Lập Thạch (Vĩnh Phúc): Đẩy mạnh phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá"
Người dân thôn Phú Xuân, xã Liễn Sơn, huyện Lập Thạch tích cực tập luyện thể thao (Nguồn ảnh: baovinhphuc.com.vn)

Người dân thôn Phú Xuân, xã Liễn Sơn, huyện Lập Thạch tích cực tập luyện thể thao (Nguồn ảnh: baovinhphuc.com.vn)

Nhiều kết quả nổi bật

Trong 20 năm qua (2000-2020), phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” trên địa bàn huyện Lập Thạch đã được triển khai thực hiện sâu rộng, trở thành cuộc vận động lớnngày càng phát triển cả về bề rộng và chiều sâu. Tính đến nay, các hoạt động của phong trào đã phát huy hiệu quả, góp phần tích cực vào việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, an ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

Theo UBND huyện Lập Thạch, với nội dung phát triển kinh tế, đoàn kết giúp nhau “xóa đói giảm nghèo”, địa phương đã đặc biệt quan tâm đến phát triển đời sống kinh tế gia đình, kinh tế tập thể. Thông qua nhiều hình thức, như hỗ trợ vốn vay, hỗ trợ giống, chuyển giao công nghệ, khoa học kỹ thuật, đào tạo nghề… góp phần tạo điều kiện thuận lợi để người dân phát triển kinh tế. Ngoài ra, thông qua các tổ chức đoàn thể như: Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh đã có nhiều hình thức giúp người dân xóa đói giảm nghèo hiệu quả.

Đáng chú ý, với nội dung này, thông qua Chương trình xây dựng nông thôn mới, các xã trên địa bàn huyện đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đoàn kết, tương thân tương ái cùng hỗ trợ nhau xóa đói giảm nghèo, xây dựng đời sống ngày càng nâng lên. Đến nay, toàn huyện đã hoàn thành việc xóa nhà tạm, nhà dột nát. Bên cạnh đó, công tác giảm nghèo được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo thực hiện có hiệu quả. Các chế độ chính sách đối với người nghèo được thực hiện tốt với 100% đối tượng thuộc hộ nghèo được cấp thẻ Bảo hiểm Y tế, hỗ trợ tiền điện, tiền miễn giảm học phí… Tỷ lệ hộ nghèo bình quân chung của toàn huyện đã giảm xuống, trong đó năm 2015 với 4,38%, năm 2019 giảm xuống còn 2,05%.

Với nội dung xây dựng tư tưởng chính trị lành mạnh trong thực hiện phong trào, cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn huyện đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao chất lượng giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên trong các cơ quan, đơn vị và quần chúng nhân dân. Đồng thời, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng, nhất là việc thực hiện quy chế dân chủ ở cở sở. Đi liền với đó là việc bồi dưỡng đạo đức, lối sống văn hóa, xây dựng nếp sống văn minh, đấu tranh chống các biểu hiện suy thoái.

Nổi bật trong triển khai thực hiện phong trào có thể kể đến phong trào xây dựng “Người tốt, việc tốt” và các điển hình tiên tiến. Thời gian qua, phong trào “Người tốt, việc tốt” gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trên địa bàn huyện đã được đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng. Nhiều phong trào thi đua điển hình được phát động ở các cấp, các ngành trong toàn huyện như: Phong trào “Xã, phường lành mạnh, không có tệ nạn ma túy, mại dâm”, “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc”; “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; “Sản xuất kinh doanh giỏi",… Thông qua các phong trào, đã xuất hiện nhiều gương điển hình tiêu biểu trên các lĩnh vực đời sống, xã hội, tạo ra nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Từ đây, Lập Thạch đã có nhiều cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến, nhiều gương người tốt việc tốt, nhiều cán bộ, chiến sỹ và các cơ quan, ban, ngành trong toàn huyện có thành tích xuất sắc trong công tác, lao động sáng tạo được tuyên dương khen thưởng. Tính trong giai đoạn 2010 - 2020, huyện Lập Thạch đã có nhiều tập thể được nhận Cờ thi đua của Chính phủ; nhiều tập thể được tặng Cờ thi đua của cấp Bộ, ngành,…

Đặc biệt, thực hiện phong trào xây dựng thôn, làng, tổ dân phố văn hóa - được xem là nhiệm vụ chủ yếu, nội dung cốt lõi của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, Lập Thạch đã triển khai sâu rộng đến các khu dân cư, cơ quan, đơn vị và đến từng hộ gia đình. Trong đó, thực hiện phương châm "không chạy theo bệnh thành tích", việc xây dựng thôn, tổ dân phố văn hoá được triển khai đồng bộ và đi vào thực chất. Năm 2000, Lập Thạch có 92/214 thôn, tổ dân phố văn hóa, đạt 42,9%; đến năm 2019 có 162/189 thôn, tổ dân phố văn hóa, đạt 85,7%. Đáng chú ý, nhiều thôn, tổ dân phố tiêu biểu sớm xây dựng và đạt danh hiệu văn hoá, đồng thời tiếp tục duy trì, giữ vững trong nhiều năm liền.

