Tăng cường phối hợp kiểm tra, giám sát
Các đại biểu tham dự hội nghị công tác kiểm tra năm 2021. Ảnh: Hữu Hiệp

Các đại biểu tham dự hội nghị công tác kiểm tra năm 2021. (Ảnh: Hữu Hiệp)

Để thực hiện tốt chức năng lãnh đạo của Đảng, cần có sự thống nhất nhận thức và hành động về vị trí, vai trò, tác dụng, hiệu quả của công tác kiểm tra, giám sát. Kiểm tra, giám sát là công cụ quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phải được tiến hành thường xuyên, toàn diện, công khai, dân chủ, thận trọng và chặt chẽ, trong đó lấy phòng ngừa, xây dựng là nhiệm vụ xuyên suốt, lâu dài. Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy  Bến Tre đã chỉ đạo tập trung 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp cốt lõi, cần quán triệt thực hiện:

 Tiếp tục tăng cường tuyên truyền, phổ biến, quán triệt công tác kiểm tra, giám sát, nâng cao nhận thức. Xác định công tác phối hợp là nội dung quan trọng của phương thức lãnh đạo, nhằm tạo sức mạnh tổng hợp, bảo đảm thực hiện có chất lượng, hiệu quả. Rà soát, sửa đổi, bổ sung, xây dựng, hoàn thiện quy chế phối hợp. Kịp thời phát hiện dấu hiệu vi phạm trên các lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm để giáo dục, phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời; làm sao cho tổ chức đảng, đảng viên không muốn vi phạm, không thể vi phạm.

  Tăng cường phối hợp quản lý, kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành để phát hiện, ngăn chặn từ xa, từ đầu, giải quyết từ sớm, không để khuyết điểm trở thành vi phạm, vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn, đến mức phải xử lý kỷ luật. Thực hiện nghiêm chế tài để phòng ngừa, xử lý vi phạm kỷ luật của Đảng. Phối hợp cung cấp thông tin phục vụ kiểm tra, giám sát, nhất là việc kê khai tài sản, thu nhập; công tác lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa nghị quyết, chỉ thị của Đảng; việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên.

 Song song đó, đổi mới nội dung, phương pháp và hình thức phối hợp; thường xuyên trao đổi thông tin về kết quả  kiểm tra, thanh tra, phát hiện khi có dấu hiệu vi phạm. Xử lý kỷ luật đảng, kỷ luật hành chính nhà nước, đoàn thể, hình sự đồng bộ, kịp thời. Phát huy vai trò nòng cốt của Ủy ban kiểm tra gắn với cơ quan tham mưu cấp ủy. Công khai kết quả KT, GS, thi hành kỷ luật đảng chính xác, kịp thời để cán bộ, đảng viên và nhân dân giám sát, góp ý xây dựng. Phát huy vai trò của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội, cơ quan truyền thông, báo chí đối với công tác Kiểm tra, giám sát của Đảng.

 Nâng cao chất lượng hoạt động phối hợp tham mưu, giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát; xây dựng chương trình, kế hoạch có trọng tâm, trọng điểm, có sự lan tỏa, tác dụng hiệu quả; kết hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa Kiểm tra, giám sát của Đảng với kiểm tra, giám sát của cơ quan quản lý nhà nước, HĐND, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, hạn chế trùng lắp nội dung, đối tượng, thời gian, gây áp lực cho cấp dưới. Theo chức năng, nhiệm vụ, các cơ quan có liên quan xây dựng kế hoạch thực hiện chỉ thị, nhằm tạo chuyển biến thật sự về công tác phối hợp, tích cực góp phần thực hiện tốt chức năng lãnh đạo của Đảng.

  Củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm ta đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới. Các cấp, các ngành tiếp tục thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp trong công tác phối hợp kiểm tra, giám sát; tích cực góp phần kéo giảm hơn 10% đảng viên vi phạm kỷ luật trong nhiệm kỳ theo chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh./.

 

Phản hồi

Các tin khác