Kỳ 1: Tỉnh ủy Thái Bình nâng tầm lãnh đạo, sức chiến đấu

Thành phố Thái Bình. (Ảnh: UBND tỉnh Thái Bình)
 

Lãnh đạo toàn diện, đồng bộ, hiệu quả

Những năm gần đây, tình hình thế giới và trong nước có những thời cơ, thuận lợi cơ bản, đồng thời có nhiều khó khăn, thách thức đan xen; nhất là tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, xung đột về chính trị và cạnh tranh thương mại giữa các nước lớn, các khu vực diễn ra gay gắt, thị trường thế giới và khu vực có nhiều biến động, tác động bất lợi đến mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội.

Ở trong nước, biến đổi khí hậu, dịch bệnh, ô nhiễm môi trường diễn ra có thời điểm khá nghiêm trọng, nhất là tác động của đại dịch COVID-19; các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị không ngừng chống phá, tình hình trên biển Đông ngày càng diễn biến phức tạp... Những khó khăn, hạn chế của nền kinh tế cùng với những thiệt hại do dịch bệnh, thiên tai gây ra đã ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân. Trong bối cảnh đó, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thái Bình đã nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, đạt được nhiều kết quả quan trọng và tương đối toàn diện.

Thông tin với phóng viên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, lãnh đạo Tỉnh ủy Thái Bình cho biết, công tác xây dựng Đảng của tỉnh được thực hiện toàn diện, đồng bộ, hiệu quả. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng được nâng cao.

Trong đó, công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng được tăng cường nội dung, hình thức và phương pháp được đổi mới, chất lượng, hiệu quả được nâng lên. Đảng bộ đã kịp thời phổ biến, quán triệt đầy đủ các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng và Nhà nước; đồng thời, thể chế hoá, vận dụng, ban hành các nghị quyết, chủ trương, kế hoạch của cấp ủy các cấp để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện. Việc học tập, quán triệt, tuyên truyền chủ trương, nghị quyết của Đảng có nhiều đổi mới và bảo đảm chất lượng. Kịp thời nắm bắt, định hướng dư luận xã hội; thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Chủ động, tích cực đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, chống âm mưu “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, văn hoá; tạo được sự đồng thuận, củng cố niềm tin trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và sự điều hành của Nhà nước;…

Công tác bồi dưỡng, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên được chú trọng. Thực hiện thường xuyên, có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng Đảng. Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết chuyên đề về tăng cường giáo dục, phát huy truyền thống văn hóa, văn hiến, yêu nước, cách mạng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; Quy định và chỉ đạo, thực hiện nghiêm trách nhiệm nếu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; chỉ đạo, hướng dẫn việc xây dựng, thực hiện chuẩn mực đạo đức và các chuyên để học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức nhiều đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, đặc biệt là Giờ học chuyên đề toàn tỉnh nhân dịp 50 năm thực hiện Di chúc của Bác với trên 68.000 cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và đông đảo các tầng lớp nhân dân tham dự, tạo sự chuyển biến tích cực trong việc tu dưỡng, rèn luyện và hành động của toàn Đảng bộ.

Công tác tổ chức xây dựng Đảng ngày càng được chú trọng. Nổi bật trong đó là việc thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, hiệu quả hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đảng viên. Chất lượng ban hành nghị quyết của cấp ủy, chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng lên; luôn đề cao và thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền. Công tác phát triển đảng viên và giáo dục, rèn luyện, quản lý đảng viên, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên có nhiều đổi mới, bảo đảm chặt chẽ và thực chất.

Chất lượng các tổ chức đảng, đảng viên được bảo đảm, bình quân hàng năm có gần 95% tổ chức cơ sở đảng và gần 89% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Trong giai đoạn 2016 – 2020 đã kết nạp 9.833 đảng viên mới, khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước kết nạp 846 đảng viên, trong đó có 19 đảng viên là chủ doanh nghiệp tư nhân.

