Đảng bộ Cục Thuế TP. Đà Nẵng làm tốt công tác xây dựng Đảng

Ảnh minh họa (Ảnh: M.P)

Một trong những nội dung được Đảng ủy Cục Thuế TP. Đà Nẵng chú trọng lãnh đạo các tổ chức đảng thực hiện trong xây dựng Đảng là giáo dục chính trị tư tưởng. Đảng bộ Cục Thuế đã tổ chức quán triệt, triển khai đầy đủ, kịp thời các chỉ thị, nghị quyết, các văn bản chỉ đạo của cấp uỷ cấp trên đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động qua nhiều hình thức đa dạng phù hợp với thực tiễn từng đơn vị.

Đồng thời, Đảng ủy thường xuyên chỉ đạo các tổ chức đảng, đảng viên thực hiện nghiêm kỷ luật phát ngôn, quản lý đảng viên tham gia và sử dụng mạng xã hội, định hướng công tác tư tưởng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch theo Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII).

Nhờ đó, tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động trong toàn Đảng bộ luôn ổn định, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chấp hành nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trong công tác tổ chức, cán bộ và xây dựng đảng bộ, chi bộ, Đảng ủy Cục thường xuyên lãnh đạo việc củng cố tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức đủ năng lực chuyên môn; thực hiện nghiêm các quy định của Ngành về đạo đức công vụ và văn hóa ứng xử.

Hàng năm, các đảng bộ, chi bộ đều xây dựng kế hoạch sinh hoạt chuyên đề cụ thể, tổ chức cho đảng viên, công chức đăng ký làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW; phân công công tác cho đảng viên; đăng ký cam kết tu dưỡng, rèn luyện của công chức, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu đơn vị.

Công tác phát triển đảng cũng được Đảng ủy Cục Thuế TP. Đà Nẵng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai. Trong năm 2020, Đảng bộ Cục thuế đã hoàn tất hồ sơ đề nghị kết nạp đảng cho 06 quần chúng ưu tú, cử 01 quần chúng tham gia học lớp đối tượng đảng, cử 04 đảng viên học lớp bồi dưỡng lý luận cho đảng viên mới kết nạp, cử 03 đảng viên tham gia học lớp Trung cấp lý luận chính trị. Đảng bộ Cục đã chuyển sinh hoạt đảng kịp thời về nơi cư trú cho những đảng viên nghỉ hưu theo chế độ cũng như giới thiệu đảng viên đang công tác giữ mối liên hệ với cấp ủy cơ sở nơi cư trú đối với những trường hợp mới kết nạp hoặc có sự thay đổi nơi ở.

Để xây dựng Đảng bộ thực sự trong sạch, vững mạnh, Đảng ủy Cục Thuế Đà Nẵng đã chỉ đạo các cấp ủy đảng trực thuộc triển khai quyết liệt công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng. Căn cứ Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra, Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy đã ban hành chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm, chỉ đạo các đảng bộ bộ phận, chi bộ trực thuộc xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát cụ thể. Trên cơ sở đó, triển khai công tác kiểm tra, giám sát đúng theo chương trình đã xây dựng.

Trong năm 2020, Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra đã tiến hành kiểm tra 03 đảng bộ, giám sát đối với 03 đảng bộ bộ phận; tổ chức giám sát thường xuyên đối với 13 chi bộ, kiểm tra theo chuyên đề đối với 06 chi bộ và giám sát theo chuyên đề đối với 06 chi bộ. Qua kiểm tra, giám sát cho thấy, các đảng bộ bộ phận và chi bộ trực thuộc đã thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng, các cơ sở đảng đã xây dựng chương trình kế hoạch kiểm tra, giám sát ngay từ đầu năm, 100% chi bộ thực hiện đầy đủ việc kiểm tra, giám sát đối với đảng viên, có kế hoạch, quyết định kiểm tra, giám sát theo quy định.

Bên cạnh đó, công tác dân vận, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở cũng được triển khai hiệu quả tại Đảng bộ Cục Thuế Đà Nẵng. Đảng ủy Cục Thuế đã chỉ đạo Công đoàn tổ chức Hội nghị công chức để đánh giá kết quả công tác và thống nhất các chủ trương, biện pháp cũng như các chính sách chế độ đối với công chức, người lao động; động viên tinh thần hăng hái thi đua phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao của các đơn vị. Các chính sách chế độ liên quan đến công chức, người lao động như: nâng lương, nâng ngạch, quy hoạch, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác, bồi dưỡng, đào tạo, khen thưởng, kỷ luật... đều được thực hiện công khai, minh bạch./.

Phản hồi

Các tin khác