Thi đua, khen thưởng – động lực thúc đẩy Lào Cai phát triển

Trong giai đoạn 2016 – 2020, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, thách thức song với tinh thần “Đoàn kết, năng động, sáng tạo, thi đua xây dựng tỉnh Lào Cai ngày càng phát triển” theo phương châm Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Lào Cai lần thứ IV năm 2015 đã đề ra, phong trào thi đua của tỉnh Lào Cai đã có những chuyển biến tích cực và đạt được những kết quả khả quan.

Huy động sức dân trong xây dựng nông thôn mới tại huyện Bảo Thắng (Ảnh: MD)

Huy động sức dân trong xây dựng nông thôn mới tại huyện Bảo Thắng (Ảnh: MD)

Thi đua, khen tưởng – động lực thúc đẩy phát triển

Kể từ sau Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Lào Cai lần thứ IV và Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX, Đảng bộ các cấp, chính quyền, Mặt trận và các tổ chức đoàn thể trong tỉnh Lào Cai đã không ngừng nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, quan tâm, chỉ đạo, đổi mới công tác tổ chức phong trào thi đua yêu nước tại mỗi cấp. Các đơn vị đã phát huy mạnh mẽ tính năng động, sáng tạo, tinh thần dám nghĩ, dám làm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai trong việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, ổn định an ninh - quốc phòng 5 năm qua (2016 2020).

Nhằm triển khai các chủ trương, chính sách về thi đua, khen thưởng của Trung ương, tỉnh Lào Cai đã ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng trên địa bàn tỉnh.

Điểm nhấn trong thực hiện phong trào thi đua yêu nước của Lào Cai là tỉnh đã triển khai sâu rộng các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ tại địa phương. Có thể kể đến các phong trào thi đua nổi bật như: Phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” đã tạo ra những điểm nhấn mới trong Chương trình xây dựng nông hôn mới và giảm nghèo bền vững của tỉnh, người dân đã chủ động trong thực hiện các nội dung, phần việc của mình, không trông chờ, ỷ lại vào nhà nước; tình làng nghĩa xóm được gắn kết nhau hơn… từ đó góp phần quan trọng duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt một cách bền vững; đặc biệt tạo sự lan tỏa từ thôn này sang thôn khác cùng thi đua để thúc đẩy phát triển mọi mặt của đời sống xã hội. Phong trào “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” được triển khai đã nâng cao vai trò của các cấp, các ngành đồng hành cùng doanh nghiệp hội nhập và phát triển; phát huy tinh thần yêu nước, trách nhiệm xã hội trong kinh doanh, khuyến khích các hoạt động sản xuất tạo ra nhiều của cải cho xã hội; nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp, doanh nhân đối với cộng đồng xã hội. Phong trào ”Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” trong đó xác định nhiều nội dung, giải pháp để thực hiện văn hóa công sở và văn hóa nơi công cộng đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn toàn tỉnh Lào Cai…

Cùng với đó, Lào Cai còn tích cực triển khai các phong trào thi đua đặc biệt, thi đua thường xuyên và chuyên đề trên tất cả các lĩnh vực.

Phong trào thi đua thường xuyên hàng năm được triển khai một cách bài bản, nền nếp, tổ chức ký kết giao ước thi đua giữa các thành viên trong khối thi đua, giữa các tập thể trong một đơn vị, đồng thời tổ chức cho các các nhân đăng ký thi đua. Các phong trào thi đua có tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm, không phô trương hình thức, đi vào chiều sâu và thực chất hơn. Phong trào thi đua thường xuyên đã tạo ra khí thế thi đua sôi nổi, liên tục trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, tạo động lực mãnh mẽ cho các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện toàn diện và vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch được giao hàng năm và cả giai đoạn. Phong trào thi đua được các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức lồng ghép cùng với các phong trào thi đua do Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương phát động.

Phong trào thi đua được tổ chức triển khai gắn liền với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị đã có hiệu quả tích cực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương. Đồng thời, phong trào này cũng làm chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của đại đa số cán bộ, đảng viên về sự cần thiết phải đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; giúp cho việc chấp hành nghiêm chỉnh nội quy, quy chế làm việc của cơ quan được thực hiện tốt hơn; ý thức trách nhiệm đối với nhiệm vụ được phân công và tinh thần thái độ phục vụ nhân dân được nâng lên; dân chủ được mở rộng...

Bên cạnh đó, bám sát 4 chương trình công tác trọng tâm với 19 đề án của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh khoá XV, giai đoạn 2015 2020, UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành 5 phong trào thi đua chuyên đề giai đoạn 2016 2020. Trong đó, Sở Giáo dục và Đào tạo thường trực phong trào thi đua “Đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực”. Sở Y tế thường trực phong trào thi đua “Bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân”. Đoàn Thanh niên thường trực phong trào thi đua “Thanh niên làm chủ đất nước”. Công an tỉnh thường trực phong trào thi đua “Toàn dân tham gia xây dựng và củng cố quốc phòng – an ninh vững chắc”. Sở Thông tin và Truyền thông thường trực phong trào thi đua Báo chí đồng hành xây dựng Lào Cai trở thành tỉnh phát triển của khu vực Tây Bắc”. Nội dung phong trào thi đua chuyên đề được các cơ quan thường trực tổ chức triển khai gắn liền với nhiệm vụ chuyên môn của ngành hàng năm cũng như cả giai đoạn và với các phong trào thi đua do Bộ, ngành phát động. Thông qua phong trào thi đua đã huy động được đông đảo các tập thể, cá nhân tham gia, đồng thời đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến có cách làm hay, sáng tạo mang lại hiệu quả thiết thực, đóng góp quan trọng để tỉnh Lào Cai hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, mục tiêu phát triển kinh tế - văn hoá - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh,...

