Nâng cao chất lượng công tác xây dựng đảng

Chi bộ Viện Chiến lược và Chính sách tài chính xác định một trong
các nhiệm vụ trọng tâm là nâng cao chất lượng tổ chức đảng, đảng viên. (Ảnh: M.Q)

Về công tác tổ chức đảng, đảng viên, công tác cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ, trong thời gian qua, Chi bộ Viện Chiến lược và Chính sách tài chính đã quán triệt thực hiện Quy định số 57-QĐ/TW ngày 3/5/2007 của Bộ Chính trị “Một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng”, Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 18/8/2014 của Bộ Chính trị, Hướng dẫn 29HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay.

Triển khai thực hiện quy chế làm việc và Chương trình công tác của Ban chấp hành Đảng bộ Bộ Tài chính, Chi bộ luôn chấp hành nghiêm túc nguyên tắc sinh hoạt Đảng, trong đó có sinh hoạt chuyên đề; Chi bộ luôn thực hiện nghiêm túc các yêu cầu về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong Đảng bộ Bộ Tài chính tại hướng dẫn số 1146-HD/ĐUTC ngày 17/06/2019 của Đảng ủy Bộ Tài chính.

Trong năm 2020, Chi bộ đã tiến hành các buổi sinh hoạt định kỳ và sinh hoạt chuyên đề với các chủ đề thiết thực như: Chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; Chủ nghĩa dân tộc và đoàn kết quốc tế trong tư tưởng Hồ Chí Minh; ền Tài chính Việt Nam qua 10 năm thực hiện Chiến lược Tài chính đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. Riêng trong quý I/2021, chi bộ đã tiến hành 03 buổi sinh hoạt định kỳ.

Chất lượng sinh hoạt chi bộ từng bước được nâng lên, nội dung sinh hoạt luôn đảm bảo gắn nhiệm vụ chính trị cơ quan với các công tác đảng. Chi bộ luôn giữ được sự đồng thuận thống nhất cao trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, giữ vững tinh thần đoàn kết nội bộ.

Bên cạnh đó, Chi bộ luôn phát huy tính dân chủ trong sinh hoạt; việc phân công tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được tiến hành cụ thể; giải quyết tốt được mối quan hệ giữa lãnh đạo với cấp ủy và các thành phần trong cơ chế; cải tiến và nâng cao được chất lượng sinh hoạt Đảng. Cán bộ lãnh đạo đều chú trọng quan tâm đối thoại, trao đổi trực tiếp với cán bộ, đảng viên bằng nhiều hình thức để giải quyết những vướng mắc mới phát sinh.

Trong năm 2020, Chi bộ Viện Chiến lược và Chính sách tài chính đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025, qua đó thông qua phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ mới 2020-2025. Việc thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2015 – 2020 và xây dựng quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2020 -2025 đã được Chi bộ Viện thực hiện nghiêm túc, đúng thủ tục và quy trình theo chỉ đạo của cấp trên.

Bên cạnh đó, công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo được Chi bộ triển khai thực hiện theo quy định và hướng dẫn của Đảng ủy cấp trên.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Chi bộ Viện Chiến lược và Chính sách tài chính xác định một trong các nhiệm vụ trọng tâm là nâng cao chất lượng tổ chức đảng, đảng viên. Trong đó, tập trung cụ thể hóa chỉ đạo của Đảng ủy Bộ Tài chính, lãnh đạo Bộ Tài chính vào nhiệm vụ cụ thể của chi bộ. Tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chú trọng quan tâm, giải quyết những vấn đề mà chi bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong Viện quan tâm; thực hiện các biện pháp đồng bộ về phát triển đảng viên; xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho cán bộ, đảng viên phát huy tính chủ động, sáng tạo; đổi mới phong cách làm việc, nâng cao chất lượng nghiên cứu, tham mưu chính sách…

Với những nỗ lực trong công tác xây dựng tổ chức đảng, Chi bộ Viện trong nhiều năm đã được công nhận là chi bộ trong sạch, vững mạnh và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Năm 2020, chi bộ Viện và tập thể chi ủy, chi bộ đều được Đảng ủy Bộ xếp loại là Chi bộ và tập thể cấp ủy đạt danh hiệu “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. Năm 2021, Chi bộ Viện và tập thể chi ủy, chi bộ Viện tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên (trong đó, 15-20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ); bồi dưỡng, kết nạp ít nhất 1-2 đảng viên mới…

Để đạt được các mục tiêu đề ra, chi ủy Viện tập trung thực hiện các giải pháp trọng tâm gồm:

Một là, tiếp tục đẩy mạnh nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Nghị quyết 01-NQ/ĐUK của Đảng ủy Khối về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Thực hiện nghiêm túc Hướng dẫn số 1146-HD/ĐUTC ngày 17/6/2019 của Đảng ủy Bộ Tài chính về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong Đảng bộ Bộ Tài chính. Tiếp tục cải tiến phương thức, cách thức tiếp cận các văn bản, tài liệu của đảng ủy cấp trên, đảm bảo các đảng viên hiểu rõ và nắm bắt kịp thời tư tưởng chính trị. Trong năm 2021, tổ chức đều đặn sinh hoạt định kỳ hàng tháng và sinh hoạt chuyên đề hàng quý.

Hai là, tiếp tục thực hiện các giải pháp theo Kết luận số 157-KL/ĐUK ngày 29/11/2017 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về nâng cao chất lượng công tác kết nạp Đảng viên trong Đảng bộ Khối.

Ba là, tiếp tục phát triển các hình thức thi đua lao động, thực hiện tốt theo chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của ngành Tài chính; không ngừng đẩy mạnh "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với công tác thực tế của đơn vị; tăng cường và đẩy mạnh kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ của cán bộ công chức trong đơn vị, tiếp tục đưa phong trào thi đua của đơn vị lên tầm cao mới.

 

Phản hồi

Các tin khác