Hòa Bình đẩy mạnh phong trào thi đua, tạo bứt phá trong năm 2021
 Mô hình trồng và sản xuất chuối Viba theo tiêu chuẩn VietGAP của anh Trần Trung Đức (phải) - một trong những gương mặt tiêu biểu của tỉnh Hòa Bình tham dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ V diễn ra vào tháng 12/2020 (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)

Sôi nổi thi đua

Năm 2020, cùng với việc thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động, UBND tỉnh Hòa Bình phát động phong trào thi đua với chủ đề: "Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình đoàn kết, kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020". Với sự thống nhất cao, các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh đã được triển khai sâu rộng, kịp thời với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự hưởng ứng, đồng lòng của các tầng lớp nhân dân, đem lại kết quả tích cực trên nhiều lĩnh vực.

Đáng chú ý, các phong trào thi đua trên lĩnh vực sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương mại dịch vụ được đông đảo các doanh nghiệp, hợp tác xã và đội ngũ công nhân, lao động hưởng ứng sôi nổi. Điển hình như các phong trào: "Đoàn kết, sáng tạo, phát huy nội lực, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020"; "Cộng đồng doanh nghiệp, Hợp tác xã thi đua sản xuất kinh doanh giỏi và chung sức xây dựng nông thôn mới"; "Lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật đối với công nhân - người lao động trong các Doanh nghiệp, Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"... Đến nay, các cơ sở công nghiệp đã quan tâm đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và giá trị gia tăng ở các ngành gia công. Tiểu thủ công nghiệp từng bước phát triển đã giải quyết nhiều việc làm, tạo thu nhập cho người lao động; giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 40.464 tỷ đồng, tăng 3,37% so với cùng kỳ năm trước.

Trên lĩnh vực sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản các phong trào thi đua tiếp tục được đẩy mạnh như phong trào "Nông dân tỉnh Hòa Bình thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi", "Thi đua thâm canh tăng vụ", "Thi đua chuyển đổi giống cây trồng vật nuôi", "Tái cơ cấu ngành trồng trọt theo hướng phát triển các sản phẩm lợi thế", "Thi đua quản lý và bảo vệ rừng",... Năm 2020, giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản của tỉnh Hòa Bình ước đạt 11,39 nghìn tỷ đồng, tăng 4,35% so với cùng kỳ năm 2019.

Đặc biệt, trong lĩnh vực cải cách hành chính, Hòa Bình phát động phong trào thi đua "Đẩy mạnh cải cách hành chính và nâng cao chất lượng công vụ, giai đoạn 2016 - 2020" gắn với thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính giai đoạn 2016 - 2020 và Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Hòa Bình; qua đó tổ chức bộ máy và hoạt động của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh và các huyện, thành phố đã cơ bản ổn định. Triển khai tốt việc sắp xếp, kiện toàn, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Các đơn vị hành chính cấp huyện, xã mới hình thành sau sắp xếp đã chính thức đi vào hoạt động bảo đảm trước ngày 20/2/2020 theo quy định. Công tác cải cách hành chính cũng được chỉ đạo xuyêt suốt, linh hoạt và toàn diện, từng bước đáp ứng nhu cầu của người dân và doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân trong tỉnh...

Năm 2020, toàn tỉnh Hòa Bình có thêm 5 xã về đích nông thôn mới (Ảnh: TTXVN) 

Các phong trào thi đua trong lĩnh vực xây dựng Đảng tiếp tục được triển khai sâu rộng gắn với thực hiện các nhiệm vụ về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trọng tâm là thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ" gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và phong trào thi đua "Dân vận khéo". Đồng chí Bùi Văn Khánh, Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình cho biết, các phong trào thi đua được phát động với nội dung cụ thể, thiết thực, phù hợp với đặc điểm, tình hình và yêu cầu nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong từng giai đoạn gắn với thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng, đặc biệt là tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đặc biệt, các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động như "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2016-2020, "Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau", "Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển", "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở"... tiếp tục thu hút sự tham gia hưởng ứng tích cực của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, các tổ chức xã hội trên địa bàn tỉnh với nhiều kết quả tích cực. Năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh ước giảm còn 8,56%, giảm 2,8% so với năm 2019, đạt 100% so với Nghị quyết HĐND tỉnh. Thông qua phong trào thi đua các doanh nghiệp, doanh nhân đã phát huy tinh thần yêu nước, tự tôn dân tộc, chung sức đồng lòng, đoàn kết, thể hiện bản lĩnh trí tuệ, tập hợp thành sức mạnh thời đại của cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, đặc biệt là khó khăn do đại dịch COVID-19 để tiếp tục khởi nghiệp và phát triển bền vững. Các phong trào thi đua cũng tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức và hành động của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh trong việc tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao ý thức, đạo đức công vụ, nghề nghiệp gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua những việc làm cụ thể hàng ngày...

