Hiệu quả từ công tác giáo dục chính trị, tư tưởng

Ban Chấp hàng Đảng bộ Cục Thuế Trà Vinh nhiệm kỳ 2020-2025 (Ảnh: XD)

Thời gian qua, Đảng uỷ Cục Thuế Trà Vinh luôn phối hợp với lãnh đạo Cục tích cực triển khai nhiều biện pháp lãnh đạo, tổ chức tăng cường biện pháp giáo dục chính trị, tư tưởng nhằm nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin của đội ngũ đảng viên, công chức, viên chức trong Đảng bộ, phát huy tốt vai trò tiên phong, gương mẫu trong việc nghiên cứu, cụ thể hóa đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Cụ thể, Đảng ủy tập trung triển khai công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, truyền thống cách mạng… cho cán bộ, đảng viên, công chức trong cơ quan. Đảng ủy chỉ đạo các chi bộ thường xuyên duy trì, triển khai đến toàn thể đảng viên, tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh) gắn với Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ và việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Trong bối cảnh kinh tế - xã hội chịu nhiều tác động từ đại dịch COVID-19, từ năm 2020 đến nay, Đảng ủy chỉ đạo công tác tuyên truyền tập trung vào các chính sách, pháp luật Nhà nước như: Nghị quyết số 116/2014/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về việc giảm thuế TNDN phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác; Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19; Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 về các giải pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; Nghị định 52/2021/NĐ-CP gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2021 …

Bên cạnh đó, Đảng ủy tiếp tục quán triệt Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc và Chỉ thị số 01/CT-TCT ngày 19/9/2019 của Tổng cục Thuế về tăng cường kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm nêu gương đối với công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, đảng viên tại cơ quan thuế các cấp…

Đánh giá sơ bộ công tác giáo dục chính trị tư tưởng tại Đảng bộ Cục Thuế Trà Vinh thời gian qua cho thấy, nhìn chung, tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ luôn ổn định; cán bộ, đảng viên an tâm công tác không có dấu hiệu biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa".

Các cấp ủy, các đảng viên đã thực hiện tốt Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Đảng ủy luôn duy trì Bộ phận chia sẻ thông tin tích cực và phản bác thông tin xấu, độc trên internet và mạng xã hội của Cục Thuế. Tất cả cán bộ, đảng viên, công chức thuế đều có ý thức trách nhiệm trong việc sử dụng mạng internet - mạng xã hội, có chọn lọc các dịch vụ cung cấp thông tin hữu ích; chống lại các thông tin bịa đặt, xuyên tạc, nói xấu, bôi nhọ các tổ chức, cá nhân; thông tin chống phá Đảng, Nhà nước. Đối với đảng viên, tuyệt đối “không nghe”, “không tin”, “không làm theo” với những thông tin xấu, độc, chống phá của các thế lực thù địch…

Hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng đã phát huy vai trò, có những đóng góp không nhỏ trong xây dựng Đảng bộ, cơ quan trong sạch, vững mạnh. Để phát huy các kết quả đạt được, trong thời gian tới, Đảng bộ Cục Thuế Trà Vinh xác định tiếp tục thực hiện các giải pháp đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng.

Trong đó, Đảng ủy đơn vị đặc biệt chú trọng việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng để các cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung Nghị quyết Đại hội, chuẩn bị vững tâm thế, tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động.

Đảng ủy cũng quán triệt phát huy vai trò của bí thư cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đối với công tác tư tưởng, chú ý lắng nghe, chủ động nắm bắt, đánh giá, dự báo diễn biến tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và người nộp thuế để cấp ủy có chủ trương, biện pháp lãnh đạo về tư tưởng và triển khai thực hiện thống nhất trong đơn vị. Đồng thời, trong sinh hoạt đảng cần thường xuyên nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình, kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn ngừa với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống.

Đảng ủy xác định nhiệm vụ đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, đẩy mạnh học tập lý luận chính trị và cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt các cấp. Đồng thời, tiếp tục thực hiện nghiêm túc và hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, kết hợp với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đưa việc học tập ngày càng đi vào chiều sâu.

Bên cạnh đó, toàn Đảng bộ chủ động đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, kiên quyết, kịp thời phê phán các thông tin, quan điểm xuyên tạc, sai trái, của các thế lực thù địch, tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.

Phản hồi

Các tin khác