Từ hiệu quả của phong trào, tại các thôn, tổ dân phố văn hoá, tỷ lệ hộ nghèo bình quân giảm mạnh, tỷ lệ hộ giàu, khá ngày càng tăng. Đường làng, ngõ xóm được bê tông hoá. Đồng thời, đến nay 189/189 thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện đã xây dựng hương ước, quy ước để triển khai thực hiện. Bên cạnh đó, 100% thôn, tổ dân phố văn hoá có đủ các thiết chế văn hoá, thường xuyên duy trì và tổ chức có hiệu quả các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, tạo không khí thi đua sôi nổi, đồng thời góp phần khơi dậy, phát huy, gìn giữ nét văn hoá truyền thống của địa phương.

Gắn phong trào với các mục tiêu phát triển văn hóa, kinh tế - xã hội

Theo UBND huyện Lập Thạch, trong giai đoạn 2021-2025, địa phương sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện và nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, làm cho phong trào ngày càng phát triển sâu rộng và bền vững, đồng thời, thu hút được đông đảo cán bộ và các tầng lớp nhân dân hưởng ứng, tích cực tham gia.

Trong giai đoạn 2021-2025, địa phương hướng tới mục tiêu phát huy sức mạnh tổng hợp của phong trào, tạo sự chuyển biến cơ bản trong cộng đồng dân cư. Qua đó, nhằm thực hiện tốt nếp sống văn minh, xây dựng môi trường văn hóa, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Đồng thời, gắn kết và phát huy tốt vai trò, hiệu quả của phong trào với phát triển văn hóa nông thôn, xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu và xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

Theo UBND huyện Lập Thạch, địa phương phấn đấu có 85% số hộ gia đình trở lên được công nhận danh hiệu gia đình văn hóa; trên 80% số thôn, tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa; trên 90% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. Bên cạnh đó, đến năm 2025, phấn đấu có 100% khu thể thao các thôn, tổ dân phố và Trung tâm Văn hóa, thể thao các xã, thị trấn được hỗ trợ kinh phí mua sắm, lắp đặt trang thiết bị dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời,…

Với mục tiêu trên, UBND huyện Lập Thạch cho biết, địa phương sẽ quán triệt tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”; Nghị quyết TW 9 (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”, làm cho Nghị quyết ngày càng thấm sâu vào đời sống xã hội.

Bên cạnh đó, địa phương sẽ đẩy mạnh thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thông qua việc xây dựng các kế hoạch hoạt động cụ thể và vận động đông đảo nhân dân tham gia thực hiện. Trong đó, đề ra các giải pháp thiết thực, hiệu quả để nhân dân nhận thức đúng về ý nghĩa, vai trò của phong trào. Trọng tâm là thực hiện phong trào xây dựng gia đình văn hóa, thôn, làng, tổ dân phố văn hoá, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hoá.

Ngoài ra, địa phương sẽ tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, đồng thời, phối hợp đồng bộ và chặt chẽ hơn nữa giữa Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong quá trình triển khai thực hiện phong trào trong giai đoạn mới. Lập Thạch xem đây là nhiệm vụ quan trọng của mỗi cấp, mỗi ngành nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội ở địa phương hàng năm.

Đồng thời, địa phương sẽ gắn tổ chức triển khai phong trào với thực hiện các mục tiêu phát triển văn hóa, các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đã đề ra. Kết hợp chặt chẽ giữa thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” với các phong trào thi đua và các cuộc vận động xã hội rộng lớn do Mặt trận Tổ quốc và các cơ quan, đoàn thể phát động như: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Ngày vì người nghèo”, "Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"…

Để không ngừng thúc đẩy thực hiện phong trào, UBND huyện Lập Thạch cho biết, địa phương sẽ kịp thời động viên khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích tốt trong công tác xây dựng và phát triển phong trào. Từ đó có biện pháp tổ chức học tập, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong toàn huyện.

Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa VIII) năm 1998 đã ban hành Nghị quyết về "Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc". Nghị quyết đưa ra 5 quan điểm chỉ đạo, 10 nhiệm vụ cụ thể và 4 nhóm giải pháp lớn để xây dựng và phát triển văn hóa, trong đó nhóm giải pháp số 1 có ý nghĩa then chốt là "Mở cuộc vận động giáo dục Chủ nghĩa yêu nước gắn với thi đua yêu nước và Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa".

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khoá VIII), nhằm chể chế hóa chủ trương của Đảng bằng quyết sách cụ thể, ngày 23/12/1999 Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định số 235/1999/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Chỉ đạo Cuộc vận động Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Ngày 21/4/2000, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm đã thay mặt Chính phủ phát động Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trong toàn quốc.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gồm có 5 nội dung; 7 phong trào.


Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất