Điện Biên sáng tạo, hiệu quả trong thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XII

Tỉnh ủy Điện Biên vừa tổ chức Hội nghị sơ kết việc thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Các đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Mùa A Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; cấp trưởng các sở, ban, ngành, các cơ quan ngành dọc Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; đại diện thường trực các đảng bộ: Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Công an tỉnh, Quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Thị ủy Mường Lay.

Tỉnh ủy Điện Biên tổ chức Hội nghị sơ kết việc thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW

Hội nghị sơ kết việc thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW tỉnh Điện Biên 

Sau khi Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TW; Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp, các ngành triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết trong toàn Đảng bộ tỉnh, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Để thực hiện nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng đi vào thực chất và đạt hiệu quả cao, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp trong tỉnh đã đặc biệt chú trọng và thực hiện nghiêm túc ngay từ việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết số 04-NQ/TW; tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên trong toàn hệ thống chính trị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên khẳng định: Trong 05 năm qua, việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW trong toàn Đảng bộ tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên rõ rệt, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; việc tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân đã gắn với việc nhận diện những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", phát huy tinh thần dân chủ, đoàn kết, xây dựng và trách nhiệm, nhìn thẳng vào sự thật, không né tránh; nhiều cách làm hay, sáng tạo trong triển khai thực hiện đã góp phần đưa Nghị quyết vào cuộc sống, củng cố niềm tin của Nhân dân, tăng cường khối đoàn kết các dân tộc, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIII Đảng bộ tỉnh và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra.

Để tiếp tục triển khai, thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII có chất lượng, hiệu quả, thiết thực hơn nữa trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền các cấp, các ngành, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong tỉnh tiếp tục thực hiện tốt một số nội dung sau:

Một là, cấp ủy các cấp cần tập trung hơn nữa trong lãnh đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Thực hiện nghiêm quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong việc thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW và Quy định số 4871-QĐ/TU, ngày 19/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trước hết là ủy viên ban thường vụ, ủy viên ban chấp hành đảng bộ các cấp, thành viên ban cán sự đảng, đảng đoàn trong tỉnh.

Hai là, tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan trong hệ thống chính trị của tỉnh tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần của Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, gắn với việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XI về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Quan tâm, chú trọng cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Ba là, tập trung quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 07/5/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, góp phần củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, giai đoạn 2021 – 2025. Đẩy mạnh công tác phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài nhà nước, các bản vùng cao, vùng biên giới, vùng đặc biệt khó khăn.

Bốn là, tập trung quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 07/5/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong tình hình mới; trong đó, cấp ủy, UBKT các cấp cần tăng cường, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” để phát hiện sớm, khắc phục kịp thời những hạn chế, yếu kém; từng bước kiềm chế, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Qua đó, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.

Năm là, củng cố, phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc; tiếp tục đổi mới, nâng cao vai trò và hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh. Đồng thời, phát huy vai trò của các cơ quan truyền thông, báo chí trong công tác tuyên truyền về Nghị quyết; tuyên truyền về những gương người tốt, việc tốt, các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến; kịp thời biểu dương, khen thưởng những tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên có cách làm sáng tạo, hiệu quả trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII./.

Phản hồi

Các tin khác