Yên Bái xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh
12

Đảng bộ tỉnh Yên Bái xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. (Ảnh: T.L)

Trong suốt quá trình lãnh đạo, Đảng bộ tỉnh Yên Bái luôn chăm lo xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được quan tâm, tạo nên những chuyển biến tích cực, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và sự chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương, làm nền tảng vững chắc cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Những năm qua, công tác xây dựng Đảng được Đảng bộ tỉnh Yên Bái thực hiện toàn diện, đồng bộ, hiệu quả; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng được nâng cao. Các cấp ủy Đảng từ tỉnh đến có sở luôn chủ động, kịp thời phổ biến, quán triệt đầy đủ các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đồng thời cụ thể hóa, vận dụng, ban hành các nghị quyết, chủ trương, kế hoạch cụ thể, phù hợp với tình hình thực tiễn của tỉnh, của địa phương để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện toàn diện trên tất cả các mặt chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội. Nhiều nghị quyết được ban hành bám sát thực tiễn, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo phát triển nền kinh tế - xã hội của tỉnh, vì thế đã được các cấp ủy đảng nhanh chóng triển khai, đi vào cuộc sống, được nhân dân tin tưởng đón nhận, trở thành kim chỉ nam trong những hành động cụ thể, tạo nên những bước đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội tại mỗi địa phương, đơn vị và trong toàn tỉnh.

Trong năm 2020, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã xây dựng chương trình hành động, cụ thể hóa các nghị quyết của Trung ương về công tác xây dựng Đảng phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế của tỉnh. Đặc biệt là chú trọng đến công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy và người đứng đầu nên đã đạt được những kết quả quan trọng trên cả ba mặt: Chính trị, tư tưởng và tổ chức.

Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và đạo đức được tăng cường. Cấp ủy các cấp đã chú trọng việc đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền, triển khai, quán triệt các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể luôn bám sát thực tiễn, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, những khó khăn, vướng mắc trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân. chủ động nắm bắt và kịp thời giải quyết những vấn đề nổi lên trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Tăng cường đấu tranh phòng, chống âm mưu “diễn biến hòa bình”, các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, các phần tử cơ hội và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đề cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy và người đứng đầu trong việc nắm bắt, giải quyết và báo cáo kịp thời về tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên. Thông qua đó bồi đắp cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân về chủ nghĩa yêu nước, lòng tự tôn dân tộc và giác ngộ xã hội chủ nghĩa, đóng góp trí tuệ, sức lực xây dựng quê hương.

Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh là nhân tố quyết định tạo nên những kết quả to lớn, có ý nghĩa trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Năm 2020, với sự nỗ lực chung tay của cả Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã đưa Yên Bái về đích và về đích sớm các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2020 - năm cuối nhiệm kỳ, năm đánh dấu sự khởi đầu tốt đẹp cho nhiệm kỳ Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh với sự tin tưởng và kỳ vọng lớn lao.

Trong bối cảnh phải đối mặt với những diễn biến phức tạp, khó lường của tình hình thế giới, những tác động tiêu cực của thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu, nhất là đại dịch bệnh COVID-19 đã ảnh hưởng, tác động sâu rộng, nhiều mặt đến phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân; nhưng với quyết tâm cao và sự nỗ lực lớn của cả hệ thống chính trị, bám sát chủ đề năm “Đẩy mạnh 03 đột phá chiến lược; tích cực thu hút đầu tư; thúc đẩy khởi nghiệp; thực hiện giảm nghèo nhanh và bền vững; tổ chức thành công đại hội Đảng bộ các cấp” với phương châm hành động “Tiếp tục tăng tốc, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả ”, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cấp ủy, chính quyền trong tỉnh đã kịp thời điều chỉnh trạng thái, phương pháp làm việc theo hướng chủ động, linh hoạt, đồng bộ để lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, sát sao, bài bản các giải pháp thực hiện hiệu quả mục tiêu kép “vừa duy trì phát triển kinh tế - xã hội vừa phòng, chống dịch bệnh Covid-19”. Kết thúc năm 2020, kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, đạt nhiều kết quả quan trọng. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 5,41%, đứng thứ 4/14 tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc; Thu ngân sách vượt cao so với dự toán, đạt gần 3.600 tỷ đồng, vượt 42,5% dự toán Trung ương giao, vượt 8,8% dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao, là một trong 3 tỉnh của cả nước có số thu ngân sách vượt dự toán Trung ương giao.

Xây dựng nông thôn mới đạt kết quả nổi trội, đi đầu trong các tỉnh khu vực Tây Bắc; đã có thêm 11 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, lũy kế toàn tỉnh hiện có 75 xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt (bằng 50% số xã toàn tỉnh), gấp 1,35 lần bình quân chung của vùng Trung du và miền núi phía Bắc (37%), gấp 1,85 lần bình quân chung các tỉnh khu vực Tây Bắc (27%). Hạ tầng kinh tế, xã hội, nhất là hạ tầng giao thông được tập trung đầu tư, tạo sự đổi thay rõ rệt từ thành thị đến nông thôn.

Văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ; chất lượng, hiệu quả giáo dục, đào tạo, chăm sóc sức khỏe Nhân dân tiếp tục được nâng lên. Đã huy động cả hệ thống chính trị và toàn xã hội thực hiện mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững, với tỷ lệ hộ nghèo giảm 4,52% (vượt kế hoạch đề ra). Quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, góp phần vào việc hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho Nhân dân.

Bước sang năm 2021, bám sát chủ đề năm “Khẩn trương cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIX Đảng bộ tỉnh; chủ động phòng chống hiệu quả dịch bệnh Covid-19; tập trung phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc, hạnh phúc; tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026” với phương châm thực hiện “Đổi mới, sáng tạo, quyết liệt, kỷ cương, hiệu quả ”, các cấp ủy, chính quyền tập trung chỉ đạo cụ thể hóa, khẩn trương triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chương trình số 18-CTr/TU về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của năm 2021; Chương trình hành động số 10-CTr/TU thực hiện Nghị quyết XIX Đảng bộ tỉnh, đặc biệt là 09 nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX nhằm sớm đưa Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh đi vào cuộc sống./.

Phản hồi

Các tin khác