Cục Hải quan Hà Giang đẩy mạnh phong trào dân vận khéo

(Ảnh minh họa của: M.P)

Thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng về công tác dân vận, trong năm 2020, Đảng bộ Cục Hải quan Hà Giang bám sát các chương trình, kế hoạch tăng cường quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến toàn thể cán bộ, đảng viên. Chú trọng đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”; vận động cán bộ, đảng viên phát huy sức mạnh đoàn kết, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước.

Bên cạnh đó, Đảng uỷ, lãnh đạo Cục thường xuyên cử cán bộ, công chức tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; đấu tranh ngăn chặn kịp thời, không để xảy ra tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống “tự diến biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ đơn vị. Quán triệt thực hiện nghiêm quy định về nêu gương của người đứng đầu, thường xuyên chỉ đạo kiểm tra, giám sát việc thực hiện “Nói đi đôi với làm” đối với cấp ủy viên và người đứng đầu của các cấp ủy thuộc Đảng ủy.

Với quan điểm “Công việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”, thời gian qua, Đảng ủy, lãnh đạo Cục Hải quan Hà Giang đã chỉ đạo ban hành các quy định cụ thể về trách nhiệm, thái độ phục vụ của cán bộ, công chức, người lao động để người dân, doanh nghiệp được biết và giám sát như: Công khai hòm thư góp ý, số điện thoại đường dây nóng; tiếp thu ý kiến của nhân dân về công tác quản lý điều hành, thái độ và phong cách làm việc của công chức, người lao động trong cơ quan.

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước trên địa bàn, Hải quan Hà Giang đã ký kết quy chế phối hợp với lực lượng chức năng trên địa bàn trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và buôn lậu; thực hiện tốt công tác phát triển quan hệ đối tác hải quan – doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và tư thương tham gia hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa…

Bên cạnh đó cán bộ, Hải quan Hà Giang tăng cường phổ biến quy định pháp luật về hải quan; hướng dẫn và giải thích các thủ tục hành chính liên quan đến xuất nhập khẩu cho doanh nghiệp, tư thương tham gia xuất nhập khẩu để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân, tạo sự thân thiện, đồng hành giữa công chức hải quan với doanh nghiệp. Nhờ đó, trong thời gian qua trên địa bàn quản lý của Hải quan Hà Giang không xảy ra điểm nóng về buôn lậu và các vụ việc phức tạp; doanh nghiệp tham gia xuất nhập được giải quyết thủ tục hải quan nhanh chóng theo đúng quy định của pháp luật.

Ngoài ra, Đảng ủy, lãnh đạo Cục Hải quan Hà Giang đã chỉ đạo làm tốt công tác dân vận, vận động toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động trong đơn vị quyên góp, ủng hộ tiền, vật chất cho các hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn đơn vị phụ trách với tổng số tiền và quà tặng trị giá 15 triệu đồng; tham gia đóng góp Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” tỉnh Hà Giang và ủng hộ phòng chống dịch bệnh COVID-19 với tổng giá trị gần 40 triệu đồng… Thực hiện tốt các phong trào thi đua của Tỉnh và các phong trào của ngành, cơ quan đề ra… Nhờ đó, đến cuối tháng 9/2020, tổng số thuế xuất nhập khẩu Cục Hải quan Hà Giang thu nộp ngân sách nhà nước là 206,67 tỷ đồng, đạt 72,5% so với chỉ tiêu kế hoạch Bộ Tài chính giao và đạt 65,8% so với chỉ tiêu phấn đấu Tổng cục Hải quan giao.

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, Đảng uỷ, lãnh đạo Cục Hải quan Hà Giang sẽ tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện 8 lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang; Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính Nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới...

Đồng thời, quan tâm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, làm tốt công tác tiếp dân, đối thoại hải quan doanh nghiệp; tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp tham gia hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn…Thực hiện tốt công tác dân vận đối với các xã trong địa bàn hoạt động hải quan, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng trong công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa, các chất ma túy qua biên giới… Đặc biệt, nâng cao công tác kiểm tra, giám sát phòng chống tham nhũng, lãng phí, kịp thời nắm bắt thông tin, để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận.

Nhìn chung, phong trào thi đua “Dân vận khéo” tại Cục Hải quan Hà Giang đã phát huy được sức mạnh của tập thể, giúp cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động nâng cao tinh thần thái độ, phong cách làm việc. Từ “Dân vận khéo” mà ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức ngày càng được củng cố, nâng cao, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Phản hồi

Các tin khác