Ngành Y tế nâng cao chất lượng cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng

Bộ Y tế vừa ban hành Chỉ thị 04/CT-BYT về việc tăng cường thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong ngành y tế giai đoạn 2021-2025.

Chỉ thị nêu rõ, năm 2021 là năm đầu tiên ngành Y tế thực hiện các Nghị quyết của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, chào mừng bầu cử đại biểu HĐND các cấp và Quốc hội khóa XV, đồng thời là năm khởi đầu cho các chương trình, kế hoạch 05 năm giai đoạn 2021-2025; Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn phát triển đất nước tới năm 2045.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long trao tặng Bằng khen cho đại diện các tập thể và cá nhân vì vì có nhiều thành tích trong các phong trào thi đua giai đoạn 2015-2020 và đặc biệt những người trực tiếp tham gia vào công tác phòng, chống đại dịch COVID-19. (Ảnh: TL)

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long trao tặng Bằng khen cho đại diện các tập thể và cá nhân có nhiều thành tích trong các phong trào thi đua giai đoạn 2015-2020 và đặc biệt những người trực tiếp tham gia vào công tác phòng, chống đại dịch COVID-19. (Ảnh: TL)

 Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn ra phức tạp trên toàn cầu, xâm nhập và ảnh hưởng đến việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam; để góp phần thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm của ngành y tế trong năm 2021 và các năm tiếp theo; đặc biệt là thực hiện thành công “mục tiêu kép” vừa phòng, chống đại dịch COVID-19, vừa phát triển kinh tế-xã hội của đất nước; Bộ trưởng Bộ Y tế yêu cầu các cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành y tế tiếp tục đề cao vai trò trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị cần tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện các phong trào thi đua.

Bảo đảm thiết thực, hiệu quả, lồng ghép công tác thi đua, khen thưởng gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của cơ quan, đơn vị. Tập trung giải quyết những nhiệm vụ cấp bách, đặc biệt là công tác phòng, chống dịch COVID-19, đạt được các chỉ tiêu của Quốc hội, của Chính phủ và Bộ Y tế giao.

Bên cạnh đó, tăng cường việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Nâng cao ý thức, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Hưởng ứng tích cực, có hiệu quả các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ và Bộ Y tế phát động. Đổi mới phương thức tổ chức các phong trào thi đua đa dạng về nội dung, phong phú về hình thức, bám sát nhiệm vụ chính trị của ngành, phù hợp với tình hình và điều kiện hiện tại, đặc biệt là nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 song song với việc thực hiện 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2021-2025.

Đó là: Tập trung công tác xây dựng thể chế, hoàn thiện cơ chế, chính sách, đặc biệt các chính sách đổi mới trong phát triển ngành y tế; đổi mới công tác y tế dự phòng và nâng cao sức khỏe, bảo đảm an toàn, an ninh y tế; đổi mới căn bản, toàn diện đào tạo phát triển nguồn nhân lực y tế; đẩy nhanh tốc độ chuyển đổi số ngành y tế tiến tới y tế số, y tế thông minh phục vụ người dân. Thúc đẩy việc nghiên cứu sản xuất vaccine trước mắt cho vaccine COVID-19; thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân theo hướng đa dạng, đa tầng, hiện đại…

Ngoài ra, tập trung đẩy mạnh truyền thông chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua khen thưởng, bảo đảm thực hiện đồng bộ tất cả 4 phương diện: Phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến. Tăng cường truyền thông về các phong trào thi đua yêu nước, gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến để biểu dương, nhân rộng, tạo sức lan tỏa trong từng cơ quan, đơn vị và trong toàn ngành y tế.

Xây dựng kế hoạch với tiêu chí rõ ràng và có biện pháp cụ thể để tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về chất trong công tác thi đua, khen thưởng. Phong trào thi đua phải thực sự thiết thực, hiệu quả, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển và lan tỏa trong từng cơ quan, đơn vị…

Bộ trưởng Bộ Y tế cũng yêu cầu toàn ngành cần đổi mới, tạo sự chuyển biến tích cực và nâng cao chất lượng công tác khen thưởng trên cơ sở đánh giá đúng thành tích, đúng tiêu chuẩn, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết, đánh giá hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị.

Đặc biệt, củng cố tổ chức, bộ máy và nâng cao chất lượng cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng theo hướng gọn nhẹ, hoạt động hiệu quả nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ để xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực thực tiễn và tinh thông nghiệp vụ.

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thi đua, khen thưởng. Tăng cường trách nhiệm và nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng thi đua khen thưởng các cấp, bảo đảm hoạt động thi đua, khen thưởng thực sự là động lực phát triển và là biện pháp quan trọng góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XXII của Bộ Y tế./.

Phản hồi

Các tin khác