Kỳ II: Đảng ủy Cục Đường thủy nội địa tập trung lãnh đạo công tác xây dựng đảng

Ban lãnh đạo Đảng ủy Cục Đường thủy nội địa.

 Chú trọng nâng cao vai trò lãnh đạo

Với sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, toàn diện của Ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Cục và sự quyết tâm, nỗ lực của tập thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành, hầu hết các mặt công tác của Đảng bộ Cục ĐTNĐ Việt Nam (thuộc Bộ Giao thông vận tải) trong những năm qua luôn hoàn thành kế hoạch đề ra. Các chương trình, kế hoạch của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Cục đề ra đều được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai đạt kết quả tốt. Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tiếp tục đổi mới nội dung phương thức lãnh đạo, chỉ đạo.

Cùng với đó là xây dựng và ban hành đầy đủ các chương trình làm việc, chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy theo đúng quy định. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát được Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Cục và các cấp ủy đảng quan tâm, chất lượng, hiệu quả từng bước được nâng lên. Công tác tổ chức cơ sở đảng, đảng viên được tập trung chỉ đạo; tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng chi bộ, tăng cường quản lý, giám sát đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao; chú trọng nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy các cấp.

Bên cạnh những kết quả đạt được, lãnh đạo Đảng ủy Cục ĐTNĐ Việt Nam cho biết, hiện vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Trong đó, nội dung đăng ký học tập, thực hiện nghị quyết chuyên đề có lúc còn chưa sát với tình hình thực tế của đơn vị. Việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo và công tác cập nhật khai thác văn bản trên phần mềm quản lý văn bản của Đảng ủy Cục tại một số đảng bộ, chi bộ trực thuộc chưa đảm bảo theo quy định. Một số cấp ủy và tổ chức đảng chưa xây dựng, hoàn thiện và thực hiện nghiêm quy chế làm việc ngay sau Đại hội. Công tác kiểm tra, giám sát tại một số cấp ủy hiệu quả chưa cao, công tác giám sát chuyên đề còn lúng túng, chất lượng các cuộc kiểm tra giám sát còn hạn chế. Công tác khắc phục khuyết điểm, tồn tại, thiếu sót nêu tại các thông báo kết luận kiểm tra, giám sát còn chậm.

Tập trung nâng cao chất lượng công tác xây dựng đảng

Xác định rõ những tồn tại, hạn chế, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy Bộ GTVT, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Thường vụ, Lãnh đạo Cục, các cơ quan, đơn vị tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2021 cũng như những năm tới đây trên tất cả các lĩnh vực.

Trong công tác chính trị, tư tưởng, đạo đức, Đảng ủy Cục và các cấp ủy trực thuộc tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các mục tiêu, chỉ tiêu và giải pháp đã đề ra trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và các Nghị quyết Hội nghị Trung ương. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc tổ chức học tập, quán triệt, phổ biến các nghị quyết của Đảng. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai toàn diện các giải pháp, trọng tâm là tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tổ chức kiểm tra, giám sát và nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện theo kế hoạch đăng ký đối với cán bộ, đảng viên. Cùng với đó là tăng cường đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo, nhất là công tác tư tưởng trong tình hình mới. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chủ động đấu tranh chống lại các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị…

Trong công tác tổ chức, cán bộ, xây dựng tổ chức đảng và đảng viên, Đảng ủy Cục lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc xây dựng và thực hiện Chương trình hành động về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả trong toàn Đảng bộ Cục. Đẩy mạnh nâng cao chất lượng chi bộ theo hướng dẫn số 12 HD/BTCTW ngày 06/07/2018 của Ban Tổ chức Trung ương về "Một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ"; Hướng dẫn số 10-HD/ĐUK ngày 28/11/2018 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về “Đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương".

Đồng thời đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên, đảm bảo về số lượng và chất lượng. Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ theo các quy định mới của Trung ương. Rà soát, bổ sung hồ sơ đảng viên và cập nhật thường xuyên dữ liệu đảng viên theo quy định. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Cục và cán bộ giúp việc cấp ủy các cấp. Quan tâm công tác tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cấp ủy các cấp.

Đối với công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Cục xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát. Chỉ đạo và đôn đốc các tổ chức đảng trực thuộc kịp thời xây dựng và tổ chức, triển khai thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát của đảng ủy, ủy ban kiểm tra và chi bộ.

Cùng với đó, Đảng ủy Cục và các cấp ủy đảng trực thuộc tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. Duy trì công tác kiểm tra, đôn đốc các tổ chức đảng được kiểm tra khắc phục những khuyết điểm, tồn tại, thiếu sót đã được Đảng ủy và UBKT Đảng ủy Cục đã nêu tại các Thông báo kết luận kiểm tra. Các cấp ủy trực thuộc tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết kịp thời, dứt điểm đơn, thư khiếu nại, tố cáo theo quy định của Đảng.

Ngoài ra, Đảng ủy Cục ĐTNĐ Việt Nam sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị; tổ chức các phong trào thi đua và vận động cán bộ, đoàn viên, công chức, viên chức, người lao động thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hoàn thành nhiệm vụ chính trị./.

Phản hồi

Các tin khác