Thi đua xây dựng Yên Bái phát triển nhanh, bền vững
Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái không ngừng đổi mới, sáng tạo và đạt được những bước phát triển đột phá về kinh tế - xã hội (Ảnh: yenbai.noichinh.vn)

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái không ngừng đổi mới, sáng tạo và đạt được những bước phát triển đột phá về kinh tế - xã hội (Ảnh: yenbai.noichinh.vn)

Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Trần Huy Tuấn vừa ký ban hành Chỉ thị phát động phong trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Yên Bái 5 năm 2021 - 2025 với chủ đề: “Nhân dân và cán bộ tỉnh Yên Bái đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc, quyết tâm đưa Yên Bái trở thành tỉnh khá của khu vực miền núi phía Bắc vào năm 2025”.

Để các phong trào thi đua yêu nước được triển khai sâu rộng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong toàn tỉnh với nội dung thiết thực, hiệu quả và hình thức ngày càng đổi mới, sáng tạo, phấn đấu đạt được những kết quả quan trọng, góp phần tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, UBND tỉnh Yên Bái yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc các Khối thi đua của tỉnh quán triệt sâu sắc chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các quan điểm chỉ đạo và định hướng tại Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Yên Bái lần thứ X năm 2020 và Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X với chủ đề "Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc".

Phát động các phong trào thi đua khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị để phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Yên Bái 5 năm 2021-2025 theo mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, trọng tâm là 04 phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động và các phong trào thi đua của tỉnh gắn với tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh; đồng thời, đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong tình hình mới theo Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị, đưa phong trào thi đua trở thành việc làm thường xuyên, sâu rộng trong toàn Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái.

Phát động các phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2021-2026, trong đó tập trung thực hiện 03 đột phá chiến lược và 07 nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh và xây dựng hệ thống chính trị. Cùng với đó, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về thực hiện quyết liệt, hiệu quả các biện pháp phòng, chống và giảm thiểu thiệt hại do đại dịch COVID-19 gây ra, nhằm tập trung thực hiện "mục tiêu kép": vừa phòng, chống dịch bệnh hiệu quả, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa tận dụng tốt các cơ hội, nguồn lực phục hồi phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới. Phát động phong trào thi đua "Chung tay phòng, chống dịch COVID-19", kịp thời biểu dương, khen thưởng những địa phương, cơ quan, đơn vị và cá nhân, đặc biệt là các lực lượng tuyến đầu, tổ tự quản, tổ truy vết tại cộng đồng, đội phản ứng nhanh ở cơ sở có nhiều đóng góp thiết thực, hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch.

Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tiếp tục phát động các phong trào thi đua trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, nội chính và đối ngoại nhằm tăng cường củng cố quốc phòng- an ninh; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua trong lĩnh vực xây dựng Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đổi mới công tác tổ chức, nâng cao hiệu quả công tác thi đua khen thưởng, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp. Đề cao vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành, đơn vị, đặc biệt là trách nhiệm người đứng đầu trong tổ chức phát động để phong trào thi đua phải được đổi mới, sáng tạo, sôi nổi, rộng khắp và mang lại hiệu quả thiết thực. Đổi mới phương thức chỉ đạo tổ chức các phong trào thi đua, đảm bảo thực hiện đồng bộ ở cả bốn khâu: "Phát hiện - Bồi dưỡng - Tổng kết - Nhân rộng điển hình tiên tiến", coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của công tác thi đua, khen thưởng. Đặc biệt quan tâm đến công tác tuyên truyền để tạo sự lan tỏa và thúc đẩy phong trào thi đua trong thời kỳ mới.../.

Phản hồi

Các tin khác