Đảng bộ NN&PTTN phấn đấu từ 15-20% đảng bộ, chi bộ trực thuộc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
Năm 2021, Đảng ủy Bộ NN&PTNT phấn đấu có từ 15-20% đảng bộ, chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Ảnh minh họa: BT)

Năm 2021, Đảng ủy Bộ NN&PTNT phấn đấu có từ 15-20% đảng bộ, chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Ảnh minh họa: BT)

Triển khai hiệu quả nhiều nhiệm vụ trong công tác xây dựng Đảng

Đảng ủy Bộ NN&PTNT cho biết, trong năm 2020, công tác xây dựng Đảng của Bộ đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Trong đó, có thể kể đến, công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng được Đảng ủy Bộ và các cấp ủy đảng triển khai nghiêm túc, kịp thời, đủ nội dung và đúng đối tượng. Phương thức triển khai học tập được đổi mới, sáng tạo phù hợp với đặc thù của mỗi tổ chức đảng.

Trong năm 2020, Đảng ủy Bộ và các cấp ủy trực thuộc tiếp tục thực hiện nghiêm túc những nội dung Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Những nội dung của Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đã trở thành nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của mỗi cấp ủy đảng trong giáo dục, đánh giá, xếp loại đảng viên của từng chi bộ, đảng bộ.

Cụ thể, Đảng uỷ Bộ đã thực hiện và chỉ đạo các đảng ủy, chi bộ trực thuộc tiếp tục thực hiện nghiêm việc kiểm điểm tổ chức đảng, tập thể cấp ủy, người đứng đầu và đảng viên trong toàn đảng bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Nhờ đó, nhận thức của cấp ủy các cấp, cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng Bộ ngày càng đầy đủ, toàn diện và sâu sắc hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Bên cạnh đó, về công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ công tác Đảng, trong năm 2020, Đảng ủy Bộ đã tổ chức được 4 lớp tập huấn nghiệp vụ công tác đảng cho gần 530 đồng chí là cấp ủy các cấp trực thuộc. Đồng thời, tổ chức 2 lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng cho 214 quần chúng ưu tú, 2 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 108 đảng viên dự bị. Thêm vào đó, các cấp ủy đảng thường xuyên quan tâm, tạo điều kiện và khuyến khích đảng viên học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

Đặc biệt, trong năm 2020, thông qua việc phát động và triển khai phong trào thi đua lập thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng và các hoạt động Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng (3/2/1930-3/2/2020) trong toàn Đảng bộ đã kịp thời động viên, khuyến khích cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức và người lao động thi đua quyết tâm hoàn thành vượt mức các mục tiêu kinh tế - xã hội của Bộ, ngành và tổ chức thành công đại hội đảng các cấp.

Ngoài ra, về công tác dân vận, Đảng ủy Bộ và các tổ chức đảng trực thuộc đã tiếp tục thực hiện đẩy mạnh công tác dân vận của Đảng và dân vận của các cơ quan nhà nước. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị và nâng cao đạo đức công vụ, góp phần đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.  

Phấn đấu có từ 15-20% đảng bộ, chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Đảng ủy Bộ NN&PTNT cho biết, trong năm 2021, trong công tác xây dựng Đảng, phấn đấu 100% cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ được quán triệt và phổ biến, thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết của Đảng và của cấp ủy các cấp; 100% cấp ủy trực thuộc xây dựng chương trình hành động thực hiện các nghị quyết của Đảng.

Bên cạnh đó, phấn đấu 100% cấp ủy và uỷ viên uỷ ban kiểm tra các cấp được tập huấn nâng cao nghiệp vụ công tác đảng. Đồng thời, phấn đấu có từ 85% đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng ủy Bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, 15-20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không có tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy Bộ không hoàn thành nhiệm vụ. Ngoài ra, phấn đấu trên 98% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên, trên 80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó từ 15-20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Nhằm đạt được các mục tiêu trên, Đảng ủy Bộ NN&PTNT đề nghị các cấp uỷ đảng trực thuộc Đảng bộ Bộ NN&PTNT cần tiếp tục quan tâm làm tốt công tác chính trị tư tưởng, tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới nhằm tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ. Đồng thời, làm tốt công tác chính trị tư tưởng, tạo sự đồng thuận cao trong toàn Đảng bộ, động viên cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Bên cạnh đó, thực hiện đồng bộ các giải pháp để triển khai Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ về "Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn" và tiếp tục thực hiện nâng cao chất lượng chi bộ.

Đảng ủy Bộ NN&PTNT cũng cho biết, sẽ phổ biến, quán triệt sâu sắc quan điểm chỉ đạo của Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 và thực hiện tốt các chỉ thị, quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát.

Ngoài ra, toàn Đảng bộ sẽ tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”,…

Đi cùng với đó, Đảng ủy Bộ sẽ tích cực tuyên truyền thực hiện nghiêm các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước đối với đảng viên; tăng cường đối thoại, chất vấn trong chi bộ, đảng bộ. Tiếp tục thực hiện việc bồi dưỡng lý luận chính trị, nâng cao tinh thần trách nhiệm và đạo đức công vụ cho đảng viên.

Một trong những giải pháp không kém phần quan trọng được Đảng ủy Bộ NN&PTNT xác định đó là làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo các đoàn thể trực thuộc phát huy vai trò xung kích, sáng tạo, xây dựng văn hóa công sở. Đồng thời, lãnh đạo các đoàn thể hoạt động đúng pháp luật và điều lệ của từng tổ chức; tích cực triển khai thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua.

Đặc biệt, để góp phần thực hiện các mục tiêu, Đảng ủy Bộ NN&PTNT cho biết, sẽ tiếp tục phối hợp cùng Ban Cán sự Đảng bộ để tiếp tục làm tốt công tác chính trị tư tưởng, giữ gìn sự đoàn kết, đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động nhằm phấn đấu vì sự phát triển bền vững của ngành NN&PTNT; phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng.

Bên cạnh đó, phối hợp thực hiện tốt Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch nhằm đảm bảo sự thống nhất trong nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của BộĐồng thời, phối hợp triển khai công tác dân vận chính quyền, nhất là thực hiện cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực quản lý nhà nước, nâng cao đạo đức công vụ, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng văn hóa công sở trong các cơ quan, đơn vị./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất