Khơi dậy tiềm năng và sức mạnh của nhân dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội

Với chức năng tập hợp, đoàn kết các tầng lớp Nhân dân, những năm qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tỉnh Bến Tre tập trung tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, chính sách pháp luật của Đảng, nhà nước đến với nhân dân. Đồng thời, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, giúp đỡ lẫn nhau vượt qua khó khăn, nhất là công tác giảm nghèo; khắc phục xâm nhập mặn; phòng chống dịch COVID-19… Từ đó góp phần thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Ông Trần Ngọc Tam - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bến Tre (bìa phải) tiếp nhận bồn chứa nước từ các đơn vị tài trợ

Đồng chí Trần Ngọc Tam - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bến Tre (bìa phải) tiếp nhận bồn chứa nước từ các đơn vị tài trợ.

(Ảnh: Bạch Thanh)

Vận động nguồn lực từ tổ chức, cá nhân

Bến Tre hiện còn 18.397 hộ nghèo, 15.917 hộ cận nghèo, trên 3.500 hộ gia đình chính sách khó khăn. Do đó, rất cần sự chung tay giúp sức của các ngành, các cấp, mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh.

Biết được khó khăn đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tỉnh Bến Tre thường xuyên phối hợp các tổ chức thành viên thường xuyên vận động nguồn lực từ các cá nhân, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh để thực hiện các hoạt động vì người nghèo. Qua 5 năm vận động, quỹ người nghèo các cấp đã huy động được trên 97 tỷ đồng; kết hợp với các nguồn khác đã xây dựng 2.459 nhà tình thương, 2.456 nhà tình nghĩa, nghĩa tình đồng đội cho hộ nghèo, gia đình chính sách khó khăn về nhà ở; vận động và trao trên 502.230 suất quà cho hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách khó khăn nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc, kinh phí trên 159,5 tỷ đồng. Ngoài ra, còn phối hợp tổ chức các hoạt động thăm hỏi, động viên, hỗ trợ, hướng dẫn 15.655 hộ nghèo, cận nghèo phát triển kinh tế. Qua đó, đã góp phần giúp cho 9.652 hộ thoát nghèo, trong đó có 6.739 hộ thoát nghèo bền vững. Những nỗ lực trên góp phần thực hiện có hiệu quả chương trình giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội của tỉnh.

Bên cạnh đó,  tích cực vận động thực hiện việc kêu gọi ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, hàng năm vận động trên 40 tỷ đồng và hàng trăm tỷ đồng thông qua công tác an sinh xã hội. Riêng năm 2020, từ tháng 10/2019 đến tháng 9/2020, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” các cấp đã tiếp nhận sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh gần 40 tỷ đồng; đã huy động và tiếp nhận hơn 650 tỷ đồng để thực hiện công tác an sinh xã hội.

Mặt khác, phối hợp các tổ chức thành viên tăng cường tuyên truyền cho người dân về Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, công tác giảm nghèo của địa phương; Vận động nhân dân nâng cao nhận thức, rèn luyện ý chí vươn lên thoát nghèo; Tích cực phối hợp giới thiệu việc làm cho lao động; vận động, khuyến khích người dân tham gia vào các tổ hợp tác, mô hình phát triển kinh tế tại địa phương. Tạo điều kiện để hộ nghèo, cận nghèo tiếp cận các nguồn vốn vay chăn nuôi, trồng trọt phát triển kinh tế gia đình. Các hoạt động trên đã tạo động lực, niềm tin để người nghèo vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống, nâng cao đời sống người dân, góp phần giảm dần tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh.

Năm 2020, do tác động của xâm nhập mặn và dịch COVID-19, MTTQ Việt Nam các cấp tỉnh Bến Tre vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh hỗ trợ bồn trữ nước, máy lọc nước, nước uống, nước ngọt để tặng cho người dân khắc phục tình trạng xâm nhập mặn và bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Đồng thời đã tiếp nhận trên 1.000 tổ chức, cá nhân hỗ trợ nguồn lực khắc phục hạn mặn, phân phối cho nhân dân trên 23 ngàn bồn chứa nước các loại từ 300 lít trở lên; trên 25 ngàn can nhựa chứa nước loại 20 - 30 lít; trên 145 ngàn bình, thùng nước uống các loại, 250.000m3 nước ngọt; 740 hệ thống máy lọc nước mặn, nước sạch; 509 điểm cấp nước, cung cấp nước ngọt miễn phí tại các địa phương. Tổng trị giá các nguồn hỗ trợ gần 100 tỷ đồng; trong đó,  Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tiếp nhận sự ủng hộ của gần 100 tổ chức, cá nhân, với tổng giá trị trên 30 tỷ đồng (trong đó tiền mặt trên 18 tỷ đồng).

