Đắk Nông: Nâng cao chất lượng, hiệu quả kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

UBKT Tỉnh ủy Đắk Nông khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc năm 2020 tại Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021, tổ chức vào ngày 12/1/2021. (Ảnh: Phan Tuấn)

Thời gian qua, ngành Kiểm tra Tỉnh Đắk Nông chủ động xác định đối tượng, tập trung KTGS những nội dung nổi cộm, bức xúc trong xã hội, những lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm, tiêu cực và gắn với trách nhiệm của người đứng đầu; kịp thời phát hiện, kiểm tra dấu hiệu vi phạm; xử lý kỷ luật Đảng kiên quyết, nghiêm túc, không có vùng cấm. Qua kết quả KTGS góp phần đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về chính trị, đạo đức lối sống, “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; tạo dựng sự ổn định chính trị, đoàn kết, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Tuy nhiên, công tác KTGS ở một số tổ chức đảng chưa thực sự quyết liệt, hiệu quả, chất lượng còn hạn chế; thi hành kỷ luật còn có hiện tượng nể nang, né tránh, sợ bị ảnh hưởng đến thành tích của tổ chức, đơn vị. Việc tự kiểm tra, tự phát hiện và xử lý vi phạm trong nội bộ tổ chức đảng vẫn là khâu yếu; năng lực, trình độ của một bộ phận cán bộ kiểm tra chưa đáp ứng yêu cầu, nhiêm vụ.

Nguyên nhân chủ yếu do một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa quan tâm đúng mức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác KTGS kỷ luật Đảng; tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình của một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa cao; ý thức tự giác nhận khuyết điểm, vi phạm của một số cán bộ, đảng viên còn hạn chế…

Ông Võ Đình Tín, UVTV, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Đắk Nông cho biết, để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong công tác KTGS và thi hành kỷ luật Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Tỉnh Đắk Nông khóa XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp trong Đảng bộ tỉnh Tỉnh Đắk Nông cần tập trung thực hiện tốt một số giải pháp trọng tâm.

Thứ nhất, nâng cao nhận thức, hành động của cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp, trước hết là người đứng đầu cấp ủy về vị trí, vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác KTGS kỷ luật của Đảng. Cấp ủy, tổ chức đảng, trước hết là người đứng đầu cấp ủy phải luôn nêu cao tinh thần, trách nhiệm, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện hiệu quả công tác KTGS kỷ luật Đảng; chú trọng công tác quán triệt, triển khai thực hiện Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng và các hướng dẫn của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về công tác KTGS của Đảng; chỉ đạo UBKT các cấp kịp thời tham mưu giúp cấp ủy thực hiện hiệu lực, hiệu quả, toàn diện nhiệm vụ công tác KTGS thi hành kỷ luật đảng của Đảng bộ.

Việc xây dựng chương trình, kế hoạch công tác KTGS  hằng năm, cấp ủy và UBKT các cấp cần tập trung KTGS những nội dung liên quan đến nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá được nêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XII và nghị quyết đảng bộ các cấp. Từ đó, các chương trình, kế hoạch giúp cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy các cấp phân tích, đánh giá, kết luận rõ những nội dung còn tồn tại, hạn chế hay những khó khăn, vướng mắc, bất cập hoặc điểm “nghẽn” trong tổ chức thực hiện, để kịp thời tìm ra cơ chế, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo, khắc phục, góp phần trong thực hiện hiệu quả nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp đã đề ra.

Cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cấp ủy thường xuyên thực hiện công tác tự kiểm tra, chấp hành nghiêm các quy định nêu gương của Đảng; tích cực nắm tình hình, giám sát chặt chẽ tổ chức đảng, đảng viên thuộc diện quản lý để chủ động phát hiện, ngăn chặn kịp thời các khuyết điểm, vi phạm ngay từ sớm, từ gốc, không để khuyết điểm trở thành vi phạm, vi phạm của một người trở thành vi phạm của nhiều người. Cấp ủy các cấp tăng cường tuyên truyền công tác KTGS kỷ luật đảng trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhất là kết quả sau mỗi kỳ họp của UBKT.

Thứ hai, nâng cao hiệu lực, hiệu quả các cuộc KTGS thi hành kỷ luật của Đảng. Thực hiện toàn diện các nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định; trong đó, tập trung đi sâu kiểm tra những lĩnh vực dễ xảy ra vi phạm, tiêu cực. Cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT các cấp trong Đảng bộ tỉnh cần tiếp tục KTGS  đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng. Trong đó, tập trung ưu tiên KTGS ở những nơi có biểu hiện mất đoàn kết nội bộ, lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, sai phạm.

Cụ thể như công tác tổ chức, cán bộ gắn với kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; công tác quy hoạch, quản lý đất đai, bảo vệ đất rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; các dự án đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm trang thiết bị từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước; công tác cải cách thủ tục hành chính và các hoạt động thu hút đầu tư; công tác điều tra, truy tố, xét xử; KTGS việc khắc phục các khuyết điểm, sai phạm sau các kết luận của tổ chức đảng có thẩm quyền…

Qua kết quả KTGS, phát hiện dấu hiệu vi phạm phải được kịp thời kiểm tra, xem xét, giải quyết dứt điểm; kết luận rõ ràng, minh bạch; có khuyết điểm, vi phạm phải được xử lý nghiêm minh, chính xác, kịp thời, thực hiện đúng quan điểm trong Nghị quyết Đại hội khóa XII của Đảng bộ tỉnh, đó là “…công tác KTGS là khuôn phép, xử lý kỷ luật Đảng nghiêm minh, không có vùng cấm…”.

Mặt khác, trong trường hợp cần thiết, UBKT cấp trên thực hiện kiểm tra, kết luận vi phạm, xử lý và đề nghị xử lý kỷ luật vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên cách một cấp hoặc nhiều cấp theo phân cấp lãnh đạo, quản lý. Cùng với thực hiện thường xuyên, chặt chẽ, hiệu quả công tác KTGS và kỷ luật Đảng với các cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy, cơ quan chức năng của Nhà nước, mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thì cần quan tâm hướng dẫn, chỉ đạo của cấp trên đối với cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT cấp dưới trong thực hiện nhiệm vụ KTGS kỷ luật Đảng.

Thứ ba, quan tâm củng cố, kiện toàn bộ máy tổ chức, ủy ban kiểm tra các cấp; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ kiểm tra đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao; thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy UBKT các cấp phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; quan tâm thực hiện tốt chế độ chính sách đối với cán bộ kiểm tra, nhất là đối với cán bộ kiểm tra cấp cơ sở.

Các tổ chức đảng thực hiện luân chuyển vị trí công tác đội ngũ cán bộ kiểm tra từ các huyện, thành phố trở lên; tăng cường luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý các ngành, các cấp về làm công tác KTGS và luân chuyển lãnh đạo UBKT các cấp sang công tác ở các ngành, các cấp để đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ kiểm tra theo quy định. Cùng với đó, cấp ủy đảng coi trọng công tác đào tạo, quy hoạch, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo và cán bộ chuyên môn nghiệp vụ giỏi trong ngành kiểm tra; xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra có bản lĩnh, có phẩm chất đạo đức và năng lực công tác, ứng xử có văn hóa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao./..

Phản hồi

Các tin khác