Thi đua làm tốt công tác tổ chức xây dựng Đảng
Ngành tổ chức xây dựng Đảng tỉnh Lạng Sơn đã có nhiều đóng góp vào việc chuẩn bị, tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII. (Ảnh: HP).

Ngành tổ chức xây dựng Đảng tỉnh Lạng Sơn đã có nhiều đóng góp vào việc chuẩn bị, tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII. (Ảnh: HP).

Đến hết năm 2020, Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn có 744 tổ chức cơ sở đảng, 3.280 tổ chức đảng trực thuộc đảng ủy cơ sở. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, bám sát yêu cầu nhiệm vụ, nhìn chung ngành tổ chức xây dựng Đảng đã tập trung tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII. Cơ quan tổ chức các cấp thuộc Đảng bộ tỉnh cũng đã thực hiện hiệu quả việc sắp xếp tổ chức, bộ máy, tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII; chủ động tham mưu cho cấp ủy triển khai, cụ thể hóa và tập trung lãnh đạo thực hiện các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên gắn với  củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở

Bên cạnh đó, ngành tổ chức chức xây dựng Đảng đã thường xuyên tham mưu cho cấp ủy các cấp chỉ đạo củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Đồng thời nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; thực hiện tốt công tác phát triển, rèn luyện đảng viên. Cụ thể, năm 2020, toàn Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn đã kết nạp 2.053 đảng viên (đạt 102% chỉ tiêu đề ra), nâng tổng số đảng viên toàn đảng bộ lên 66.024 đảng viên. Cấp ủy đảng các cấp thường xuyên quán triệt, giáo dục và lãnh đạo đảng viên thực hiện phòng chống 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”... Đồng thời, tổ chức nhiều hình thức tuyên truyền về công tác chính trị tư tưởng cũng như quan tâm nắm bắt tình hình tư tưởng của đảng viên và tư tưởng của quần chúng để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nghị quyết đã đề ra. Hằng năm, việc phân tích chất lượng cơ sở Đảng và đảng viên được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, thực chất. Có tổ chức tổng kết, đánh gia công tác xây dựng Đảng, khen thưởng cá nhân, tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và xây dựng phương hướng nhiệm vụ cho năm sau.

Kết nạp đảng viên tại Đảng bộ Cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn. (Ảnh: TT).

Kết nạp đảng viên tại Đảng bộ Cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn. (Ảnh: TT).

Đặc biệt, ngành tổ chức xây dựng Đảng đã chủ động tham mưu công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; đã tập trung trí tuệ, công sức tham mưu tiến hành tổng kết, đánh giá công tác nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVI; đồng thời, căn cứ chỉ đạo của Trung ương, yêu cầu nhiệm vụ của tỉnh thời gian tới, tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu, số lượng cấp ủy để tham mưu xây dựng phương hướng công tác nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thức XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Với sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, kịp thời, sâu sát,công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp được thực hiện bảo đảm về nội dung và thời gian theo kế hoạch, góp phần quan trọng vào thành công đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tổ chức xây dựng Đảng của Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn còn có những hạn chế, khuyết điểm đó là: Công tác quy hoạch cán bộ ở một số địa phương, cơ sở còn khép kín, chưa chủ động xây dựng quy hoạch "mở"; việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý ở một số địa phương, đơn vị còn tình trạng nể nang, còn biểu hiện của bệnh thành tích; tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt của một số chi bộ còn hạn chế. Công tác kết nạp đảng viên ở số ít cơ sở chất lượng chưa cao...

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lạng Sơn đánh giá, trên cơ sở bám sát nghị quyết lãnh đạo các cấp và sự chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp, ngành tổ chức xây dựng Đảng tỉnh Lạng Sơn đã khắc phục khó khăn, chủ động, tích cực, nỗ lực phấn đấu để tham mưu và hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm và nhiệm vụ thường xuyên theo chương trình, kế hoạch đề ra và đạt được những kết quả quan trọng.

Thời gian tới, phát huy truyền thống và những kết quả đạt được, với tinh thần trách nhiệm, ngành tổ chức xây dựng Đảng tỉnh Lạng Sơn sẽ tập trung tham mưu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cấp ủy các cấp chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra, tạo chuyển biến mới trong công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Trọng tâm là tham mưu và triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động số 04-CTr/TU, ngày 6/11/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng thời tham mưu triển khai, thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng công tác của cơ quan tổ chức các cấp; chú trọng đào tạo nâng cao trình độ cán bộ, công chức làm công tác tổ chức xây dựng Đảng; tham mưu cho cấp ủy các cấp thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05... Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp./.

Phản hồi

Các tin khác