Phát động phong trào thi đua yêu nước trong hệ thống thi hành án dân sự

Nhằm cổ vũ, động viên công chức, viên chức, người lao động toàn Hệ thống Thi hành án dân sự (THADS) thi đua sôi nổi, lập thành tích chào mừng những sự kiện quan trọng của đất nước, của Bộ Tư pháp và Hệ thống THADS, Tổng cục THADS mới đây đã ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2021-2025 với chủ đề “Hệ thống THADS đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao”.

(Ảnh minh họa của: TT)

Theo đó, toàn hệ thống cần thi đua thực hiện các nhiệm vụ chính trị, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch công tác hằng năm được giao. Trong đó, tiếp tục nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo, điều hành, công tác hoàn thiện thể chế về THADS, xây dựng đề án, các văn bản hướng dẫn thi hành, đảm bảo kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác THADS, thi hành án hành chính.Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả những văn bản đã có hiệu lực pháp luật.

Triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, tạo sự đột phá trong công tác THADS; bảo đảm hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết của Quốc hội và quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Các cơ quan THADS ra quyết định đúng thời hạn đối với bản án, quyết định của Tòa án về dân sự đã có hiệu lực theo đúng quy định của pháp luật; phân loại chính xác việc, tiền có điều kiện thi hành, chưa có điều kiện thi hành. Đồng thời khắc phục thiếu sót về trình tự, thủ tục trong THADS, đề xuất những chính sách, giải pháp mới mang tính đột phá trong thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021-2025) và các năm tiếp theo.

Tổ chức thực hiện đúng quy định của pháp luật việc theo dõi thi hành đối với 100% bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính có nội dung theo dõi; tiếp tục thực hiện tốt các Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác THADS đã ký kết với các cơ quan liên quan; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban ngành, chính quyền địa phương trong việc tổ chức thi hành án.

Tiếp tục đổi mới công tác tổ chức cán bộ, cụ thể hóa và thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác cán bộ và nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, quy hoạch, bố trí, sử dụng cán bộ đảm bảo sự phát triển và chuyển tiếp vững vàng giữa các thế hệ. Xây dựng đội ngũ công chức, viên chức, người lao động có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Tăng cường chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương và củng cố, kiện toàn về công tác cán bộ; thực hiện chế độ chính sách cho công chức, viên chức, người lao động kịp thời, đúng theo quy định, đảm bảo quyền lợi cho công chức, viên chức, người lao động.

Đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hướng dẫn nghiệp vụ, quan tâm chỉ đạo việc tổ chức thi hành án đối với các đơn vị, địa phương có nhiều án, án phức tạp, những đơn vị có nhiều hạn chế, yếu kém; kịp thời có giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế, trả lời kịp thời gian và bảo đảm chất lượng đối với những văn bản xin ý kiến của cấp dưới.

Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phấn đấu giải quyết triệt để đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền đúng thời hạn, đúng trình tự thủ tục theo quy định của pháp luật; tiếp tục rà soát những vụ việc phức tạp, kéo dài để tập trung chỉ đạo giải quyết; cơ bản giải quyết dứt điểm đơn, thư khiếu nại, tố cáo bức xúc tồn đọng, kéo dài.

Song song với việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, toàn hệ thống cần tiếp tục hưởng ứng các phong trào: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Cán bộ Tư pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành Tư pháp thi đua thực hiện văn hóa công sở giai đoạn 2019-2025” và các phong trào thi đua theo đợt khác nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn hệ thống. Đồng thời tích cực tham gia các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện, phong trào đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo, ủng hộ đồng bào bị thiên tai; thường xuyên chăm lo, giúp đỡ cán bộ, công chức trong hệ thống, đơn vị có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn…/.

Phản hồi

Các tin khác