Phú Yên nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo
Nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo và công tác quản lý nhà nước trong tình hình mới

Ảnh minh họa.

Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng, tạo sự nhất trí cao trong nhận thức và hành động của toàn Đảng bộ và nhân dân trên địa bàn tỉnh Phú Yên trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo và công tác quản lý nhà nước trong tình hình mới, mới đây, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên tổ chức ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa hai đơn vị trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm được nhân dân quan tâm.

Theo đó, Chương trình quy định cụ thể việc phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Yên và Ủy ban nhân dân tỉnh trong phạm vi hai mảng công việc gồm:Tuyên truyền và thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; giải quyết các vấn đề nổi cộm được nhân dân quan tâm.

Đối với nội dung thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, hai đơn vị phối hợp triển khai các nhiệm vụ cụ thể, gồm: chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền về nội dung và kết quả thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chủ trương, quyết sách của cấp ủy và chính quyền tỉnh; phối hợp tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy Phú Yên chủ trương và giải pháp công tác tư tưởng trong quá trình triển khai thực hiện các dự án, đề án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội trọng điểm của đất nước, của tỉnh Phú Yên có ảnh hưởng đến di tích lịch sử, văn hóa, dân tộc, tôn giáo; công tác cán bộ; đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; bảo vệ môi trường; biên giới, hải đảo, độc lập chủ quyền, an ninh quốc gia; tự do ngôn luận; yếu tố nước ngoài; khi xét xử các vụ án lớn (có tính chất “phức tạp”, “nhạy cảm”); phát hiện, nhân rộng nhân tố mới, điển hình tiên tiến; đề xuất cấp ủy, chính quyền biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực thi pháp luật và triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin giả, sai sự thật, ngăn cản việc thực thi pháp luật và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Phú Yên.

Đối với nội dung giải quyết các vấn đề nổi cộm được nhân dân quan tâm, hai đơn vị phối hợp triển khai các nhiệm vụ cụ thể, gồm: tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy Phú Yên chỉ đạo giải quyết các vấn đề nổi cộm được nhân dân quan tâm; trực tiếp tham gia cùng các cơ quan liên quan giải quyết các vấn đề nổi cộm được nhân dân quan tâm.

Phản hồi

Các tin khác