đua rộng khắp, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương; hầu hết các phong trào có sự đổi mới về hình thức, nội dung, đạt hiệu quả thiết thực, được cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân tham gia hưởng ứng tích cực, tạo động lực tinh thần to lớn, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, đối ngoại - công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh.

Tuy vậy, phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng vẫn còn một số hạn chế. Sự lãnh đạo, chỉ đạo ở một số cấp ủy, chính quyền, tổ chức, đoàn thể chưa tập trung, thiếu cụ thể. Phong trào phát triển chưa đồng đều, có lúc, có nơi còn hình thức, hiệu quả chưa rõ nét; công tác sơ, tổng kết, xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến chưa được quan tâm thường xuyên… Công tác khen thưởng có nội dung còn thiếu kịp thời, phạm vi ảnh hưởng của thành tích chưa có sức lan tỏa lớn, tỷ lệ khen thưởng cho nông dân, công nhân, người lao động có thành tích còn thấp.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nghị quyết đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và Nhân dân về các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác thi đua, khen thưởng, nhất là Chỉ thị số 34-CT/TW, ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị khoá XI về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; Nghị định số 91/2017/NĐ-CP, ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; Chỉ thị số 41-CT/TU, ngày 09/9/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới công tác thi đua, khen thưởng.

Từ đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị về vai trò, vị trí, tác dụng công tác thi đua, khen thưởng; xác định công tác thi đua, khen thưởng là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trên các lĩnh vực của địa phương, cơ quan, đơn vị. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp kiểm tra, giám sát của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Nhân dân trong tổ chức triển khai các phong trào thi đua.

Thường xuyên đổi mới công tác thi đua khen thưởng, từ việc ban hành chủ trương, nghị quyết, chương trình, kế hoạch đến việc phát động, tổ chức thực hiện, sát với tình hình từng ngành, lĩnh vực; huy động sự tham gia của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, khơi dậy truyền thống yêu nước, cách mạng, ý chí, sức mạnh văn hóa con người Hà Tĩnh, làm động lực nội sinh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Hà Tĩnh ngày càng phát triển.

2. Phát động phong trào thi đua yêu nước trong toàn tỉnh với Chủ đề “ Đổi mới, sáng tạo, tổ chức sâu rộng, hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng Hà Tĩnh phát triển nhanh, bền vững”.

Căn cứ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2020 - 2025, các cấp ủy, chính quyền, sở, ban, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị tập trung xây dựng chương trình, kế hoạch thi đua giai đoạn 5 năm, đề ra được các mục tiêu thi đua cụ thể của từng năm, từng đợt thi đua, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị, với phương châm: “Đổi mới - Sáng tạo - Hiệu quả”. Các phong trào thi đua phải tập trung vào các chương trình mục tiêu, những nhiệm vụ trọng tâm, những việc khó, việc mới, cấp bách. Đặc biệt là chú trọng vào 5 phong trào quan trọng: (1)“Cả tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; (2)“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; (3)“Cán bộ, công chức, viên chức Hà Tĩnh thi đua thực hiện văn hóa công sở”; (4) “Doanh nghiệp Hà Tĩnh hội nhập và phát triển”; “Hà Tĩnh chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Từ nay đến cuối năm 2021, tập trung tuyên truyền, vận động và phát động các phong trào thi đua rộng khắp trong các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị, lĩnh vực thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị năm 2021, trọng tâm: Chào mừng thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; khắc phục hậu quả thiên tai; chủ động phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh, nhất là dịch bệnh Covid-19; đẩy nhanh tiến độ công tác bồi thường, tái định cư, giải phóng mặt bằng phục vụ triển khai các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị; các phong trào thi đua hướng về kỷ niệm 190 năm thành lập và 30 năm tái lập tỉnh; thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

3. Thực hiện đồng bộ các giải pháp, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về chất trong các phong trào thi đua yêu nước, chống các biểu hiện phô trương, hình thức. Các phong trào thi đua phải xác định rõ chủ đề, nội dung, hình thức và tiêu chí thi đua cụ thể, gắn với việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, tạo chuyển biến rõ nét trên các lĩnh vực, thiết thực, lan tỏa, thu hút, tập hợp đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân tham gia. Tổ chức tốt việc đăng ký, ký kết giao ước thi đua giữa các ngành, địa phương, cụm, khối thi đua; giữa các tổ chức trong từng đơn vị. Thường xuyên quan tâm phát hiện nhân tố mới, bồi dưỡng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, tạo lan tỏa để nêu gương, học tập, nhân rộng.

4. Quá trình chỉ đạo, thực hiện phải gắn thi đua với khen thưởng. Việc xét các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng phải dựa trên kết quả thực chất của phong trào thi đua, bám sát tiêu chí, tiêu chuẩn, điều kiện quy định của Đảng, Nhà nước; bảo đảm chính xác, kịp thời, công khai, dân chủ, khách quan. Khen thưởng tập thể, cá nhân điển hình phải đảm bảo toàn diện trên các lĩnh vực, chú trọng những người trực tiếp công tác, lao động, chiến đấu, đặc biệt là công nhân, nông dân, công chức, viên chức, người lao động, chiến sỹ lực lượng vũ trang, tài năng trẻ, các mô hình điển hình về phát triển sản xuất, kinh doanh ở những vùng khó khăn, những lĩnh vực khó; biểu dương, khen thưởng kịp thời, xứng đáng những giải pháp, sáng kiến kinh nghiệm hiệu quả trong công tác, sản xuất, kinh doanh, học tập, gương “người tốt, việc tốt”, dũng cảm cứu người, bảo vệ tài sản của Nhà nước và của Nhân dân.

5. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng; kịp thời thể chế hóa các quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước về thi đua, khen thưởng thành các quy định, quy chế để quản lý, tổ chức thực hiện hiệu quả. Đẩy mạnh cải cách hành chính, hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục khen thưởng theo quy định; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức các phong trào thi đua. Tiếp tục kiện toàn, củng cố tổ chức bộ máy và nâng cao phẩm chất, đạo đức, năng lực, chất lượng tham mưu của đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

6. Tổ chức thực hiện

- Hằng năm, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh căn cứ vào nhiệm vụ chính trị của tỉnh để phát động phong trào thi đua với chủ đề và nội dung sát với thực tiễn; tổ chức đánh giá tình hình, kết quả phong trào, bình xét và trao tặng các hình thức khen thưởng phù hợp

- Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy sớm ban hành các quy định, quy trình về thi đua, khen thưởng để thực hiện thống nhất trong hệ thống các tổ chức Đảng trong toàn tỉnh./.

Phản hồi

Các tin khác