Nghệ An: Đẩy mạnh triển khai chương trình hành động về công tác dân vận
Ảnh minh họa (Nguồn ảnh: DC)

Ảnh minh họa (Nguồn ảnh: DC)

Theo Kế hoạch, công tác dân vận tập trung vận động nhân dân tham gia thực hiện thành công các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Qua đó, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống lịch sử, văn hóa, con người xứ Nghệ, ý chí tự cường và khát vọng vươn lên, đưa Nghệ An phát triển nhanh, bền vững, đảm bảo vững chắc quốc phòng, an ninh.

Trong đó, Ban Dân vận Tỉnh ủy Nghệ An xác định các nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện gồm: Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân về vai trò, vị trí công tác dân vận trong tình hình mới.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng các Nghị quyết, chỉ thị về công tác dân vận, đặc biệt là Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”, làm cho các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân nhận thức đầy đủ, sâu sắc các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về tăng cường, đổi mới công tác dân vận của Đảng.

Đồng thời, đổi mới, đa dạng các hình thức vận động, chú ý việc tuyên truyền, vận động phải cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp thành nội dung công việc cụ thể phù hợp với thực tiễn của địa phương, đơn vị. Bên cạnh đó, nhân rộng các điển hình về “dân vận khéo” trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.

Ban Dân Vận Tỉnh ủy Nghệ An cũng cho biết, sẽ đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền sâu rộng để mọi tầng lớp nhân dân nhận thức rõ và nêu cao tinh thần cảnh giác, chủ động phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn làm thất bại âm mưu của các thế lực thù địch chống phá Đảng, Nhà nước. Nâng cao hiệu quả việc cụ thể hóa chủ trương, Nghị quyết của Đảng phù hợp với thực tiễn, đáp ứng lợi ích, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân.

Đi cùng với đó, tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, hội quần chúng củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động nhằm góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Ngoài ra, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể phát động. Thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn thôn mới, đô thị văn minh”; đồng thời, xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Ban Dân vận Tỉnh ủy Nghệ An yêu cầu các phòng chuyên môn trực thuộc cần căn cứ các nội dung của Chương trình hành động để xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện theo các tiến độ của Kế hoạch đề ra./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất