Triển khai nghị quyết thông qua nhiều cách làm hay, sáng tạo và lan tỏa mạnh mẽ
12

Triển khai nghị quyết thông qua nhiều cách làm hay, sáng tạo và lan tỏa mạnh mẽ. (Ảnh minh họa: T.C)

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đã cụ thể hóa Chỉ thị 05, Nghị quyết Trung ương 4 bằng các văn bản để tổ chức thực hiện, đồng thời lồng ghép Chỉ thị, Nghị quyết với nội dung Quy định Nêu gương, Quy định về những điều đảng viên không được làm để tổ chức thực hiện thống nhất trong tất cả các nội dung của công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; trong tất cả các khâu của công tác cán bộ, từ nhận xét, đánh giá quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt, điều động, bổ nhiệm, luân chuyển và chính sách cán bộ.

Điều này được thể hiện thông qua một số  văn bản chỉ đạo như: Kế hoạch số 196-KH/TU, ngày 13/6/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy với chủ đề “Nghệ An làm theo lời Bác dặn”; Quy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp của tỉnh Nghệ An (Quy định có 10 điều, tăng 02 điều so với Quy định số 08 của Trung ương); Chỉ thị số 13-CT/TU để giao trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp phải xây dựng lịch tiếp công dân định kỳ hàng tháng, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ cấp ủy, Ủy viên Ban Chấp hành đảng bộ các cấp định kỳ theo quý phải tham gia sinh hoạt chi bộ tại các đơn vị được phân công phụ trách để nắm cơ sở và kịp thời tháo gỡ, xử lý các vấn đề nổi cộm, bức xúc trong quần chúng nhân dân. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chống các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là một tiêu chuẩn xem xét trong nhiều quy định như: Quy định tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá, xếp loại cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý;…

Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc học tập chuyên đề năm 2020 về "Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" trong các tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị trong toàn tỉnh. Tổ chức sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn tổng kết Kế hoạch số 196-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy với chủ đề “Nghệ An làm theo lời Bác dặn” nhân dịp kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh...

Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiều chủ trương, giải pháp về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng chống tham nhũng góp phần cảnh báo, răn đe, phòng ngừa tham nhũng, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Chỉ đạo chính quyền các cấp rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành nhiều quy định về quản lý kinh tế - xã hội và phòng, chống tham nhũng; khắc phục những sơ hở, bất cập trong quy định của pháp luật làm phát sinh tiêu cực, tham nhũng...

Cấp ủy các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng những chuẩn mực đạo đức, nghề nghiệp dễ nhớ, dễ thực hiện, trong đó chú trọng đổi mới tác phong công tác, sát dân, sát cơ sở, lấy kết quả công việc và sự hài lòng của nhân dân là thước đo, đánh giá. Nhiều đảng bộ đã có mô hình mới, cách làm hay tạo ra sức lan tỏa lớn như: Đảng ủy BĐBP tỉnh ban hành mẫu sổ đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để đảng viên đăng ký học tập, làn theo hằng tháng và làm cơ sở để cấp ủy, chi bộ theo dõi, nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện của từng đảng viên. Thị ủy Cửa Lò lãnh đạo tổ chức sinh hoạt chuyên đề về công tác xây dựng Đảng gắn với chuyên đề  về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh tại các cơ sở…

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng, công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể, phát huy vai trò giám sát nhân dân đối với cán bộ, công chức trong thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chống các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Thực hiện tốt công tác sơ kết, tổng kết và kịp thời biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết.

Từ việc thực hiện đồng bộ các nội dung nêu trên trong cả hệ thống chính trị nên trong thời gian qua toàn tỉnh có 5.395 mô hình điển hình được tuyên dương khen thưởng; 501 mô hình điển hình giới thiệu tuyên dương và khen thưởng cấp tỉnh và 3 mô hình điển hình đã được tuyên dương cấp Trung ương. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An trong thời gian qua tiếp tục có nhiều khởi sắc. Thu nhập bình quân đầu người tăng, đời sống của Nhân dân ngày càng được cải thiện, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Chất lượng đội ngũ cán bộ được nâng lên. Ý thức tự giác giữ gìn, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên được nâng cao hơn một bước so với trước. Vị trí vai trò của tổ chức đảng các cấp được củng cố, phát triển.

Nhằm phát huy hơn nữa kết quả đạt được, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX tiếp tục khẳng định: “Thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định về nêu gương”. Trong thời gian tới, Tỉnh ủy Nghệ An tập trung chỉ đạo một số nội dung như: Tăng cường bồi dưỡng, nâng cao nhận thức và quyết tâm chính trị của cấp ủy các cấp về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; coi việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một biện pháp cấp bách, trước mắt, vừa cơ bản, vừa lâu dài.

Tập trung chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, thực hiện Chỉ thị 05, Nghị quyết Trung ương 4 gắn với các phong trào thi đua yêu nước, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, xây dựng nông thôn mới, xây dựng văn minh đô thị, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng văn hóa, con người xứ Nghệ. Lựa chọn những vấn đề đột phá, những vấn đề khó, bức xúc để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết; phân công trách nhiệm cụ thể cho từng tổ chức, cá nhân và kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

Thực hiện nghiêm túc, đồng bộ hơn, quyết liệt hơn công tác đấu tranh chống suy thoái đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, đề cao tinh thần phê bình và tự phê bình, trách nhiệm nêu gương, nhất là người đứng đầu.

Tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân tham gia xây dựng Đảng. Thực hiện có hiệu quả Quy định số 11-QĐ/TW, ngày 18/02/2019 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với Nhân dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của Nhân dân. Kiên quyết, kịp thời đấu tranh với âm mưu, hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước của các thế lực thù địch, phản động, các đối tượng cơ hội chính trị, bất mãn chính trị.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện và kiên quyết xử lý kỷ luật những tổ chức Đảng và cá nhân không tự giác trong kiểm điểm tự phê bình và phê bình, không tự nhận sai lầm, khuyết điểm, bảo thủ và không khắc phục những hạn chế, khuyết điểm.

Thường xuyên đánh giá hiệu quả, cách làm hay, mô hình tốt để biểu dương, khen thưởng, nhân diện rộng, bên cạnh việc đấu tranh với bệnh thành tích, phô trương, hình thức./.

Phản hồi

Các tin khác