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Huân chương Độc lập hạng Ba cho Sở Nội vụ Lào Cai tại Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Lào Cai lần thứ V (Ảnh: ĐP)

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Huân chương Độc lập hạng Ba cho Sở Nội vụ Lào Cai tại Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh lần thứ V (Ảnh: ĐP)

Những thành tựu đáng ghi nhận

Phong trào thi đua đã góp phần quan trọng để tỉnh Lào Cai thực hiện thắng lợi toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh trong giai đoạn 2016 2020.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng giảm tỷ trọng ngành nông lâm nghiệp từ 15,4% xuống còn 12,5%; tăng nhanh tỷ trọng các ngành công nghiệp xây dựng từ 42,58% lên 45,3%, dịch vụ từ 42,02% lên 42,5%. Khu vực nông nghiệp, nông thôn, vùng khó khăn được tập trung nguồn lực đầu tư có chuyển biến mạnh mẽ. Các khu kinh tế, du lịch, đô thị phát triển, từng bước hình thành các vùng kinh tế động lực tại thành phố Lào Cai, huyện Sa Pa, Bảo Thắng. Tiềm năng, lợi thế được khai thác hiệu quả. Liên kết phát triển kinh tế với các tỉnh và giữa các ngành, lĩnh vực được đẩy mạnh. Nông nghiệp duy trì mức tăng trưởng khá, ứng dụng công nghệ cao được mở rộng, hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung; khu vực nông thôn chuyển biến toàn diện, mạnh mẽ… Du lịch phát triển nhanhtrở thành ngành kinh tế “mũi nhọn”, nổi bật với khu du lịch Sa Pa, Bắc Hà và thành phố Lào Cai.

Giáo dục - đào tạo tiếp tục đổi mới, phát triển. Sự nghiệp giáo dục, đào tạo đạt được nhiều kết quả quan trọng, nhiều chỉ tiêu đạt cao so với các tỉnh trong khu vực. Phổ cập giáo dục tiếp tục được củng cố, duy trì và nâng cao chất lượng: Toàn tỉnh cơ bản đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học cấp độ 3; tỷ lệ học sinh trung học cơ sở lên học trung học phổ thông, trung học chuyên nghiệp, học nghề đạt 80%. Chất lượng công tác xóa mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ được nâng lên; toàn tỉnh có 151 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2; tỷ lệ người biết chữ trong độ tuổi 15-60 đạt trên 94,4%...

Chương trình giảm nghèo được thực hiện hiệu quả, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 34,3% năm 2016 xuống còn 8,46% năm 2020, bình quân giảm 5,17%/năm, đạt 147,7% so với mục tiêu Đại hội. Xếp hạng nghèo của cả nước, năm 2016 Lào Cai là tỉnh có tỷ lệ hộ nghèo cao thứ 6, đến năm 2019 tăng lên 6 bậc, tỷ lệ hộ nghèo xếp thứ 11/63 tỉnh, thành phố.

Mạng lưới y tế phát triển từ tỉnh đến thôn bảncơ sở vật chất, trang thiết bị được tăng cường đầu tư. Xây dựng mới các Bệnh viện: Sản nhi, Nội tiết, Y học cổ truyền; xây mới, cải tạo nâng cấp các bệnh viện tuyến huyện; xây mới 50 trạm y tế, 100% các xã, phường, thị trấn đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 99%...

Công tác quân sự, quốc phòng đạt được kết quả quan trọng, kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh. Thế trận quốc phòng toàn dân, kết hợp với thế trận an ninh nhân dân được củng cố ngày càng vững mạnh... Chủ động phòng ngừa và đấu tranh có hiệu quả, kiềm chế sự gia tăng của tội phạm, tai nạn, tệ nạn xã hội; điều tra, khám phá nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng, triệt phá nhiều đường dây mua bán ma túy lớn. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được tăng cường, nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân được nâng lên. Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được chú trọng, phát huy hiệu quả thiết thực.

Phong trào thi đua đã động viên, khích lệ công chức, viên chức, người lao động trong ngành triển khai tích cực, đồng bộ, nhiều giải pháp đặc thù, sáng tạo, hiệu quả góp phần tạo ra được sự chuyển biến rất rõ nét và toàn diện về chất lượng giáo dục ở tất cả các cấp học. Phong trào thi đua đã được triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh Lào Cai, qua đó đã khen thưởng động viên, khuyến khích, tôn vinh các tập thể, cá nhân nhà giáo và học sinh tiêu biểu xuất sắc được lan tỏa và tạo động lực thúc đẩy, nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục và đào tạo của tỉnh...

Ghi nhận những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai đạt được trong giai đoạn 2016 – 2020, Chủ tịch nước đã tặng thưởng 24 Huân chương, Huy chương Kháng chiến, 116 Huân chương Lao động các hạng; Thủ tướng Chính phủ tặng 48 Cờ thi đua của Chính phủ, 290 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 1 danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc. Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai khen thưởng 10.099 lượt tập thể, cá nhân. 390 lượt tập thể được tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh Lào cai và 210 lượt cá nhân được công nhận là Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh.

Với phong trào thi đua sôi nổi cùng quyết tâm và khí thế mới, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai sẽ cùng phát huy nội lực, tranh thủ thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức để tập trung phát triển kinh tế - xã hội, quyết tâm đưa Lào Cai tiếp tục là tỉnh phát triển của vùng trung du, miền núi phía Bắc./.

Phản hồi

Các tin khác