Quảng Bình: Nhiều kết quả nổi bật trong triển khai Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII
Ảnh minh họa (Ảnh: BT)

Ảnh chỉ có tính chất minh họa (Ảnh: BT)

Cụ thể, để triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nội dung theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương triển khai quán triệt các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.

Cụ thể như: Kế hoạch số 21-KH/TU ngày 9/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII); Kế hoạch số 22-KH/TU ngày 19/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", “tự chuyển hóa” trong nội bộ,…

Từ việc triển khai, quán triệt các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của Tỉnh ủy đã góp phần nâng cao nhận thức và tạo sự thống nhất trong từng cấp ủy, chính quyền, tạo tính tự giác, gương mẫu trong mỗi cán bộ, công chức, viên chức, nhất là đối với trách nhiệm của người đứng đầu trong việc nắm vững các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết để triển khai. Từ đó, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung trong Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đã đề ra.

Đặc biệt, trong triển khai Nghị quyết số 25/NQ-CP ngày 8/2/2017 của Chính phủ về việc ban hành chương trình hành động triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, về vấn đề đẩy mạnh cải cách hành chính, tinh giản biên chế gắn với cải cách công vụ, công chức, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, Quảng Bình đã đạt được nhiều kết quả tích cực, đáng ghi nhận.

Cụ thể, công tác kiểm tra thực hiện cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị đã được UBND tỉnh quan tâm, chỉ đạo thực hiện. Hàng năm, thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành gồm lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan được giao phụ trách cải cách hành chính theo từng lĩnh vực, kiểm tra ít nhất 30% số cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh. Qua kiểm tra, UBND tỉnh đã kịp thời biểu dương khen thưởng những điển hình thực hiện tốt và chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế trong thực hiện công tác cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Cùng với kết quả trên, tính đến ngày 30/4/2021, toàn tỉnh đã sắp xếp giảm 8 chi cục và 1 tổ chức hành chính tương đương chi cục. Đồng thời, giảm 90 phòng chuyên môn, nghiệp vụ và tương đương thuộc Sở, 26 phòng chuyên môn, nghiệp vụ và tương đương thuộc Chi cục và tương đương.

Về kết quả thực hiện tinh giản biên chế từ năm 2015 đến nay, địa phương đã thực hiện giảm 2.457 biên chế, đạt 9,4%.

Ngoài ra, để xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức tốt, có bản lĩnh chính trị, có năng lực, có tính chuyên nghiệp cao, tận tụy phục vụ nhân dân, cùng với việc thực hiện tốt các nội dung của công tác tổ chức cán bộ thì công tác đào tạo, bồi dưỡng luôn được địa phương quan tâm lãnh đạo và xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng, góp phần tích cực trong việc nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực công tác, chất lượng và hiệu quả làm việc của cán bộ, công chức, viên chức.

Theo đó, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016-2020, đồng thời ban hành kế hoạch thực hiện theo từng năm. Trong đó, địa phương cử 860 trường hợp cán bộ đi đào tạo chuyên môn: 4.215 trường hợp đào tạo về lý luận chính trị, các lớp bồi dưỡng khác: 23.150 trường hợp. Đồng thời, mở 19 lớp đào tạo, bồi dưỡng về quản lý Nhà nước với 1.319 học viên và 221 lớp đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, với 19.054 học viên.

Mặt khác, trong những năm qua, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh đã lãnh đạo thực hiện nghiêm túc quy định của Đảng và Nhà nước về quản lý cán bộ, quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức từ chính sách thu hút, đãi ngộ đối với người có trình độ chuyên môn cao. Ưu tiên quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

Cùng với những kết quả trên, UBND tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương tập trung thực hiện các giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, tăng cường chỉ đạo công tác đấu tranh, phòng chống tham nhũng, lãng phí. Thực hiện nghiêm các chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chấn chỉnh kỷ luật, siết chặt kỷ cương hành chính; chấn chỉnh đội ngũ cán bộ, công chức trong thực thi công vụ, chấp hành giờ giấc làm việc.

Nhìn chung, trong thời gian qua, các nội dung Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), các kế hoạch, chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) đã được tỉnh Quảng Bình triển khai thực hiện một cách nghiêm túc, có hiệu quả thiết thực. Qua đó, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế. Việc lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành về đổi mới công tác cán bộ được thực hiện thống nhất, đồng bộ ở các cấp, các ngành, các địa phương từ tỉnh đến cơ sở./.

Phản hồi

Các tin khác