Kỳ I: Chủ động, quyết liệt đưa đường thủy nội địa chuyển mình phát triển

Đảng ủy Cục Đường thủy nội địa đã tập trung chỉ đạo toàn đảng bộ thực hiện tốt mọi mặt công tác. 

Bức tranh tươi sáng

Chia sẻ với phóng viên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, lãnh đạo Đảng ủy Cục ĐTNĐ Việt Nam khẳng định, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của ngành ĐTNĐ, Đảng ủy Cục đã tập trung chỉ đạo toàn đảng bộ thực hiện tốt mọi mặt công tác.

Trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, với tinh thần lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của ngành ĐTND, Đảng ủy Cục đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, công đoàn phát động phong trào thi đua, hoàn thành tốt kế hoạch đề ra trong năm từng năm và đạt kết quả cụ thể.

Nổi bật trong bức tranh phát triển ĐTNĐ những năm gần đây là “cuộc cách mạng số hóa” khi liên tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, công nghệ thông tin trong công tác quản lý nhà nước. Thành tựu cải cách thủ tục hành chính của Cục ĐTNĐ Việt Nam liên tục nhận được đánh giá cao từ các cơ quan chức năng, người dân, và doanh nghiệp khi hiện đại hóa nền hành chính và các nghiệp vụ quản lý, điều hành giao thông ĐTNĐ; giảm bớt phiền hà, tiết kiệm thời gian, nguồn lực của xã hội;…

Cùng với đó, công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật luôn được chú trọng, hoàn thành 100% chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. Công tác quản lý nhà nước về ĐTNĐ liên tục được tăng cường ngày càng chặt chẽ, hiệu quả, góp phần hữu hiệu kéo giảm TNGT, nâng cao năng lực khai thác kết cấu hạ tầng giao thông ĐTNĐ, tăng sản lượng vận tải;…

Đặc biệt, trong công tác xây dựng đảng, công tác chính trị tư tưởng được Đảng ủy Cục và các cấp ủy trực thuộc tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các mục tiêu, chỉ tiêu và giải pháp đã đề ra trong chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Đảng. Luôn kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của ngành ĐTNĐ, nêu cao ý thức xây dựng đoàn kết nội bộ trong tập thể cơ quan, đơn vị, nêu cao tinh thần tương thân, tương ái, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp. Có lòng yêu ngành, yêu nghề, tâm huyết với nghề, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc. Tinh thần tự học tập, nghiên cứu trình độ lý luận chính trị của từng cán bộ, đảng viên được nâng cao. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động của cơ quan và các đơn vị trực thuộc. Lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại đàng viên, chi bộ cuối năm.

Cùng với đó, Đảng ủy Cục ban hành Hướng dẫn học tập, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyển đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Ban hành Nghị quyết chuyên đề về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác chính trị tư tưởng trong Đảng bộ Cục ĐTNĐ Việt Nam”.

Tăng cường nội lực

Lãnh đạo Đảng ủy Cục ĐTNĐ Việt Nam cho biết, công tác tổ chức cán bộ, xây dựng tổ chức đảng và quản lý đảng viên Đảng ủy Cục luôn xác định công tác cán bộ là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng. Xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh đáp ứng 4 tiêu chí về tính chủ động tính chiến đấu, tính giáo dục, tính hiệu quả trong việc lãnh đạo cơ quan, đơn vị. Một trong những điểm nhấn quan trọng, năm 2020, Đảng uỷ Cục đã tham gia ý kiến về công tác cán bộ đối với 19 trường hợp giới thiệu bổ nhiệm, bổ nhiệm lại theo quy định. Thực hiện rà soát, thẩm định, báo cáo Đảng ủy Bộ GTVT Kết luận về tiêu chuẩn chính trị đối với 214 cán bộ để thực hiện quy trình công tác cán bộ theo Quy định số 126-QĐ/TW của Bộ Chính trị (Quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu nhân sự tham gia cấp ủy…).

Tiếp tục chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc quan tâm công tác phát triển đảng viên mơi, công tác quản lý đảng viên, việc học tập, rèn luyện, tu dưỡng và chấp hành nền nếp sinh hoạt của đảng viên. Trong năm 2020, toàn Đảng bộ đã kết nạp 17 đảng viên, công nhận 27 đảng viên chính thức, tiếp nhận 05 đảng viên và chuyển sinh hoạt ra ngoài đảng bộ cho 15 đảng viên.

Một trong những điểm quan trọng khác là công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng. Đảng ủy Cục đã triển khai có hiệu quả việc lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Bộ về công tác kiểm tra, giám sát. Đồng thời triển khai nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết số 16-NQ/ĐU ngày 29/4/2016 của Đảng ủy Bộ GTVT về “Đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ Bộ". Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Cục đã xây dựng và ban hành chương trình kiểm tra, giám sát từng năm, đồng thời chỉ đạo và đôn đốc các tổ chức đảng trực thuộc kịp thời xây dựng và tổ chức, triển khai thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát của đảng ủy, ủy ban kiểm tra và các chi bộ trực thuộc. Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Cục đã chỉ đạo đôn đốc các tổ chức đảng trực thuộc triển khai thực hiện nghiêm túc các quy trình, quy định của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Cục đã ban hành về công tác kiểm tra, giám sát và thể hành kỷ luật Đảng theo quy định.

Đảng ủy Cục cũng chỉ đạo các đảng uỷ trực thuộc, UBKT giám sát thường xuyên đối với các tổ chức đảng và đảng viên trong việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quy định, kết luận của Trung ương, của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và của Đảng ủy Bộ GTVT thông qua các buổi làm việc, hội nghị, nghiên cứu tài liệu, báo cáo. Phân công các đồng chỉ trong Ban Chấp hành phụ trách theo dõi, thực hiện giám sát thường xuyên các đảng bộ, chi bộ trực thuộc.

Riêng trong năm 2020, Đảng ủy Cục đã tiến hành giám sát đối với 02 đảng bộ trực thuộc gồm Đảng bộ Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực II và Đảng bộ Trường Cao đẳng GTVT đường thủy I. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Cục đã tiến hành giám sát đối với 02 đảng bộ trực thuộc gồm Đảng bộ Chi cục Đường thủy nội địa phía Nam và Đảng bộ Trường Cao đẳng GTVT đường thủy I.

Trong công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể quần chúng, Đảng ủy Cục chỉ đạo các tổ chức đoàn thể thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị để ra tố chức các phong trào thi đua và vận động cán bộ, đảng viên, CCVC, người lao động thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng tổ chức thực hiện nghiêm túc Quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác dân vận trong hoạt động của cơ quan, đơn vị. Quan tâm chăm lo việc làm, đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, CCVCNLĐ; lãnh đạo các tổ chức đoàn thể vận động đoàn viên thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn và tham gia xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh. Quan tâm hỗ trợ động viên kịp thời đến cán bộ, công chức và giao định khi gặp hoàn cảnh khó khăn, ốm đau, bệnh tật.

Đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục đạo đức lối sống, bản lĩnh chính trị cho đoàn viên thanh niên, tham gia học tập đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; tuyên truyền triển khai nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp đặc biệt là nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI; tăng cường ứng dụng và học tập các thành tựu của cách mạng 4.0 trong đoàn viên, thanh niên. Bám sát nhiệm vụ chính trị của Cục để phát động các phong trào thi đua, góp phần hoàn thành nhiệm vụ của Cục./.

Phản hồi

Các tin khác