Quyết tâm xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh

Trong nhiệm kỳ mới Cục Tài chính Doanh nghiệp phấn đấu 100% đảng viên tham gia học tập, được phổ biến, quán triệt, nghiên cứu các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng.

Chú trọng công tác xây dựng tổ chức đảng

Nhiệm kỳ vừa qua, nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của công tác xây dựng tổ chức Đảng là yếu tố quyết định sự tồn tại, phát triển của tổ chức đảng, Đảng bộ Cục Tài chính doanh nghiệp, lãnh đạo Cục Tài chính doanh nghiệp đã quán triệt, triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối, Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, của Đảng ủy Bộ Tài chính về nâng cao chất lượng, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên.

Qua đó, góp phần đưa chất lượng của tổ chức đảng, đảng viên chuyển biến tích cực, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Đại hội các chi bộ đã được triển khai tổ chức đúng thời gian, quy trình theo quy định.

Ban Chấp hành Đảng uỷ trong nhiệm kỳ 2015-2020 đã kiện toàn bộ máy tham mưu, giúp việc về công tác Đảng, công tác tuyên truyền và công tác dân vận phù hợp với đặc điểm của đảng ủy cơ sở; rà soát, ban hành đầy đủ các văn bản theo đúng quy định của Điều lệ Đảng về quy chế làm việc, chương trình hành động, chương trình kiểm tra toàn khóa; đồng thời đã chỉ đạo các chi bộ kiện toàn đầy đủ các quy định, quy chế hoạt động.

Công tác xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, rèn luyện đội ngũ đảng viên đã được Ban Chấp hành Đảng uỷ và các chi bộ chú trọng quan tâm thực hiện.

Thông qua các hoạt động trong công tác xây dựng tổ chức Đảng nhiệm kỳ 2015–2020, Đảng bộ Cục Tài chính doanh nghiệp được công nhận là Đảng bộ trong sạch vững mạnh trong nhiều năm; Đảng bộ “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” năm 2018; Đặc biệt, năm 2019 được Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính tặng Giấy khen cho tập thể Đảng bộ cơ sở đạt tiêu chuẩn “trong sạch vững mạnh” tiêu biểu năm 2019.

Hằng năm, 100% đảng viên thuộc Đảng bộ Cục Tài chính doanh nghiệp đều được Đảng ủy Bộ Tài chính công nhận là hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Quyết tâm thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới

Phát huy những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020, thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy Cục Tài chính doanh nghiệp tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một số giải pháp để nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, xây dựng Đảng bộ Cục Tài chính doanh nghiệp đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh trong những năm tới.

Cụ thể, xây dựng và thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng khóa XIII, các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, của Đảng ủy cấp trên và của Đảng bộ Bộ Tài chính gắn với công tác quản lý tài chính doanh nghiệp; có đánh giá sơ kết, tổng kết hàng năm, sơ kết giữa nhiệm kỳ.

Phấn đấu 100% đảng viên tham gia học tập, được phổ biến, quán triệt, nghiên cứu các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng.

Phấn đấu Đảng bộ và các chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; không có chi bộ, đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ. Phấn đấu 100% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Cục Tài chính doanh nghiệp.

Bên cạch đó, Ban Chấp hành Đảng ủy, các chi bộ đảm bảo sinh hoạt định kỳ theo quy định của Điều lệ Đảng. Định kỳ hàng quý, Ban Chấp hành Đảng bộ Cục tổ chức sinh hoạt chuyên đề mở rộng với tập thể lãnh đạo Cục Tài chính doanh nghiệp; Xây dựng và tổ chức tốt công tác giám sát, kiểm tra thi hành kỷ luật Đảng.

Thường xuyên quan tâm, làm tốt công tác phát triển đảng viên mới đảm bảo về chất lượng, gắn công tác phát triển đảng với công tác quy hoạch cán bộ; tăng cường phối hợp giữa đảng ủy và chính quyền với các tổ chức đoàn thể để bồi dưỡng những quần chúng tích cực, có nguyện vọng được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Phấn đấu trong nhiệm kỳ bồi dưỡng, kết nạp 9-10 đảng viên mới. Đồng thời, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, nhận thức về Đảng đối với quần chúng ưu tú để kết nạp đảng viên mới.

Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt và công tác Đảng; nâng cao chất lượng kiểm điểm tự phê bình và phê bình; nâng cao bản lĩnh chính trị, tính chiến đấu của từng đảng viên; thực hiện nghiêm túc quy định về sinh hoạt Đảng hai chiều, giữ mối liên hệ giữa cấp ủy Đảng nơi cư trú; thực hiện kê khai và công khai tài sản theo quy định.

Công khai việc luân chuyển, điều động, bổ nhiệm cán bộ; nêu cao trách nhiệm của đảng viên, người đứng đầu trong việc gương mẫu chấp hành phân công của Đảng. Tiếp tục thực hiện công tác luân chuyển cán bộ và luân chuyển công việc trong phạm vi của phòng hoặc luân chuyển, điều động giữa các phòng thuộc Cục tài chính doanh nghiệp trong thời gian từ 3-5 năm.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất