Khánh Hòa tổng kết chương trình xây dựng nông thôn mới
Đồng chí Đinh Văn Thiệu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa trao quyết định công nhận cho các xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020. (Ảnh: Thanh Hiền)

Đồng chí Đinh Văn Thiệu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa trao quyết định công nhận cho các xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020. (Ảnh: Thanh Hiền)

Theo đó, các xã đạt chuẩn nông thôn mới được công nhận gồm: Vạn Phước (Vạn Ninh), Bình Lộc (Diên Khánh), Ninh Ích, Ninh Sim, Ninh Trung, Ninh Sơn (Ninh Hòa), Cam An Nam (Cam Lâm); 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao là Vĩnh Phương (Nha Trang) và Ninh Quang (Ninh Hòa).

Biểu dương, ghi nhận những kết quả đạt được trong năm 2020, đồng chí Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đề nghị năm 2021, tỉnh cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp và đoàn kết quần chúng nhân dân để xây dựng nông thôn mới. Đẩy mạnh triển khai có hiệu quả Đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị, phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới. Khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế về đất đai, khí hậu, điều kiện tự nhiên để phát triển kinh tế nông nghiệp, từng bước đưa tỉnh Khánh Hòa thành một trong những tỉnh trọng điểm trong khu vực duyên hải miền Trung về sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ. Tiếp tục huy động, lồng ghép sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư xây dựng mới, nâng cấp cải tạo hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội khu vực nông thôn; có chính sách, giải pháp đột phá và ưu tiên nguồn lực hỗ trợ hoàn thiện cơ sở hạ tầng trên địa bàn những xã đặc biệt khó khăn; chú trọng đầu tư các công trình cấp thôn, bản nhằm cải thiện trực tiếp điều kiện sinh hoạt và sản xuất của người dân, từng bước hoàn thiện các tiêu chí xây dựng thôn nông thôn mới, xã nông thôn mới…

Tính đến năm 2020, tỉnh Khánh Hòa đã có 56/92 xã đạt chuẩn nông thôn mới (vượt 3 xã so với nghị quyết của Tỉnh ủy); không còn xã dưới 10 tiêu chí; số tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới bình quân trên địa bàn tỉnh là 16 tiêu chí/xã. Hiện TP Nha Trang đang hoàn chỉnh hồ sơ trình Trung ương thẩm định thành phố hoàn thành nhiệm vụ nông thôn mới năm 2020.

Mục tiêu năm 2021, tỉnh Khánh Hòa phấn đấu có 5 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới gồm: Vạn Khánh (Vạn Ninh); Ninh Xuân, Ninh Lộc (Ninh Hòa); Diên Tân (Diên Khánh); Suối Cát (Cam Lâm); 4 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao gồm: Diên An, Diên Điền (Diên Khánh), Cam Thành Bắc, Cam Hải Tây (Cam Lâm). Đến năm 2025, tỉnh Khánh Hòa phấn đấu toàn bộ các xã ở những địa phương đồng bằng phải là xã nông thôn mới. Đó là mục tiêu và nhiệm vụ tỉnh Khánh Hòa đặt ra trong thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025.

Theo đánh giá của Tỉnh ủy Khánh Hòa, Chương trình nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Hệ thống chính trị cơ sở không ngừng được củng cố, phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới được nhân dân và xã hội đồng tình hưởng ứng. Đặc biệt, đời sống nông dân được cải thiện, cơ sở hạ tầng, nhà ở nông thôn được xây dựng, nâng cấp, cải tạo; bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc, văn minh, hiện đại hơn; chất lượng giáo dục ngày càng được nâng cao, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được chú trọng; các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp được phát huy, từng bước hình thành các vùng sản xuất nông sản, hàng hóa tập trung, chuyên canh; nhiều hàng hóa, nông sản được chứng nhận nhãn hiệu và chất lượng…

5 năm qua, tổng nguồn vốn thực hiện Chương trình nông thôn mới trên địa bàn tỉnh là 3.813 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách (tỉnh, huyện, xã) 668 tỷ đồng, vốn huy động 75 tỷ đồng và vốn lồng ghép 3.070 tỷ đồng. Kết quả đến hết năm 2020, toàn tỉnh có 56/92 xã (60,8%) được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (vượt 3 xã so với mục tiêu đã đề ra); số tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới bình quân chung của toàn tỉnh là 16,5 tiêu chí/xã (tăng 0,5 tiêu chí/xã so với mục tiêu đã đề ra); TP Nha Trang hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới./.

Phản hồi

Các tin khác