Vĩnh Phúc: Tiếp tục phát huy vai trò làm chủ của Nhân dân

Đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của UBND các cấp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc trong nhiệm kỳ 2016-2021.

Ảnh minh họa (Ảnh: MH)

Ảnh minh họa (Ảnh: MH)

Nhiều kết quả tích cực trong nhiệm kỳ 2016-2021

Theo UBND tỉnh Vĩnh Phúc, trong nhiệm kỳ 2016-2021, hoạt động của UBND các cấp trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Trong đó, UBND các cấp trong toàn tỉnh đã tập trung cao cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành gắn với trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ. Đồng thời, xác định rõ vai trò, trách nhiệm, đặc biệt là trách nhiệm người đứng đầu trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Trong nhiệm kỳ 2016-2021, triển khai nhiệm vụ về lĩnh vực kinh tế, UBND các cấp đã không ngừng nỗ lực triển khai chỉ đạo, điều hành các đơn vị trực thuộc triển khai các nhiệm vụ trọng tâm. Qua đó, góp phần đưa sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh duy trì được sự tăng trưởng ổn định ở mức cao, một số ngành công nghiệp chủ lực tiếp tục được phát triển, nhiều sản phẩm công nghiệp tăng trưởng khá. Giai đoạn 2016-2019, tăng trưởng giá trị gia tăng của ngành công nghiệp đạt 12,64%/năm, cao hơn so với mức tăng 9,63%/năm của giai đoạn 2011-2015. Đồng thời, tốc độ tăng trưởng ngành công nghiệp giai đoạn 2016-2020 đạt bình quân 10,44%/năm, vượt mục tiêu kế hoạch đề ra (7-7,5%/năm).

Cùng với đó, trên lĩnh vực sản xuất nông, lâm nghiệp, thuỷ sản, đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp tiếp tục được tỉnh tập trung chỉ đạo triển khai, từ đây nhiều chính sách đã thực sự đi vào cuộc sống, được nông dân đón nhận và mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất góp phần cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của dân cư nông thôn. Bình quân giai đoạn 2016-2020, tốc độ tăng trưởng ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt 1,9%/năm.

Với các ngành dịch vụ, phát triển ổn định với chất lượng ngày càng được nâng cao. Trong cơ cấu giá trị gia tăng, ngành dịch vụ bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô xe máy chiếm tỷ trọng cao nhất là 28,76%, dịch vụ giáo dục và đào tạo chiếm 13,5%, dịch vụ vận tải và kho bãi chiếm 7,9%, dịch vụ ngân hàng vào bảo hiểm chiếm 8,12%...

Ngoài ra, công tác xoá đói giảm nghèo, giải quyết việc làm và đào tạo nghề trong giai đoạn 2016-2021 trên địa bàn tỉnh đạt được nhiều kết quả nổi bật. Trong đó, có thể kể đến, chính sách giảm nghèo của tỉnh tiếp tục được quan tâm thực hiện. Các phong trào “Tương thân, tương ái”, “Quỹ vì người nghèo”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” được tổ chức thường xuyên và thu hút sự hưởng ứng của xã hội. Qua đó góp phần đưa tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh giảm nhanh từ 3,93% năm 2016 xuống còn 0,98% năm 2020.

Đồng thời, 100% đối tượng thuộc hộ nghèo, hộ mới thoát nghèo và hộ cận nghèo được thụ hưởng các chính sách về y tế, giáo dục và trợ giúp pháp lý kịp thời, tiếp cận thông tin, nước sạch; 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo đủ điều kiện và có nhu cầu vay vốn để đầu tư sản xuất, kinh doanh được hỗ trợ vay vốn tín dụng ưu đãi từ Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh. Toàn tỉnh không có hộ nghèo ở nhà dột nát, nhà thiếu kiên cố.

Nhìn chung, trong 5 năm qua, công tác chỉ đạo, điều hành của UBND các cấp đã kịp thời ngăn chặn được suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng và góp phần đảm bảo an sinh xã hội. Dưới sự lãnh đạo sâu sát của cấp ủy Đảng, chính quyền trong việc tháo gỡ khó khăn về sản xuất kinh doanh đã góp phần đưa công nghiệp giữ vai trò là động lực cho phát triển kinh tế, các ngành dịch vụ phát triển ổn định, chất lượng được nâng lên. Nhiều tiến bộ khoa học kỹ thuật được ứng dụng vào sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản. Môi trường đầu tư, kinh doanh được cải thiện, thu hút đầu tư đạt kết quả cao.

 Tiếp tục phát huy vai trò làm chủ của Nhân dân

UBND tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, trong nhiệm kỳ 2021-2026, UBND các cấp trên địa bàn tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng và hiệu quả việc học tập, nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phát huy dân chủ, đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo.

Trong nhiệm kỳ 2016-2021, về công tác chỉ đạo, điều hành, UBND các cấp hướng đến việc tiếp tục phát huy vai trò làm chủ của Nhân dân. Trong đó, chính quyền các cấp tăng cường tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân, lắng nghe và giải quyết các khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở; tổ chức tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp Nhân dân nhằm thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Đáng chú ý, về nhiệm vụ phát triển kinh tế, theo UBND tỉnh Vĩnh Phúc, trong 5 năm tới, UBND các cấp cần tạo môi trường pháp lý, cơ chế, chính sách thuận lợi, đổi mới mạnh mẽ nhằm khai thông, giải phóng tối đa, huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực, tạo động lực mới đưa nền kinh tế của tỉnh phát triển nhanh, bền vững. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng ngành công nghiệp và dịch vụ; khuyến khích phát triển công nghiệp.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư nước ngoài theo hướng có chọn lọc theo đúng tinh thần Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị. Theo đó, ưu tiên thu hút các dự án có công nghệ tiên tiến, công nghệ mới, công nghệ cao, công nghệ sạch, quản trị hiện đại và có giá trị gia tăng cao. Đi cùng với đó, tập trung rà soát loại bỏ những thủ tục, quy định đang làm phức tạp, khó khăn, cản trở các nhà đầu tư; khắc phục tình trạng ban hành những cơ chế chính sách mới không đảm bảo tính khả thi, không thực hiện được hoặc thực hiện không hiệu quả.

UBND tỉnh Vĩnh Phúc cho biết thêm, trong nhiệm kỳ 2021-2026, UBND các cấp sẽ tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính theo hướng xây dựng chính quyền điện tử gắn với hoạt động hiệu quả của Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh và bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã. Thực hiện hiệu quả cơ chế một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Tăng cường phân cấp, làm rõ thẩm quyền, trách nhiệm của từng cấp, từng ngành, từng đơn vị, nhất là người đứng đầu.

Ngoài ra, tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của UBND các cấp theo hướng dân chủ, công bằng, văn minh, liêm chính, từng bước hiện đại. Đảm bảo sự phối hợp công tác giữa sở, ban, ngành với UBND cấp huyện; giữa các phòng chuyên môn của UBND cấp huyện với UBND cấp xã. Thực hiện tốt việc trao đổi thông tin giữa UBND cấp trên và UBND cấp dưới nhằm kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất