Huyện Dầu Tiếng (Bình Dương): Quyết tâm trở thành đô thị xanh

Đường Hùng Vương thị trấn Dầu Tiếng được đầu tư xây dựng sạch, đẹp, khang trang. (Ảnh: Báo Bình Dương)

Nhiệm vụ và giải pháp

Trong tiến trình quy hoạch, xây dựng và phát triển đô thị giai đoạn 2021-2025, huyện Dầu Tiếng đã đặt ra 11 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đó là rà soát, điều chỉnh, xây dựng các loại quy hoạch xây dựng theo hướng tích hợp bao gồm quy hoạch vùng - quy hoạch đô thị - quy hoạch sử dụng đất - quy hoạch xây dựng nông thôn mới phù hợp với quy hoạch của cấp trên; xây dựng huyện Dầu Tiếng theo hướng kiểu mẫu, xanh, bền vững, có hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại, thân thiện với môi trường, là động lực thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Thu hút mạnh và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng.

Xây dựng kế hoạch thực hiện phát triển đô thị bảo đảm, hoàn thiện các chỉ tiêu, tiêu chí còn thiếu và yếu của đô thị theo quy định của Nghị quyết 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị; xây dựng các đề án nâng cấp đô thị, nâng cấp đơn vị hành chính làm cơ sở chỉ đạo, lãnh đạo tổ chức thực hiện. Đồng thời, Dầu Tiếng xây dựng các đề án, dự án tạo lực mang tính đột phá phù hợp với thực tiễn chung của huyện để huy động nguồn lực thực hiện các dự án, đa dạng hóa các hình thức đầu tư và làm cơ sở để đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Cùng với đó, huyện lập hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị để mời gọi đầu tư vào 6 khu vực đề xuất phát triển đô thị theo Công văn số 4897/UBND-KTN ngày 27-9-2019 của UBND tỉnh Bình Dương, phấn đấu đến năm 2025 thực hiện được 1 khu vực phát triển đô thị. Đồng thời mời gọi nhà đầu tư triển khai thực hiện các cụm, khu công nghiệp ở các đô thị để thu hút người dân đến sinh sống, làm việc làm cơ sở nâng cao tỷ lệ lao động phi nông nghiệp và tỷ lệ tăng dân số cơ học ở các đô thị, đẩy nhanh quá trình hình thành và phát triển đô thị.

Toàn huyện cũng huy động mọi nguồn lực tiếp tục đầu tư phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư phát triển các ngành thương mại - dịch vụ, du lịch. Tăng cường công tác quản lý các dự án, công trình; thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát đánh giá công tác đầu tư xây dựng cơ bản theo kế hoạch đề ra. Triển khai đồng bộ lồng ghép các chương trình, kế hoạch phát triển du lịch, phát triển vùng chuyên canh cây ăn trái kết hợp phát triển du lịch sinh thái tại xã Thanh Tuyền với kế hoạch phát triển đô thị. Tiếp tục phối hợp với Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng kiểm tra, rà soát nhằm bàn giao cho huyện diện tích khoảng 100 ha đất cao su do công ty đang quản lý để làm quỹ đất phát triển và nâng cấp đô thị. Đồng thời thực hiện tốt các kế hoạch, quy chế phối hợp đã ký kết trong quá trình thực hiện phát triển đô thị.

Ngoài ra, huyện Dầu Tiếng còn tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện xây dựng môi trường lành mạnh, nếp sống văn hóa và văn minh đô thị để việc nâng cấp các đô thị được thuận lợi. Vận động nhân dân đóng góp kinh phí để lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng ở các tuyến đường giao thông nông thôn (tối thiểu 50% tuyến đường giao thông nông thôn được chiếu sáng), nâng cấp nhựa hóa các tuyến đường giao thông nông thôn... nhằm tạo sự đồng thuận trong nhân dân và từng bước nâng cao đời sống cho nhân dân gắn với thực hiện nếp sống văn minh đô thị.

Theo đó, các địa phương đang thực hiện việc nâng cấp đô thị quan tâm, hỗ trợ để các ngành thực hiện tốt việc bồi thường, giải phóng mặt bằng để các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công. Phối hợp với các ngành chuyên môn của huyện định hướng cơ cấu lại ngành nghề lao động theo hướng giảm tỷ lệ lao động nông nghiệp, tăng tỷ lệ lao động phi nông nghiệp bảo đảm tỷ lệ lao động phi nông nghiệp toàn đô thị từ 55% trở lên và khu vực nội thành nội thị từ 65% trở lên.

Huyện cũng sẽ xem xét đóng cửa các nghĩa trang, nghĩa địa ngoài khu vực quy hoạch theo lộ trình để bảo vệ môi trường và chỉnh trang đô thị. Tiếp tục đầu tư các công viên, hoa viên để phục vụ lợi ích cộng đồng; đầu tư trạm xử lý nước thải tập trung tại thị trấn Dầu Tiếng. Ban Chỉ đạo thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức triển khai thực hiện nhằm tháo gỡ kịp thời các vướng mắc và đề ra các giải pháp chỉ đạo các ngành thực hiện hoàn thành kế hoạch phát triển đô thị của huyện.

Xây dựng đô thị văn minh

Cùng với các nhiệm vụ, giải pháp quyết liệt trong việc quy hoạch, xây dựng và phát triển đô thị, huyện Dầu Tiếng cũng tích cực tuyên truyền, vận động người dân tích cực xây dựng con người đô thị theo hướng văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Trong đó, huyện đề ra mục tiêu sẽ tiếp tục thực hiện tốt kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước huyện Dầu Tiếng giai đoạn 2020-2025 và triển khai kế hoạch hàng năm của UBND huyện Dầu Tiếng. Đồng thời tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện Chỉ thị 27-CT/ TW của Bộ Chính trị (khóa VIII) về “thực hiện nếp sống văn minh trong tiệc cưới, việc tang, lễ hội”.

Ngoài ra, huyện cũng tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, nếp sống văn hóa và văn minh đô thị. Phát huy dân chủ và nêu cao tinh thần chấp hành pháp luật của nhân dân gồm các nội dung chủ yếu sau: Sống và làm việc theo pháp luật và quy định, quy ước của cộng đồng dân cư, cơ quan, đơn vị. Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Phấn đấu có trên 95% gia đình đạt danh hiệu “gia đình văn hóa”, 80% khu phố đạt “khu phố văn hóa”, 95% khu nhà trọ đạt danh hiệu “khu nhà trọ văn hóa” và trên 95% cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa./..

Phản hồi

Các tin khác