Nhanh chóng, kịp thời nắm bắt các cơ hội hợp tác đầu tư mới
Việt Nam đang đứng trước nhiều thời cơ thuận lợi về thu hút đầu tư nước ngoài (Ảnh: TTXVN)

Các Bộ, ngành đã chủ động nghiên cứu, đề xuất các chính sách nhằm nắm bắt thời cơ, cơ hội hợp tác đầu tư trong tình hình mới với các Tập đoàn lớn, công nghệ cao, đứng đầu hoặc vận hành các chuỗi giá trị toàn cầu…

Cụ thể, về công tác xúc tiến đầu tư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp Bộ Ngoại giao, các Bộ, ngành, địa phương cập nhật, tổng hợp, xây dựng danh sách tập đoàn, doanh nghiệp có kế hoạch mở rộng, đầu tư mới, đang nghiên cứu, tìm hiểu đầu tư tại Việt Nam, gửi các cơ quan liên quan, chủ động tìm hiểu, hợp tác đầu tư. Về truyền thông, quảng bá hình ảnh đất nước và môi trường đầu tư kinh doanh Việt Nam đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ, ngành và địa phương chủ động triển khai theo kế hoạch.

Để tiếp tục thúc đẩy hợp tác đầu tư nước ngoài có chất lượng hơn nữa trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh chịu trách nhiệm chính với hoạt động của Tổ Công tác đã giao các bộ, ngành, cơ quan tiếp tục triển khai có hiệu quả, thực chất các nhiệm vụ được giao tại Thông báo số 97/TB-VPCP ngày 27/8/2020 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tại Phiên họp lần thứ nhất Tổ công tác, trong đó lưu ý 03 nhóm nhiệm vụ chính là tham mưu, đề xuất chính sách; xúc tiến đầu tư; truyền thông, quảng bá hình ảnh đất nước và môi trường đầu tư kinh doanh của Việt Nam.

Đồng thời, Phó Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng và ý kiến của các Bộ, ngành tại cuộc họp khẩn trương hoàn thiện Đề án Chiến lược thu hút đầu tư nước ngoài đến năm 2030, các đề án và báo cáo nêu tại Công văn số 1350/VPCP-QHQT ngày 03/3/2021 trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 6/2021. Tổng hợp, cập nhật tình hình khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp để xử lý, trình cấp có thẩm quyền xử lý; khẩn trương hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu về các Khu công nghiệp có sẵn hạ tầng; kiện toàn danh sách Tổ công tác.

Về một số nội dung, đề xuất kiến nghị cụ thể của các doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài, Phó Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ Tài chính, Công Thương, Ngoại giao, Lao động - Thương binh và Xã hội, Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố khẩn trương xem xét, giải quyết và đề xuất các giải pháp tiếp cận và thúc đẩy xúc tiến đầu tư.

 Tổ công tác thúc đẩy hợp tác đầu tư nước ngoài được thành lập theo Quyết định số 850/QĐ-TTg ngày 17/6/2020 do Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh làm Tổ trưởng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm Tổ phó thường trực, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm Tổ phó. Tổ công tác có nhiệm vụ tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ các cơ chế, chính sách, tiêu chí, chuẩn mực hợp tác đầu tư mang tính cạnh tranh quốc tế và các giải pháp nhằm nắm bắt kịp thời cơ hội hợp tác đầu tư trong tình hình mới. Đồng thời, chủ động bằng các biện pháp linh hoạt, phù hợp để tiếp cận, đàm phán với các Tập đoàn lớn, công nghệ cao, đứng đầu hoặc vận hành các chuỗi giá trị (chuỗi cung ứng, chuỗi phân phối) nhằm vận động, xúc tiến, phù hợp với mục đích, yêu cầu hợp tác đầu tư cùng có lợi.

 

 

 

Phản hồi

Các tin khác