Tổng cục Dự trữ Nhà nước: Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo

Phát huy hiệu quả công tác tuyên giáo

Năm 2020, vượt khó khăn, thách thức, với phương châm “Tuyên giáo đi trước, đi cùng”, Đảng bộ cơ quan Tổng cục DTNN không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng và đạt được những kết quả quan trọng trong công tác tuyên giáo.

Sự đóng góp của công tác tuyên giáo tại Đảng bộ cơ quan Tổng cục DTNN được thể hiện trên nhiều mặt, nhiều lĩnh vực nổi bật, như tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng và hành động trong toàn Đảng, tăng cường phòng ngừa, đấu tranh phê phán, ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ...; góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong toàn đơn vị, để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị.  

Thể hiện rõ nét tính chiến đấu, tính thuyết phục của công tác tuyên giáo, Đảng ủy cơ quan Tổng cục DTNN đã ban hành kế hoạch, hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến các sự kiện chính trị quan trọng, các ngày lễ kỷ niệm trọng đại của đất nước, Bộ Tài chính, ngành DTNN; điển hình như: đẩy mạnh học tập quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; các chỉ thị của Trung ương; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ Tài chính; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Tổng cục DTNN nhiệm kỳ 2015-2020...

Bên cạnh đó, Đảng bộ cơ quan Tổng cục DTNN tích cực tuyên truyền, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII nhiệm kỳ 2020–2025; thường xuyên quán triệt các thông tin nội bộ, các hoạt động của Đảng bộ cấp trên đến các chi bộ, cán bộ, đảng viên để nắm bắt tình hình chung.

Đảng bộ cơ quan Tổng cục DTNN làm tốt công tác nắm bắt tâm tư, diễn biến tư tưởng của cán bộ đảng viên; thường xuyên chăm lo tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng; giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất, đồng thuận trong Đảng bộ để giữ vững ổn định đơn vị. Thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc triển khai nhiệm vụ chính trị trong điều kiện cụ thể của cơ quan, thường xuyên quan tâm, giáo dục cán bộ, đảng viên thấm nhuần tư tưởng đạo đức của Bác, nêu cao vai trò đầu tầu gương mẫu trong công việc và trong cuộc sống, tạo sự chuyển biến trong ý thức tự giác rèn luyện, phấn đấu, quyết tâm học tập và làm theo.

Đồng thời, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể trong cơ quan như Công đoàn, Hội Cựu chiến binh, Ban Nữ công, Đoàn Thanh niên hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ Điều lệ quy định; thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, Luật Phòng Chống tham nhũng và Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; lãnh đạo các đoàn thể tích cực giáo dục, bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên và quần chúng ưu tú cho Đảng.

Một số nhiệm vụ trọng tâm của công tác tuyên giáo năm 2021

Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo trong tình hình mới, thời gian tới, Đảng bộ cơ quan Tổng cục DTNN tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm.

Ảnh minh họa (Ảnh: M.P)

Theo đó, tiếp tục đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tránh lãng phí; tăng cường xây dựng và ban hành các văn bản hướng dẫn các chi bộ trực thuộc trong công tác xây dựng Đảng. Để thực hiện tốt nội dung này Đảng ủy cơ quan Tổng cục DTNN xác định cần tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền theo hướng đổi mới phương thức phù hợp tình hình thực tiễn. Đồng thời, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tại các buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ hàng tháng.

Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; ngăn chặn và đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống và các biểu hiện” tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên; không ngừng bồi dưỡng, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống cho cán bộ, đảng viên; học tập và làm theo theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện quy định về trách nhiệm nêu gương; nâng cao trách nhiệm nêu gương của cấp ủy đảng, của thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong chấp hành chính sách, pháp luật, tư tưởng, đạo đức, tác phong, lối sống...

Đồng thời, tăng cường nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên trong cơ quan, tăng cường làm tốt công tác tuyên truyền để tạo sự thống nhất về nhận thức, ý chí và hành động, giữ gìn sự đoàn kết, ổn định đơn vị để lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp.

Đặc biệt, động viên, cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, gương người tốt, việc tốt trong triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao. Nêu cao ý chí quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao năm 2021.

Ngoài ra, đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Tiếp tục rà soát, xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên trong thời gian tới; cử cán bộ, đảng viên tham gia các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng đảng, đảng viên mới và cho cấp ủy về nghiệp vụ công tác đảng do Đảng ủy Bộ Tài chính tổ chức.

 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất