Sắp tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX
Mô hình Hợp tác xã kiểu mới đang phát huy tác dụng trong bối cảnh mới (Ảnh: PV)

Theo Quyết định, Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể do Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái làm Trưởng ban. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư là Phó Trưởng ban thường trực. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương và Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam làm Phó Trưởng ban. Các Ủy viên là Ủy viên Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tổ chức tổng kết, xây dựng Báo cáo tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể và dự thảo Nghị quyết mới trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư vào quý I/2022.

Nghị quyết Đại hội IX của Đảng đã xác định: "Kinh tế tập thể phát triển với nhiều hình thức hợp tác đa dạng, trong đó hợp tác xã là nòng cốt", "kinh tế nhà nước cùng với kinh tế tập thể ngày càng trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân". Theo hướng đó, cần củng cố những tổ hợp tác và hợp tác xã hiện có, tiếp tục phát triển rộng rãi kinh tế hợp tác xã với nhiều hình thức, quy mô, trình độ khác nhau trong các ngành, lĩnh vực địa bàn có điều kiện.

Kinh tế tập thể với hình thức phổ biến là các tổ hợp tác và hợp tác xã; trong lĩnh vực nông nghiệp, trước hết tập trung làm các dịch vụ đầu vào, đầu ra phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của các hộ thành viên, từng bước mở rộng ngành nghề, sản xuất, kinh doanh, tổng hợp; trong lĩnh vực phi nông nghiệp, vừa tổ chức sản xuất vừa kinh doanh dịch vụ.

Mở rộng các hình thức liên doanh, liên kết kinh tế giữa các tổ hợp tác, hợp tác xã với các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, nhất là với doanh nghiệp nhà nước. Khi hợp tác xã phát triển đến trình độ cao hơn thì sẽ hình thành các doanh nghiệp của hợp tác xã, các liên hiệp hợp tác xã./.

 

Phản hồi

Các tin khác