Quảng Yên (Quảng Ninh): Trao thưởng cho 28 thôn, khu phố văn hóa tiêu biểu
12

Quang cảnh Hội nghị. 

Ngày 26/11, thị xã (TX) Quảng Yên tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000 - 2020.

Theo báo cáo, đến nay, toàn TX Quảng Yên có gần 35.000 gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 92%; 140/179 thôn khu phố văn hóa đạt tỷ lệ 78%; 115/125 cơ quan đạt chuẩn văn hóa, đạt tỷ lệ trên 92%.

Trên cơ sở xây dựng môi trường sống văn hóa, văn minh trong cộng đồng, tinh thần đoàn kết giúp nhau xóa đói, giảm nghèo có nhiều chuyển biến tích cực. Tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn thị xã giảm mạnh còn 1,3% (năm 2019), 90% hộ có đời sống kinh tế ổn định trở lên, nhiều hộ đã vươn lên làm giàu chính đáng, số hộ sản xuất kinh doanh giỏi trong nông nghiệp ngày càng tăng.

Trong thời gian qua, cuộc vận động xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, phường đạt chuẩn văn minh đô thị cũng được các cấp, các ngành quan tâm triển khai, phát động rộng khắp tới 19 xã, phường. Đến nay, có 8/8 xã cơ bản đạt chuẩn theo bộ tiêu chí nông thôn mới, phấn đấu hết năm 2020 có 2 xã đạt nông thôn mới nâng cao.

12

UBND thị xã Quảng Yên tặng thưởng cho các tập thể và cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng văn hóa.

Nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao hướng về cơ sở được tổ chức với nhiều hình thức đa dạng, phong phú; hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở phát huy được hiệu quả, trở thành điểm sinh hoạt văn hóa thường xuyên của nhân dân. Theo đó, 178/179 khu dân cư của thị xã có nhà văn hóa; có gần 300 câu lạc bộ thể thao được duy trì thường xuyên, tỷ lệ người tham gia tập luyện thể thao tăng liên tục đạt 51,3% vào năm 2019...

Hiệu quả của phong trào đã "thổi một làn gió mới" vào đời sống văn hóa - xã hội, góp phần thay đổi diện mạo, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân, tạo động lực quan trọng để tiếp tục thực hiện tốt phong trào trong giai đoạn tiếp theo, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Nhân dịp này, UBND TX Quảng Yên đã trao thưởng cho 28 thôn, khu phố văn hóa tiêu biểu, 10 cơ quan đơn vị văn hóa tiêu biểu, 15 tập thể có thành tích xuất sắc và 40 gia đình văn hóa tiêu biểu trên địa bàn.

Phản hồi

Các tin khác