Xây dựng Đảng bộ Bộ NN&PTNT trong sạch, vững mạnh
coi trọng xây dựng Đảng

(Ảnh minh họa của: BT)

Xây dựng Đảng bộ Bộ trong sạch, vững mạnh

 Cụ thể hóa chủ trương, đường lối, quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được đề ra trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) cho biết, toàn Đảng bộ quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng theo phương châm: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển” với chủ đề: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dây khát vọng phát triển đất nước, phát huy ý chí, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới. Đồng thời, xây dựng Đảng bộ Bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Đặc biệt, trong triển khai nhiệm vụ xây dựng Đảng, toàn Đảng bộ phấn đấu: 100% đảng viên được học tập, nghiên cứu, quán triệt và 100% tổ chức đảng trực thuộc xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương và của cấp ủy cấp trên. 100% tổ chức Đảng trực thuộc rà soát, ban hành chuẩn mực theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tổ chức sinh hoạt chuyên đề, đồng thời tổ chức cho cán bộ, đảng viên đăng ký và tự giác học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bên cạnh đó, Đảng ủy Bộ đề ra mục tiêu: Hằng năm, Đảng bộ Bộ đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 100% chi bộ, đảng bộ trực thuộc hoàn thành nhiệm vụ trở lên, trong đó có trên 80% đảng bộ, chi bộ trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; có trên 98% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên, trong đó, có trên 80% đảng viên hành thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Ngoài ra, 100% cấp ủy, Ủy ban kiểm tra các cấp xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình công tác toàn khóa và hằng năm; 100% tổ chức đảng trực thuộc được kiểm tra, giám sát chuyên đề trong nhiệm kỳ. Thực hiện tốt công tác giám sát thường xuyên đối với tổ chức đảng và đảng viên, xem xét, giải quyết kịp thời, dứt điểm đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm theo quy định của điều lệ Đảng.

Coi trọng việc xây dựng Đảng về đạo đức

Để thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng Đảng đã đề ra, theo Chương trình hành động của Đảng ủy Bộ NN&PTNT, toàn Đảng bộ sẽ tăng cường công tác xây dựng Đảng về chính trị, coi trọng xây dựng Đảng về tư tưởng và tập trung xây dựng Đảng về đạo đức. Trong đó, xác định các cấp ủy cần tiếp tục làm tốt công tác chính trị tư tưởng, tạo sự đoàn kết, đồng thuận cao trong toàn Đảng bộ, động viên cán bộ, đảng viên phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Bên cạnh đó, Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ sẽ ban hành và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết “về nâng cao công tác chính trị tư tưởng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

Đồng thời, quán triệt đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương và của đảng uỷ cấp trên. Tổ chức cho cán bộ, đảng viên nghiên cứu, quán triệt sâu sắc Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá đ lên Chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các Nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng. Từ đây, góp phần giúp cán bộ, đảng viên nhận thức đúng đắn những thành tựu to lớn của công cuộc đổi mới đất nước, nhất là những thành tựu của ngành NN&PTNT.

Đi cùng với đó, Đảng ủy Bộ xác định cần làm tốt công tác nắm chắc tư tưởnglàm tốt công tác thông tin, định hướng dư luận để ổn định tư tưởng chính trị của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Bộ.

Coi việc xây dựng Đảng về đạo đức là yêu cầu, nhiệm vụ quan trọng, Đảng ủy Bộ NN&PTNT yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, ra sức tu dưỡng, rèn luyện, thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu ngang tầm nhiệm vụ thời kỳ mới.

Để thực hiện nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng, trong giai đoạn tới, Đảng ủy Bộ sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ đảng viên, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị. Trong đó, phối hợp với Ban Cán sự đảng Bộ, các tổ chức đảng có liên quan từng bước sắp xếp, tiếp nhận, chuyển giao nhằm hoàn thiện hệ thống tổ chức đảng theo hướng đồng bộ giữa tổ chức đảng và chính quyền.

Song song với đó, để triển khai nhiệm vụ này, Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ sẽ ban hành và tổ chức thực hiện Nghị quyết chuyên đề “nâng cao chất lượng cán bộ cấp ủy các cấp trong Đảng bộ Bộ NN&PTNT”. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ mọi mặt cho đội ngũ cấp ủy viên, từng bước chuẩn hóa về trình độ chuyên môn và trình độ lý luận chính trị của cấp ủy viên tương đồng với yêu cầu chuẩn hóa của cán bộ lãnh đạo, quản lý đồng cấp.

Ngoài ra, tổ chức triển khai tốt Nghị quyết số số 02-NQ/TW ngày 11/1/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ về “nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Đồng thời, tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy; tăng cường tập huấn, bồi dưỡng để nâng cao nghiệp vụ công tác đảng, nhất là nghiệp vụ tổ chức sinh hoạt chi bộ đối với bí thư chi bộ.

Cùng với các giải pháp trên, Đảng ủy Bộ NN&PTNT cho biết, thời gian tới, sẽ đổi mới mạnh mẽ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, kiên quyết, kiên trì trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng lãng phí. Cụ thể, cấp ủy các cấp, nhất là cấp chi bộ tăng cường việc quản lý chặt chẽ cán bộ, đảng viên và thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao chất lượng nghiên cứu các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, nhất là những quy định về kiểm tra, giám sát, những quy định về những điều đảng viên không được làm; những quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên, những chính sách pháp luật của Nhà nước để cán bộ, đảng viên nắm vững, tự giác chấp hành, từ đó chủ động phòng ngừa, ngăn chặn xảy ra vi phạm, góp phần thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng.

Đi cùng với đó, Đảng ủy Bộ sẽ tăng cường phổ biến, quán triệt các quy định của Đảng để tạo s chuyển biến, nâng cao nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng, Ủy ban kiểm tra, trước hết là người đứng đầu cấp ủy về vị trí, vai trò, ý nghĩa, trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; trách nhiệm của các tổ chức đảng, Ủy ban kiểm tra, của cán bộ, đảng viên đối với công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng./.

Phản hồi

Các tin khác