Hiệu quả thiết thực

Nhân định về việc triển khai các phong trào thi đua trong năm vừa qua, đồng chí Bùi Văn Khánh, Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình cho biết: Cấp ủy chính quyền các cấp đã phối hợp tốt với MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn trong xây dựng, tổ chức, phát động, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các phong trào thi đua và tuyên truyền, phổ biến, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến. Việc ban hành các chính sách, quy định, quy tắc, hướng dẫn về công tác thi đua, khen thưởng đảm bảo đúng pháp luật, phù hợp với thực tế và có tính khả thi trong áp dụng. Qua đó đã từng bước nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành trong việc triển khai thực hiện phong trào thi đua, công tác khen thưởng; tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp, huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân và các lực lượng xã hội hưởng ứng tham gia phong trào thi đua...

Cũng theo đồng chí Bùi Văn Khánh, năm 2020, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 cùng với thiên tai, dịch bệnh nhưng với sự thống nhất cao, phong trào thi đua đã được các cấp, các ngành hưởng ứng tích cực và có nhiều đổi mới thiết thực, hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tốc độ tăng trưởng GRDP ước đạt 3,8%; thu nhập GRDP bình quân đầu người ước đạt 64,5 triệu đồng/người/năm, đạt 100,78% so với Nghị quyết HĐND tỉnh. Năm 2020, toàn tỉnh Hòa Bình có thêm 5 xã về đích nông thôn mới, đạt 100% Nghị quyết HĐND tỉnh giao, huyện Lạc Thủy đang hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020. An sinh xã hội được quan tâm. Tỷ lệ hộ nghèo còn khoảng 8,56%. Tỉnh Hòa Bình đã triển khai sắp xếp kiện toàn, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả... Lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục có bước phát triển mới, quốc phòng - an ninh được giữ vững...

Tuyến đường Hòa Lạc - TP Hòa Bình là trục giao thông huyết mạch kết nối Hòa Bình với vùng Thủ đô và vùng trọng điểm kinh tế Bắc Bộ (Ảnh: Báo Hòa Bình) 

Để tiếp tục phát huy hiệu quả thiết thực của các phong trào thi đua, tại Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 của tỉnh Hòa Bình mới đây, đồng chí Ngô Văn Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình nêu rõ, năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020 - 2025, vì vậy Đảng bộ, nhân dân trong tỉnh cần nỗ lực phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu cả nhiệm kỳ đề ra. Thời gian tới các cấp, ngành tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm, phát động phong trào thi đua bằng nhiều hình thức phong phú; trong đó, trọng tâm là đổi mới mạnh mẽ, thiết thực phong trào thi đua, công tác khen thưởng trong thời kỳ cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và hội nhập quốc tế. Phong trào thi đua phải bứt phá với tinh thần quyết liệt hơn, sáng tạo hơn, đạt kết quả cao hơn. Các đơn vị phải phát hiện, nhân rộng các điển hình tiên tiến, khen thưởng phải đảm bảo kịp thời, chính xác, khách quan, công bằng, để thúc đẩy phong trào thi đua; tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua có đức, có tài, làm tốt công tác dân vận, tổ chức tốt phong trào thi đua yêu nước, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trong năm 2021, các phong trào thi đua của tỉnh Hòa Bình tiếp tục được phát động với chủ đề: Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình “Đoàn kết, kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả” thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. Trong đó có các chỉ tiêu phấn đấu cụ thể: Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 9%, GRDP bình quân đầu người 69,7 triệu đồng; thành lập mới 435 doanh nghiệp, hợp tác xã; tỷ lệ đô thị hóa đạt 29%; tổng thu ngân sách nhà nước đạt 5.070 tỷ đồng./.

 
 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất