Đảng ủy Bộ NN&PTNT nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát
Ảnh minh họa (Ảnh: BT)

Ảnh minh họa (Ảnh: BT)

Tích cực thực hiện nhiệm vụ theo quy định Điều lệ Đảng

Đảng ủy Bộ NN&PTNT cho biết, trong năm 2020, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng của Bộ đạt được nhiều kết quả tích cực. Trong đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ và các tổ chức đảng trực thuộc triển khai, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của năm theo đúng quy định của Điều lệ Đảng và chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên.

Cụ thể, về kiểm tra chấp hành theo Điều 30 Điều lệ Đảng, trong năm 2020, Đảng ủy Bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc chủ động trong công tác tự kiểm tra ngay từ đầu năm và yêu cầu báo cáo vào dịp sơ kết 6 tháng, tổng kết năm 2020. Đồng thời, tập trung giám sát để kịp thời chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng các cấp trực thuộc Đảng bộ Bộ, công tác xem xét, giải quyết đơn, thư tố cáo, khiếu nại đối với tổ chức đảng và đảng viên; tiến hành kiểm tra khi có phát sinh theo quy định của Điều lệ Đảng.

Về nhiệm vụ giám sát thường xuyên, Đảng uỷ Bộ đã chỉ đạo, cụ thể hoá nhiệm vụ giám sát trong Đảng theo đúng Quy định 86-QĐ/TW; phân công các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ phụ trách các tổ chức đảng, thực hiện giám sát thường xuyên hoạt động của 100% tổ chức đảng trực thuộc. Chính vì vậy, trong năm 2020, công tác giám sát thường xuyên của 100% các đảng ủy, chi ủy trực thuộc luôn đảm bảo toàn diện, kịp thời. Nội dung giám sát tập trung vào việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, việc thực hiện nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, trong năm 2020, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ đã xây dựng, ban hành Chương trình giám sát năm 2020, phân công cán bộ tổ chức việc giám sát thường xuyên đối với cấp ủy trực thuộc và cán bộ, đảng viên thuộc diện Đảng ủy Bộ quản lý, đồng thời hướng dẫn các Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cấp dưới xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình giám sát trong năm 2020. Qua giám sát thường xuyên đã kịp thời đôn đốc việc chấp hành chỉ đạo, lãnh đạo của Đảng ủy Bộ.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát

Đảng ủy Bộ NN&PTNT cho biết, trong năm 2021, cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Bộ tập trung thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng.

Trong đó, phổ biến, quán triệt sâu sắc quan điểm chỉ đạo của Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 và thực hiện tốt các chỉ thị, quy định, hướng dẫn… của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát.

Đồng thời, chủ động thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng theo quy định của Điều lệ Đảng, chú trọng nhiệm vụ kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm; đồng thời, giải quyết dứt điểm các đơn, thư tố cáo thuộc thẩm quyền (nếu có).

Đáng chú ý, trong năm 2021, Đảng ủy Bộ NN&PTNT cho biết sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; Chỉ thị Số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”,… Đi cùng với đó, đổi mới và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát theo phương châm: giám sát thường xuyên phải toàn diện, giám sát chuyên đề và kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm.

Ngoài ra, tiếp tục kiện toàn Ủy ban Kiểm tra các cấp và đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp; làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ đối với đội ngũ cán bộ kiểm tra.

Để thực hiện tốt các mục tiêu trên, Đảng ủy Bộ NN&PTNT cho biết, sẽ tổ chức các Hội nghị quán triệt, tập huấn các Nghị quyết, chỉ thị, văn bản hướng dẫn....của cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, nghiệp vụ chuyên môn cho các đồng chí cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp, các ban tham mưu, giúp việc của cấp ủy. Đồng thời, tăng cường sự phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra cấp dưới với Ủy ban Kiểm tra cấp trên trong thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; tăng cường sự phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra các cấp với các cơ quan thanh tra nhà nước, thanh tra chuyên ngành; tổ chức thực hiện tốt các Quy trình Kiểm tra giám sát của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ và Quy trình Kiểm tra giám sát của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ,…/.

Phản hồi

Các tin khác