Kho bạc Nhà nước Cao Bằng quyết tâm xây dựng Đảng bộ vững mạnh

Ban Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước Cao Bằng đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ. (Ảnh: N.H)

Năm 2021, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 còn diễn biến khó lường và có thể kéo dài, tác động đến phát triển kinh tế-xã hội cả nước nói chung và tỉnh Cao Bằng nói riêng, bám sát các kế hoạch của Đảng uỷ cấp trên, Đảng bộ KBNN Cao Bằng, Đảng ủy KBNN Cao Bằng thường xuyên chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, nỗ lực xây dựng cơ sở đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức.

Cụ thể, Đảng ủy KBNN Cao Bằng tiếp tục quán triệt đầy đủ và kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đại hội Đảng lần thứ XIII, Đại hội Đảng bộ Kho bạc Nhà nước Cao Bằng lần thứ V, Đại hội Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ XII, Đại hội Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ XIX và nghị quyết đại hội đảng các cấp tới toàn thể cán bộ, đảng viên.

Đồng thời, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc duy trì nề nếp, nâng cao chất lượng sinh hoạt theo Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 31/3/2007 của Ban Bí thư khóa X “Về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” trong tình hình mới; Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương “Một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”; lồng ghép nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào nội dung sinh hoạt chi bộ... Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức chính trị, củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao trách nhiệm đảng viên, công chức kho bạc trong thực hiện nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Đảng bộ KBNN Cao Bằng đặt mục tiêu phấn đấu trong năm 2021 như sau: Chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt công tác thu ngân sách nhà nước (NSNN) kịp thời, đầy đủ, phấn đấu hoàn thành và vượt mức dự toán thu ngân sách hàng năm; kiểm soát chi NSNN chặt chẽ, an toàn, hiệu quả… Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu; 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ...

Nhằm đảm bảo thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra, Đảng uỷ KBNN Cao Bằng chỉ đạo đơn vị tập trung triển khai một số giải pháp trọng tâm.

Trong đó, tập trung củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Chú trọng giáo dục, bồi dưỡng đạo đức, năng lực thực tiễn cho cán bộ, đảng viên; đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt Đảng.

Bên cạnh đó, tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; quán triệt thực hiện có hiệu quả nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, Đại hội Đảng bộ KBNN Cao Bằng lần thứ V, Đại hội Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ XII, Đại hội Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ XIX và nghị quyết đại hội Đảng các cấp. Cùng với đó, chú trọng công tác tổ chức Đảng, bồi dưỡng, phát triển đảng viên mới và kiểm tra, giám sát trong Đảng; gắn công tác xây dựng Đảng với thực hiện nhiệm vụ chính trị tại đơn vị; tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII); đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nhất là hoạt động xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch, tạo sự thống nhất về chính trị, tư tưởng và hành động trong Đảng.

Đồng thời, tăng cường kiểm tra, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ được giao; tập trung thu đúng, thu đủ ngân sách và kiểm soát chi NSNN chặt chẽ, đúng quy định; nâng cao vai trò, trách nhiệm của KBNN trong thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách; tăng cường triển khai các giải pháp đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt trong hệ thống KBNN. Thực hiện tốt công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, quản lý cán bộ, đào tạo phát triển nguồn nhân lực.

Ngoài ra, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; nêu cao trách nhiệm người đứng đầu từng đơn vị; siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong việc chấp hành các cơ chế, chính sách và quy trình nghiệp vụ tại từng đơn vị và trong toàn hệ thống. Phát huy hơn nữa công tác phối hợp giữa tổ chức Đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể; phối hợp chỉ đạo tổ chức nhiều phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực, tạo động lực để cán bộ, đảng viên, công chức an tâm công tác, nội bộ đoàn kết, quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

 

Phản hồi

Các tin khác