Đảng bộ Bộ Tài chính: Phát huy vai trò, nâng cao sức chiến đấu của tổ chức đảng

Đảng ủy Bộ Tài chính xác định, giáo dục chính trị, tư tưởng và đạo đức là một trong những nội dung then chốt trong xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh (Ảnh: M.P)

Rèn luyện, nâng cao bản lĩnh, phẩm chất đạo đức cán bộ, đảng viên
Đảng ủy Bộ Tài chính xác định, giáo dục chính trị, tư tưởng và đạo đức là một trong những nội dung then chốt trong xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Theo đó, trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy Bộ lãnh đạo các tổ chức đảng trực thuộc tập trung làm tốt công tác này. Trong đó, đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục cho cán bộ, đảng viên về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy vai trò nêu gương nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, tính tiên phong, gương mẫu, năng động, sáng tạo của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ, chủ chốt các cấp.

Đảng ủy Bộ Tài chính yêu cầu các cấp ủy đảng xác định rõ việc thường xuyên giáo dục, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh, phẩm chất đạo đức là một nội dung quan trọng để xây dựng Đảng Bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Các cấp ủy tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; chống tham nhũng, lãng phí, lối sống cơ hội, thực dụng, nói không đi đôi với làm. Đồng thời, thực hiện tốt quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo các cấp, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong rèn luyện đạo đức, lối sống, tác phong, lề lối công tác của cán bộ, đảng viên.

Các cấp ủy đảng tăng cường công tác nắm tình hình tư tưởng, dư luận của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với những sự kiện chính trị, quan trọng, những vấn đề nhạy cảm để kịp thời định hướng công tác tư tưởng; đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, tăng cường thông tin tích cực; thực hiện hiệu quả công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xấu của các đối tượng suy thoái, thế lực thù địch, phản động trên mặt trận tư tưởng, truyền thông, internet, mạng xã hội.

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng

Để tiếp tục xây dựng Đảng bộ Bộ Tài chính trong sạch, vững mạnh, Đảng ủy Bộ tài chính chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đảng viên. Trong đó, tiếp tục chấn chỉnh, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp ủy; thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, nhất là tự phê bình và phê bình; đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo theo hướng gắn với cơ sở; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy vai trò lãnh đạo, hạt nhân chính trị của tổ chức đảng; chú trọng công tác cán bộ, nâng cao tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp.

Đồng thời, đẩy mạnh phát triển đảng viên, thường xuyên rà soát, sàng lọc để luôn đảm bảo chất lượng, phẩm chất đảng viên. Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Bộ Tài chính đặt mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho 1.500 đồng chí; kết nạp 1.200 đảng viên mới và 100% được chuyển đảng chính thức; hàng năm có trên 90% tổ chức đảng và 90% đảng viên được xếp loại mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Để phát huy hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, Đảng bộ Bộ Tài chính sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc tham gia của các tổ chức quần chúng, nâng cao chất lượng phối hợp giữa ủy ban kiểm tra cấp ủy với tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trong công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng. Đồng thời, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra trong sạch, công tâm, giỏi nghiệp vụ; kịp thời củng cố, kiện toàn ủy ban kiểm tra, cơ quan ủy ban kiểm tra; xây dựng quy hoạch đội ngũ cán bộ kiểm tra và thực hiện luân chuyển cán bộ làm công tác kiểm tra.

Đảng ủy Bộ cũng chú trọng lãnh đạo thực hiện công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể, đặc biệt là dân vận chính quyền. Theo đó, các đảng bộ, chi bộ trực thuộc phối hợp với chính quyền đơn vị tiếp tục cải cách thủ tục hành chính; giáo dục đội ngũ cán bộ, đảng viên nâng cao ý thức phục vụ nhân dân, gương mẫu, năng động trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ. Cấp ủy các cấp tiếp tục chỉ đạo các tổ chức, đoàn thể đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, từ thiện, nhân đạo xã hội, chú trọng phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các cơ quan nhà nước, chính quyền...

Phản hồi

Các tin khác