Đổi mới và nâng cao công tác cán bộ

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Công tác cán bộ được tiếp tục đổi mới, bảo đảm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo, quản lý đội ngũ cán bộ. Trình độ, năng lực lãnh đạo, quản lý và hoạt động thực tiễn của đội ngũ cán bộ các cấp được nâng lên. Đã kịp thời cụ thể hóa các nghị quyết, chủ trương, quy định của Đảng, xây dựng, sửa đổi, bổ sung và thực hiện đồng bộ các nghị quyết, chương trình hành động, kế hoạch, đề án, quy chế, quy định liên quan đến công tác tổ chức bộ máy và công tác cán bộ. Nguyên tắc tập trung dân chủ được giữ vững; thẩm quyền quản lý cán bộ được phân cấp rõ ràng gắn với trách nhiệm của tổ chức đảng và người đứng đầu; tăng cường kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ; kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm.

Công tác quy hoạch cán bộ; đào tạo, bồi dưỡng và điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử bảo đảm chặt chẽ, công khai, minh bạch, đúng tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định. Từ năm 2015 đến nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã phê duyệt 821 nguồn quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020, 2016 – 2021 và 984 nguồn quy hoạch nhiệm kỳ 2020 – 2025, 2021 – 2026; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho 392.357 lượt cán bộ, đảng viên; điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, hiệp y bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử 448 cán bộ thuộc diện quản lý.

Hầu hết cán bộ được điều động, luân chuyển, bổ nhiệm đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Việc cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức gắn với đổi mới, sắp xếp lại tổ chức bộ máy và sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp xã được thực hiện nghiêm túc, thận trọng, có lộ trình, bảo đảm hoạt động ổn định, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Sau sắp xếp, kiện toàn, các tổ chức, cơ quan, đơn vị hoạt động ổn định, chất lượng được nâng lên. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được tăng cường; các chính sách đối với cán bộ, đảng viên được thực hiện đầy đủ, kịp thời;…

Cùng với đó, công tác kiểm tra, giám sát tiếp tục được chú trọng, góp phần giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng, ngăn ngừa vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên. Công tác dân vận có nhiều đổi mới, đã bám sát chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước và nhiệm vụ chính trị của địa phương, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, tham gia giải quyết có hiệu quả những vấn đề phức tạp, bức xúc, góp phần ổn định tình hình, tạo sự đồng thuận, thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước, tạo không khí dân chủ, củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước.

Công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, đạt kết quả tích cực, góp phần giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Phương thức làm việc của các cấp ủy, tổ chức đang có nhiều đổi mới, chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm, linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với thực tiễn.

Lãnh đạo Tỉnh ủy Thái Bình cũng cho biết, công tác xây dựng chính quyền; năng lực quản lý và hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của các cấp chính quyền ngày càng đổi mới và nâng cao. Trong đó, hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tiếp tục được đổi mới, nâng cao chất lượng, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật; chất lượng các kỳ họp, chất vấn và trách nhiệm giải trình được nâng lên. Ủy ban nhân dân các cấp đã tập trung nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành; thể chế hoá kịp thời chủ trương của cấp ủy, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của Hội đồng nhân dân cùng cấp.

Công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực được tăng cường; tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh; rà soát, sửa đổi, bổ sung và ban hành mới các cơ chế chính sách hỗ trợ sản xuất kinh doanh; kịp thời xử lý những vấn đề vướng mắc, tạo môi trường thuận lợi thu hút các nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế - xã hội;…

Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội có nhiều đổi mới, góp phần phát huy dân chủ, tăng cường, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân; chất lượng các tổ chức cơ sở được nâng lên. Nổi bật trong đó, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội làm tốt công tác tuyên truyền, vận động thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các chủ trương, chính sách, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; phát huy tốt vai trò tập hợp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và Nhân dân. Các cuộc vận động phong trào thi đua yêu nước gắn với phong trào thi đua “Dân vận khéo" được triển khai có trọng tâm, trọng điểm, bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, hướng mạnh về cơ sở; nhiều phong trào đạt hiệu quả cao. Các hoạt động nhân đạo, từ thiện; giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa; tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh thu hút được sự hưởng ứng của đông đảo đoàn viên, hội viên và nhân dân...

Phản hồi

Các tin khác