Hòa Bình: Thi đua thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao
Mô hình trồng và sản xuất chuối Viba theo tiêu chuẩn VietGAP của anh Trần Trung Đức (phải) - một trong những gương mặt tiêu biểu của tỉnh Hòa Bình tham dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ V diễn ra vào tháng 12/2020 (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)

Mô hình trồng và sản xuất chuối Viba theo tiêu chuẩn VietGAP của anh Trần Trung Đức (phải) - một trong những gương mặt tiêu biểu của tỉnh Hòa Bình tham dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ V diễn ra vào tháng 12/2020. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)

Nhằm phát huy truyền thống thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và giai đoạn 2021-2025, Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình vừa ban hành Chỉ thị về tăng cường công tác chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các tổ chức, đoàn thể trên địa bàn... tiếp tục quán triệt, tổ chức học tập tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước; tuyên truyền mạnh mẽ chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng. Phát động và tổ chức các phong trào thi đua thường xuyên, thi đua chuyên đề (đợt thi đua) gắn với nhiệm vụ chính trị, sự kiện lớn của đất nước, của tỉnh; phát huy sáng kiến, giải pháp tập trung giải quyết những nhiệm vụ chủ yếu, nhiệm vụ khó, mục tiêu nước rút tại các cơ quan, đơn vị, địa phương; thi đua thực hiện có hiệu quả các giải pháp giữa phòng, chống đại dịch COVID-19 với phát triển kinh tế - xã hội; nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo; chăm sóc sức khỏe nhân dân; tăng cường bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu; củng cố quốc phòng - an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, tạo sự đồng thuận trong xã hội, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Cùng với đó, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, người lao động và nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn của Ðảng, MTTQ phát động, đi đôi với tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Ðảng; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; cải cách hành chính; ứng dụng khoa học, kỹ thuật; gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Các phong trào thi đua của các cơ quan, đơn vị, địa phương cần bám sát nhiệm vụ chính trị được giao, bảo đảm tính hiệu quả, thiết thực, chống hình thức, nội dung thi đua hướng vào việc hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025) đã đề ra.

Chỉ thị cũng yêu cầu nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện của các cấp ủy đối với công tác thi đua, khen thưởng, trong đó, nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng trong chỉ đạo tổ chức các phong trào thi đua, đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Các cấp ủy, tổ chức Đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về chất lượng, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng. Gắn kết các phong trào thi đua yêu nước với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức các phong trào thi đua theo hướng tập trung về cơ sở, bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách để tổ chức phát động với các hình thức thi đua phong phú, có chủ đề, tên gọi dễ nhớ, dễ thực hiện, có tiêu chí cụ thể, nội dung thiết thực...

Chủ động phát hiện, xây dựng, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua. Đẩy mạnh tuyên truyền, tôn vinh gương người tốt, việc tốt, các sáng kiến, cách làm hay, mô hình mới, nhân tố mới, sáng tạo, hiệu quả để biểu dương, khen thưởng và nhân rộng, tạo sự lan tỏa trong cộng đồng. Đề cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi pháp luật về thi đua, khen thưởng làm cho phong trào thi đua thực sự trở thành ý thức tự giác, trách nhiệm và thường xuyên của mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương và từng cá nhân, đảm bảo cho công tác thi đua, khen thưởng thực sự là động lực phát triển và là biện pháp quan trọng góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và mục tiêu, tinh thần của Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Hòa Bình lần thứ V, Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X đã đề ra.

Cũng theo Chỉ thị, sau 05 năm thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 17/9/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường công tác chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng đã có nhiều chuyển biến tích cực, được các cấp, các ngành hưởng ứng và triển khai thực hiện có hiệu quả. Qua các phong trào thi đua, đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu, điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt là tập thể, cá nhân trong lao động, sản xuất, chiến đấu và học tập, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của tỉnh./.

Phản hồi

Các tin khác