Học Bác từ những công việc bình dị hàng ngày đến công tác chuyên môn

Học Bác, cán bộ, đảng viên ở cơ sở luôn gần gũi, quan tâm đến đời sống người dân.

Trong đó phải kể tới thị xã Bình Minh, khi tại đây hầu hết tập thể, cá nhân đều triển khai tích cực. Địa phương đã đưa nội dung thực hiện chủ đề hàng năm gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng được chuẩn mực đạo đức, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện, phù hợp với đặc điểm hoạt động của ngành, cơ quan, đơn vị góp phần làm chuyển biến mạnh mẽ các mặt đời sống xã hội.

Đã có nhiều mô hình, nội dung làm theo rất thiết thực như: thực hiện giảm tỷ lệ hộ nghèo đạt chỉ tiêu nghị quyết; chân tình, nồng hậu, tự nhiên; hàng rào hoa văn minh đô thị… Việc xây dựng kế hoạch thực hiện chuyên đề được quan tâm thực hiện; nhiều cán bộ, đảng viên ý thức, tự giác rèn luyện đạo đức, lối sống biểu hiện qua các việc làm cụ thể hàng ngày, trong các mối quan hệ với gia đình, tập thể.

Một địa phương khác của Vĩnh Long cũng đã triển khai khá hiệu quả Chỉ thị 05 đó chính là huyện Trà Ôn. Xác định việc triển khai Chỉ thị 05 là một trong những nhiệm vụ chính trị thường xuyên, trọng tâm, lâu dài, các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội trên địa bàn đã đẩy mạnh công tác lãnh, chỉ đạo tổ chức triển khai, quán triệt, tuyên truyền Chỉ thị số 05 sâu rộng trong toàn Đảng bộ và nhân dân.

Cùng với đó, các cấp ủy cơ sở, cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch thực hiện chuyên đề hàng năm; 100% đảng viên, công chức, viên chức, người lao động cam kết đăng ký tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.

Trong thời gian qua, việc “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã ngày càng thấm sâu vào đời sống xã hội, trở thành việc làm thường xuyên, thiết thực của mỗi cơ quan, đơn vị, mỗi cá nhân trên địa bàn huyện với nhiều cách làm hay, mô hình hiệu quả…Trong đó phải kể tới như mô hình “Phát huy quyền làm chủ của học sinh qua mô hình Ngôi nhà 200 đồng” của đồng chí Bạch Thái An- Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng Trường THCS Tích Thiện; mô hình “Phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc Khmer” của đồng chí Thạch Việt- Bí thư Chi bộ ấp Ngãi Lộ A (xã Trà Côn); mô hình “Vận động hội viên thực hiện mô hình tuyến đường hoa góp phần nâng chất tiêu chí xây dựng nông thôn mới” của đồng chí Nguyễn Thị Hà- Chi hội trưởng Phụ nữ ấp Vĩnh Hòa (xã Hựu Thành); mô hình “Vận động thực hiện công tác xã hội hóa xây dựng cầu đường” của Chi bộ ấp Long Thạnh (xã Lục Sĩ Thành).

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, mỗi cán bộ đảng viên đã có thay đổi rõ rệt trong trách nhiệm công vụ, gần dân hơn, luôn lắng nghe nguyện vọng của Nhân dân tạo sự đồng thuận trong xã hội. Qua đó, các nghị quyết, chủ trương được triển khai thiết thực hơn, góp phần chăm lo đời sống người dân ngày càng tốt hơn.


Phản hồi

Các tin khác