Kỳ 4: Đoàn kết thống nhất thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đoàn kết, thống nhất, nỗ lực vượt mọi khó khăn

Trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước có những thời cơ, thuận lợi cơ bản, đồng thời có nhiều khó khăn, thách thức đan xen, những năm gần đây, tỉnh Thái Bình cũng gặp những khó khăn, hạn chế của nền kinh tế cùng với những thiệt hại do dịch bệnh, thiên tai gây ra đã ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế - xã hội và đời sống Nhân dân. Trong bối cảnh đầy biến động đó, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh đã nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, đạt được nhiều kết quả quan trọng và tương đối toàn diện.

Lãnh đạo Tỉnh ủy Thái Bình cho biết, mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ trong 5 năm, 10 năm tới và tầm nhìn đến năm 2045, với thực hiện phương châm: Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển, tỉnh xác định xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh phát huy dân chủ và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, phấn đấu xây dựng Thái Bình trở thành tỉnh phát triển trong khu vực đồng bằng sông Hồng.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình Ngô Đông Hải khẳng định, liên tục trong nhiều năm gần đây, Đảng bộ, hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, lực lượng vũ trang và Nhân dân tỉnh Thái Bình đã đoàn kết thống nhất, nỗ lực phấn đấu vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, đạt được nhiều thành tựu quan trọng, tạo nền tảng, vị thế và điều kiện mới để tỉnh nhà tiếp tục phát triển mạnh mẽ, vững chắc trong những năm tới.

Nổi bật trong những thành tựu này là đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức hầu hết các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XIX. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được đặc biệt quan tâm, tạo nhiều chuyển biến tích cực, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp.

Kinh tế tăng trưởng khá và toàn diện trên các lĩnh vực, cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động chuyển dịch tích cực, đúng hướng. Thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp đạt kết quả khá tốt cả về số lượng dự án và vốn đầu tư. Thu ngân sách trên địa bàn hằng năm luôn vượt dự toán được giao. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được chú trọng đầu tư xây dựng bằng nhiều nguồn vốn, nhất là nguồn vốn xã hội hóa.

Hoàn thành xây dựng nông thôn mới trên phạm vi toàn tình, bộ mặt đô thị, nông thôn ngày càng được cải thiện theo hướng văn minh, hiện đại. Văn hoá - xã hội có nhiều tiến bộ; an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân được nâng lên. Hoạt động đối ngoại từng bước đi vào chiều sâu, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế. Quốc phòng, an ninh được tăng cường, an ninh chính trị được giữ vững. trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Định hướng đúng, chỉ đạo quyết liệt, giải quyết kịp thời

Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình Ngô Đông Hải bỏ phiếu bầu tại Đảng hội Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Chia sẻ về nguyên nhân đạt được những thành quả những năm gần đây, Bí thư Tỉnh ủy Ngô Đông Hải cho biết, tỉnh được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và giúp đỡ kịp thời, hiệu quả của Trung ương, tỉnh đã phát huy những thành quả của nhiều nhiệm kỳ trước, các cấp ủy đảng, chính quyền và hệ thống chính trị đã luôn thực hiện nghiêm và có nhiều đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các quan điểm, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Tỉnh ủy ban hành nhiều chủ trương, nghị quyết quan trọng, định hướng đúng, chỉ đạo quyết liệt, giải quyết kịp thời những vấn đề thực tiễn mới này sinh, phối hợp đồng bộ cá hệ thống chính trị, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, củng cố và nâng cao niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền.

Các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân đã nỗ lực, sáng tạo, thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đột phá, vận dụng các cơ chế, chính sách một cách linh hoạt, phù hợp với thực tiễn để huy động, thu hút các nguồn lực đầu tư phát triển, đồng thời tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh.

Chú trọng phát triển các lĩnh vực văn hoá, xã hội đi đôi với phát triển kinh tế, giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội bức xúc và bảo đảm an sinh xã hội; tăng cường hợp tác, kết nối giao thông với các trung tâm kinh tế vùng và các tỉnh, thành phố lân cận.

Phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, truyền thống lao động cần cù, sáng tạo và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh nhà đặt quyết tâm cao để vượt qua khó khăn, thách thức, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi, toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ trong những năm tới đây. Tỉnh ủy phấn đấu xây dựng Thái Bình trở thành tỉnh phát triển trong khu vực Đồng bằng sông Hồng, góp phần cùng cả nước xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, phấn đấu vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”...

Phản hồi

Các tin khác