Kon Tum tập trung xây dựng Đảng và hệ thống chính trị
Một góc thành phố Kon Tum ngày ngay.

Một góc thành phố Kon Tum ngày ngay.

Đây là khẳng định của đồng chí Dương Văn Trang, Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum khi nói về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của Đảng bộ địa phương trong các năm qua. Đồng chí Dương Văn Trang cho biết, Đảng bộ tỉnh đã tập trung xây dựng đồng bộ cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Gắn với đó là thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch, trong đó đã xây dựng và triển khai có hiệu quả kế hoạch xử lý tình huống, đấu tranh về tư tưởng khi có thông tin biểu tình, khiếu kiện đông người, phức tạp có thể xảy ra trên địa bàn; quán triệt, nâng cao tinh thần cảnh giác của cán bộ, đảng viên và nhân dân trước âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Đặc biệt, vừa qua Tỉnh ủy cũng đã tiến hành tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận giai đoạn 2018-2020, trong đó chú trọng tổng kết một số chủ trương của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và những mô hình thí điểm, những vấn đề mới phát sinh trên địa bàn để nhân rộng, làm căn cứ để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị cũng như các nhiệm vụ chính trị đang đặt ra.

Cùng với đó, Đảng bộ tỉnh luôn quan tâm để tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Trong công tác này, một số chủ trương như: Bí thư cấp ủy kiêm nhiệm Chủ tịch HĐND; Trưởng ban Tuyên giáo đồng thời là Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị; Trưởng ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ cấp huyện; tổ chức lại Văn phòng Tỉnh ủy phục vụ chung các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; thí điểm hợp nhất các cơ quan cấp huyện có chức năng, nhiệm vụ tương đồng; kiện toàn, sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực Y tế, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giáo dục và Đào tạo, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ… Cạnh đó, địa phương cũng kịp thời triển khai thực hiện chủ trương bố trí công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã trên địa bàn.

Liên quan đến kết quả đạt được trong công tác cán bộ ở địa phương, đồng chí Huỳnh Tấn Phục, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Kon Tum chia sẻ, trong các năm qua, Đảng bộ tỉnh đã làm tốt và thực hiện đúng quy trình, quy định về công tác cán bộ. Việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, điều động, luân chuyển cán bộ có nhiều kết quả tích cực. Trong đó toàn tỉnh đã cử đi đào tạo, bồi dưỡng gần 10.000 lượt cán bộ, công chức, viên chức.

Tỉnh cũng lựa chọn, luân chuyển cán bộ giữ chức vụ trưởng, phó phòng các cơ quan tham mưu tổng hợp cấp tỉnh về giữ các chức danh chủ chốt ở cấp huyện để đào tạo, chuẩn bị nguồn cán bộ lâu dài. Đa số cán bộ luân chuyển có sự trưởng thành, nhiều đồng chí phát huy tốt vai trò, trách nhiệm ở cương vị công tác mới.

Trong khi đó, đội ngũ cán bộ lãnh đạo là người đồng bào dân tộc thiểu số, cán bộ trẻ, cán bộ nữ tăng về số lượng, nâng dần về chất lượng và hiệu quả công tác, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ, khắc phục được tình trạng hụt hẫng ở nhiều ngành, địa phương. Nhờ đó hiện nay, tỷ lệ cán bộ lãnh đạo (thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý) là người đồng bào dân tộc thiểu số ở cấp tỉnh có 37/191 đồng chí (chiếm 19,37%), cấp huyện (trừ công an, quân sự, bộ đội Biên phòng) là 39/127 đồng chí (chiếm 30,7%). Cán bộ lãnh đạo là nữ cấp tỉnh có 31/191 đồng chí (chiếm 16,23%), cấp huyện là 22/127 đồng chí (chiếm 17,32%).

Tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020-2025), Đảng bộ tỉnh xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt để đủ sức lãnh đạo đưa Kon Tum tiếp tục phát triển.

Tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020-2025), Đảng bộ tỉnh xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt để đủ sức lãnh đạo đưa Kon Tum tiếp tục phát triển.

