Sơn La: Triển khai phong trào thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính Nhà nước
Ảnh minh họa (Nguồn: HM)

Ảnh minh họa. (Nguồn: HM)

Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La vừa ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính Nhà nước tỉnh Sơn La” giai đoạn 2021 - 2025.

Theo đó, mục tiêu của phong trào nhằm huy động tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan Nhà nước thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính nhằm xây dựng nền hành chính trong sạch, vững mạnh, thông suốt, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu cải cách hành Nhà nước tỉnh Sơn La đã đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng thời, nâng cao ý thức trách nhiệm của các tập thể, cá nhân trong thực hiện công tác cải cách hành chính tại từng cơ quan, địa phương, đơn vị và nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh. Bên cạnh đó, thông qua thực hiện phong trào, biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác cải cách hành chính, qua đó, kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, tạo sự lan tỏa trên địa bàn tỉnh.

Về nội dung thi đua, Sơn La sẽ tập trung vào thực hiện đổi mới công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về cải cách hành chính nhằm giáo dục, nâng cao nhận thức đối với cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, vai trò giám sát của các tổ chức, cá nhân trong thực hiện cải cách hành chính đối với các cơ quan nhà nước, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Trong đó, địa phương tập trung thực hiện đột phá 6 nội dung, nhiệm vụ cải cách hành chính với trọng tâm là nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ đạo, điều hành công tác cải cách hành chính thuộc ngành, lĩnh vực và địa phương; lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp khi đề nghị giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính làm thước đo, đặc biệt là sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp khi thực hiện các hồ sơ thủ tục hành chính về đầu tư, đất đai, đăng ký kinh doanh, cấp phép xây dựng và sử dụng các dịch vụ công thuộc lĩnh vực giáo dục, y tế…

Đồng thời, triển khai thực hiện có hiệu quả, đảm bảo chất lượng, tiến độ các nhiệm vụ cải cách hành chính được giao theo Kế hoạch cải cách hành chính hàng năm, giai đoạn của tỉnh.

Tích cực nghiên cứu, sáng tạo, đề xuất các mô hình sáng kiến, giải pháp, cách làm hay, hiệu quả trong thực hiện cải cách hành chính. Đặc biệt là các sáng kiến, giải pháp về ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, điều hành giải quyết thủ tục hành chính ở các cơ quan hành chính Nhà nước; về thay đổi phương thức làm việc của các cơ quan, đơn vị nhà nước cho phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Triển khai thực hiện, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La đề nghị phong trào thi đua cần được triển khai rộng khắp, thường xuyên, thu hút đông đảo đối tượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan Nhà nước tham gia, phát huy sự sáng tạo trong công tác cải cách hành chính, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ cải cách hành chính được giao hàng năm và cả giai đoạn 2021 - 2025. Đồng thời, kết hợp chặt chẽ với phong trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và giai đoạn 2021 - 2025; thực hiện sơ kết, tổng kết phong trào gắn với việc thực hiện công tác khen thưởng kịp thời, chính xác, có tác dụng, biểu dương và mang tính lan tỏa./.

Phản hồi

Các tin khác