Song song đó, đã phối hợp vận động các tầng lớp Nhân dân thực hiện các giải pháp cấp bách khắc phục xâm nhập mặn và phòng chống dịch COVID-19, đẩy mạnh các phong trào thi đua với nhiều nội dung đa dạng, phong phú, mang lại hiệu quả thiết thực, đã khơi dậy truyền thống, đạo lý tốt đẹp của dân tộc, lan tỏa tính nhân văn, nhân ái trong xã hội, chung tay cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân khắc phục xâm nhập mặn và dịch COVID-19.

Hoạt động của Mặt trận luôn hướng về cơ sở

MTTQ các cấp trong tỉnh đã phát huy vai trò, vị trí, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới hiện nay. Các hoạt động của Mặt trận luôn hướng về cơ sở, khu dân cư, ngày càng chú trọng chất lượng, hiệu quả, hướng vào việc trọng tâm của địa phương, những việc làm thiết thực, ích nước, lợi nhà. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, trong đó chú trọng xây dựng chương trình phối hợp thống nhất hành động hàng năm; tăng cường tuyên truyền, vận động đến từng đối tượng, đa dạng hóa các hình thức tập hợp, phát huy vai trò tự quản của Nhân dân thông qua các tổ chức do Nhân dân lập ra và quản lý ở khu dân cư.

Vận động các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua như: phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; phong trào “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”... Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thi văn minh”; "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"; “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tích cực hưởng ứng tháng cao điểm “Vì người nghèo và Chương trình an sinh xã hội”. Trong đó, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thi văn minh” đã mang tính toàn dân, toàn diện, qua từng giai đoạn có nội dụng trọng tâm, hướng vào đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững; chăm lo sự nghiệp giáo dục, sức khoẻ Nhân dân, bảo vệ môi trường; xây dựng đời sống văn hoá mới, phát huy dân chủ, kỷ cương, mọi người sống và làm việc theo pháp luật; phát huy truyền thống “tương thân, tương ái”, đẩy mạnh các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa.

Từ đó, đã khơi dậy được tiềm năng và sức mạnh nội lực của Nhân dân, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đóng góp hàng triệu ngày công lao động, hàng trăm tỷ đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng; hỗ trợ sửa chữa, xây mới hàng chục ngàn ngôi nhà “đại đoàn kết”, “nhà tình thương”, “Nhà nghĩa tình đồng đội”, “Mái ấm tình thương”, “nhà tình nghĩa”… cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn. Tính đến nay, tỉnh có 55 xã đạt NTM; 80 xã đạt từ 10-18 tiêu chí; huyện Chợ Lách đạt chuẩn huyện NTM; thành phố Bến Tre hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.

Bên cạnh đó, phối hợp tổ chức thành viên tích cực hưởng ứng, có nhiều cách làm sáng tạo chăm lo cho đoàn viên, hội viên, nhân dân, trước hết là đối tượng chính sách, người nghèo có hoàn cảnh khó khăn, người khuyết tật, nạn nhân da cam, người yếu thế. Các tổ chức chính trị - xã hội, các thành viên của Mặt trận như Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo, Hội khoa học cầu đường, Hội khuyến học, Hội Nạn nhân da cam - dioxin, Hội Chữ thập đỏ, Hội Cựu TNXP và các tổ chức tôn giáo .v.v. đã tích cực vận động, đổi mới cách làm nên đã vận động được nguồn lực đáng kể. Nhiều doanh nghiệp, nhiều cơ quan, đơn vị đã tích cực hưởng ứng không những tham gia vì người nghèo, đền ơn đáp nghĩa mà còn tích cực hỗ trợ xây dựng cầu, đường giao thông nông thôn với số tiền hàng trăm tỷ đồng.

Thời gian tới, nhằm góp phần nâng cao đời sống cho người dân, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường đổi mới phương thức tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận cao của toàn xã hội. Đồng thời, đẩy mạnh công tác xã hội hóa, huy động mọi nguồn lực xã hội, mở rộng đối tượng vận động để thực hiện tốt các chương trình an sinh xã hội gắn với các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và xây dựng đời sống văn hóa.

Tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của MTTQ Việt Nam, nỗ lực phấn đấu nâng cao hiệu quả hoạt động trong giai đoạn mới; mở rộng và đa dạng hóa các hình thức tập hợp Nhân dân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài… nhằm quy tụ sức mạnh tổng hợp của các tầng lớp Nhân dân, đặc biệt là công nhân, nông dân, trí thức, đồng bào các tôn giáo, dân tộc,… góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ XI đã đề ra./.

 

Phản hồi

Các tin khác