Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng đảng viên
12

Ban Thường vụ Thành ủy Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) đã triển khai, quán triệt việc học tập và thực hiện chỉ thị tới 100% các chi, Đảng bộ. (Nguồn: nhandan.vn)

Hằng năm, Thành ủy Vĩnh Yên luôn chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện sâu rộng trong toàn Đảng bộ. Việc học tập chuyên đề hằng năm được thực hiện nghiêm túc, chất lượng từ thành phố đến cơ sở, tỷ lệ tham gia học các chuyên đề đạt trên 95%.

Qua học tập, đã nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là về đổi mới phong cách làm việc, nói đi đôi với làm, tinh thần vì nhân dân phục vụ, khắc phục bệnh thành tích, quan liêu, xa dân; xây dựng phong cách, tác phong của người đứng đầu, nâng cao ý thức trách nhiệm, đấu tranh chống biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống.

Cụ thể, Cấp ủy các chi, Đảng bộ cơ sở phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, đưa nội dung các chuyên đề vào sinh hoạt chi bộ hằng tháng, từng bước đi vào nền nếp, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Nhiều cấp ủy cơ sở quy định cụ thể nội dung sinh hoạt hằng tháng của chi bộ, đơn vị, trong đó, bao gồm trao đổi, liên hệ, gắn với giải quyết các công việc...

Cùng với đó, từng đảng viên, công chức, viên chức xây dựng cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu gắn với thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao trên cơ sở có sự góp ý của chi bộ. Trên 90% đảng viên dự học đều đăng ký làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác.

Thành ủy cũng chỉ đạo thực hiện nghiêm việc đề cao trách nhiệm nêu gương, tự giác học trước, làm theo trước của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị và của cán bộ lãnh đạo chủ chốt, cấp ủy viên các cấp trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục thực hiện nghiêm túc các quy định của Trung ương, của Tỉnh ủy, Thành ủy về nêu gương của cán bộ, đảng viên. Chỉ đạo đảng viên xây dựng kế hoạch học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), trong đó nêu rõ nội dung đăng ký học tập, làm theo gương Bác hằng tháng, quý và cả năm, cam kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) sát với chức năng, nhiệm vụ được giao, đề ra giải pháp thực hiện thiết thực, hiệu quả tránh 27 biểu hiện suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” theo Nghị quyết Trung ương 4, công khai trước chi bộ, lãnh đạo cơ quan, đơn vị nơi công tác, cuối năm chi bộ, lãnh đạo cơ quan tổ chức đánh giá kết quả thực hiện.

Nhiều đồng chí đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, cán bộ, đảng viên gương mẫu đi đầu trong học tập và làm theo Bác, tác phong công tác gần dân, sát dân, “nói đi đôi với làm”, làm việc khoa học, được nhân dân đồng tình ủng hộ. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh dần trở thành việc làm thường xuyên, nền nếp (đạt tỷ lệ trên 95%).

Đặc biệt, Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 11 của Tỉnh ủy về “Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, tổ chức các ngày kỷ niệm, không uống rượu, bia trong ngày làm việc và không hút lá thuốc nơi công sở” được triển khai nghiêm túc và có chuyển biển tích cực. Kết quả cụ thể đã hạn chế tối đa được tình trạng uống rượu khi tổ chức hội nghị; cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức không hút thuốc lá trong phòng làm việc, trong phòng họp; tác phong, phong cách làm việc tốt hơn, đi làm, đi họp đúng giờ, đúng thời gian quy định...

Từ đó, khẳng định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người lãnh đạo các cấp gương mẫu, tự giác đi đầu để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nghiêm túc và được nhân dân đánh giá cao.

Thành ủy Vĩnh Yên cũng chú trọng việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình hành động, gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong xã hội mà nhân dân quan tâm.

Theo đó, phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố và đảng viên các Ban Xây dựng Đảng Thành ủy tham dự sinh hoạt chi bộ tại các khu dân cư để nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân. Qua việc đi cơ sở, nhiều vụ việc đã được quan tâm kịp thời giải quyết như công tác quản lý đô thị, công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, vệ sinh môi trường, các vấn đề liên quan đến chế độ chính sách... Từ đó, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tận tụy, liêm khiết, vì dân phục vụ...

Nhiều việc được cấp ủy, chính quyền và người đứng đầu thống nhất cao trong chỉ đạo thực hiện như nhiệm vụ phát triển hạ tầng đô thị; xây dựng, khơi gợi việc thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh; tập trung tháo gỡ khó khăn trong phát triển kinh tế, kịp thời đề xuất với tỉnh có cơ chế thu hút các nhà đầu tư vào Vĩnh Yên; tăng cường các giải pháp thu ngân sách, nâng cao chất lượng phát triển du lịch, dịch vụ; quyết liệt trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn, giải quyết chính sách đất dịch vụ cho nhân dân.

Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo có nhiều giải pháp phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, đồng thời, nêu cao vai trò của người đứng đầu trong công tác giải quyết. Trong 5 năm (2016-2020), tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt hơn 7.148 tỷ đồng, tăng 1,8 lần so với tổng thu 5 năm giai đoạn 2011-2015, đảm bảo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội.

Trong 5 năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp quán triệt sâu sắc việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải bằng hành động, việc làm cụ thể, thiết thực, gắn việc học tập làm theo Bác với các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị.

Kết quả việc thực hiện các phong trào, các cuộc vận động, cũng như việc triển khai nhân rộng những mô hình hay, điển hình tiêu biểu trong thực hiện lời Bác dạy đã góp phần quan trọng và tạo sự chuyển biến rõ nét trong thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các địa phương, cơ quan, đơn vị.

Phản hồi

Các tin khác