Đối với đội ngũ cán bộ cấp xã, theo Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Kon Tum Huỳnh Tấn Phục, đến nay đội ngũ cán bộ này đã từng bước được chuẩn hóa, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Cụ thể, tổng số cán bộ, công chức cấp xã toàn tỉnh là 1.902 người (trong đó có 562 cán bộ chủ chốt và 838 công chức cấp xã, còn lại là các chức danh khác). Số cán bộ chủ chốt đạt chuẩn (xét trên 3 tiêu chí: học vấn phổ thông, trình độ chuyên môn và trình độ lý luận chính trị) là 479/562 người (đạt 85,23%), tăng 10,58% so với năm 2015. Trong đó, đạt chuẩn về học vấn chiếm 92,35%, chuyên môn chiếm 91,99% và lý luận chính trị chiếm 96,44%; số công chức cấp xã đạt chuẩn (xét trên 02 tiêu chí: Học vấn phổ thông và trình độ chuyên môn) là 802/838 người (đạt 95,58%), trong đó có 95,7% đạt chuẩn về trình độ học vấn và 99,4% đạt chuẩn về trình độ chuyên môn.

Cùng với công tác tổ chức cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ nhiều năm qua luôn được các cấp, chính quyền và ngành chức năng tỉnh Kon Tum quan tâm, thực hiện chặt chẽ, đúng quy định, nhất là vấn đề chính trị hiện nay. Theo Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Kon Tum, các cấp, các ngành đã thực hiện tốt công tác rà soát tiêu chuẩn chính trị hoặc thẩm tra, xác minh phục vụ công tác bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý và bổ nhiệm cán bộ, đồng thời cũng đưa ra khỏi quy hoạch những nhân sự không đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định.

Song song đó, Tỉnh ủy Kon Tum cũng chỉ đạo các cấp ủy, địa phương, đơn vị tập trung rà soát đối với những nhân sự dự kiến cơ cấu, tái cử và nhân sự nguồn quy hoạch cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025, trình cấp có thẩm quyền kết luận về tiêu chuẩn chính trị một cách chặt chẽ, đúng quy định. Theo đó, từ các nhiệm kỳ trước, Đảng bộ tỉnh Kon Tum đã tiến hành rà soát tiêu chuẩn chính trị nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 đối với 60 đồng chí; đồng thời cũng rà soát tiêu chuẩn chính trị 1.217 lượt cán bộ phục vụ bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2015-2020 và xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ 2020-2025 của các cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy và cán bộ lãnh đạo, quản lý các sở, ban ngành tỉnh; rà soát, thẩm định tiêu chuẩn chính trị 240 lượt cán bộ quy hoạch và bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2025, 2020-2025 cũng như đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, trong đó có 02 đồng chí quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026.

Về công tác xây dựng Đảng trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng và đạo đức, theo Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum Dương Văn Trang, địa phương đã cụ thể hóa và triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đồng thời cũng thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đúng quy trình, quy định. Trong đó đã tập trung kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kiểm tra, giám sát công tác phòng chống tham nhũng, nhất là chú trọng kiểm tra, giám sát trong thực hiện quản lý về đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng các công trình, dự án, các vụ việc nhạy cảm… Đồng thời cũng chú trọng công tác giám sát đối với cán bộ thuộc diện tái cử cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025, nhất là giám sát việc nêu gương.

Qua kiểm tra, giám sát đã phát huy ưu điểm, khắc phục các khuyết điểm, ngăn ngừa các sai phạm, đề xuất sửa đổi, bổ sung những vấn đề còn bất cập, xử lý kỷ luận nghiêm đối với tổ chức đảng và đảng viên vi phạm, góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật trong Đảng. Nhờ đó, úy tín của tổ chức Đảng và hệ thống chính trị cũng như đội ngũ cán bộ, đảng viên trên địa bàn tỉnh được củng cố, tăng cường. Đây là cơ sở, động lực và sức mạnh để Đảng bộ tỉnh Kon Tum triển khai thực hiện tốt mọi nhiệm vụ chính trị ở địa phương, góp phần rất lớn trong sự nghiệp lãnh đạo, xây dựng và đưa Kon Tum phát triển như hiện nay - đồng chí Dương Văn Trang, Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum nhấn mạnh./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất