Ngành NN&PTNT phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị

Phấn đấu tốc độ tăng trưởng GDP toàn ngành đạt khoảng 2,8-3,2%/năm

Ngành NN&PTNT phấn đấu tốc độ tăng trưởng

Ngành NN&PTNT phấn đấu tốc độ tăng trưởng GDP toàn ngành đạt khoảng 2,8-3,2%/năm. (Ảnh: BT)

Theo Chương trình hành động của Đảng ủy Bộ NN&PTNT về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, toàn ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn hướng vào việc tập trung cụ thể hóa chủ trương, đường lối, quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp được xác định trong các Nghị quyết trên. Đồng thời, tập trung khắc phục, giải quyết những hạn chế, yếu kém của nhiệm kỳ trước, thực hiện tốt những nội dung, nhiệm vụ do Đại hội XIII của Đảng bộ Khối và Đại hội XIII của Đảng đã đề ra. Từ đây, cụ thể hóa bằng các đề án, kế hoạch, có lộ trình rõ ràng để triển khai thực hiện, thể hiện quyết tâm đổi mới, sáng tạo và bảo đảm khả thi, thiết thực, hiệu quả.

Toàn Đảng bộ xác định triển khai chương trình hành động với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện chương trình hành động.

Đặc biệt, trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị, bám sát Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối, Đảng ủy Bộ NN&PTNT cho biết, phấn đấu đến năm 2025, toàn ngành đạt được các chỉ tiêu: Tốc độ tăng trưởng GDP toàn ngành đạt khoảng 2,8-3,2%/năm; kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 50 tỷ USD; tỷ lệ số xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới ít nhất 80% (trong đó, có khoảng 40% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 10% số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu); có 50% đơn vị cấp huyện đạt chuẩn, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Độ che phủ rừng duy trì ổn định 42%; tỷ lệ dân cư nông thôn được sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh 95%.

Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu và trách nhiệm nêu gương

Để triển khai nhiệm vụ chính trị đề ra trong giai đoạn tới, toàn ngành sẽ phát huy tính tiên phong, gương mẫu, trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên (Ảnh: BT)

Để triển khai nhiệm vụ chính trị đề ra trong giai đoạn tới, toàn ngành sẽ phát huy tính tiên phong,
gương mẫu, trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên. (Ảnh: BT)

Theo Đảng ủy Bộ NN&PTNT, để đạt được các mục tiêu về nhiệm vụ chính trị đã đề ra, Đảng ủy Bộ sẽ tập trung lãnh đạo đội ngũ cán bộ, đảng viên phát huy vai trò tiên phong gương mẫu và trách nhiệm nêu gương; lao động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Bộ, ngành.

Trong đó, Đảng ủy Bộ tiếp tục phối hợp tốt với Ban Cán sự Đảng bộ trong xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp đủ năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới. Đồng thời, Đảng ủy Bộ sẽ tham gia có trách nhiệm trong việc xem xét quy hoạch, đào tạo, đánh giá, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, đội ngũ cán bộ chủ chốt của Bộ. 

Bên cạnh đó, lãnh đạo các cấp ủy trực thuộc phối hợp với lãnh đạo chính quyền hàng năm có chương trình công tác cụ thể về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của cơ quan đơn vị mình. Trong đó tập trung rà soát, đánh giá khách quan, công bằng đội ngũ hiện có và chỉ ra những nhiệm vụ, giải pháp của đơn vị về những vấn đề liên quan, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ, đảm bảo sự ổn định, kế thừa, đủ số lượng và chất lượng. 

Ngoài ra, các đơn vị cần nhận thức sâu sắc và đầy đủ về trách nhiệm xây dựng nguồn nhân lực vừa đủ số lượng, vừa đảm bảo về chất lượng, chú trọng xây dựng đội ngũ công chức đặc biệt thạo việc mang tầm chuyên gia, sớm phát hiện và bồi dưỡng những cán bộ, công chức trẻ có nhiều triển vọng. 

Để thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy Bộ NN&PTNT cho biết thêm, sẽ tập trung thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp cơ cấu lại ngành. Trong đó, tập trung hoàn thiện cơ chế, chính sách, tạo động lực mới cho phát triển, nhất là chính sách về đất đai, tín dụng, đầu tư, bảo hiểm cho nông nghiệp.

Nâng cao năng lực dự báo, thích ứng với thị trường, tranh thủ lợi thế từ các Hiệp định thương mại tự do và các cam kết quốc tế để ổn định, phát triển thị trường, tiêu thụ nông lâm thủy sản. Có chiến lược phát triển thị trường đối với các sản phẩm chủ lực, có tiềm năng tăng nhanh giá trị gia tăng. Xây dựng thương hiệu nông sản Việt Nam có chất lượng cao, an toàn thực phẩm và thân thiện với môi trường.

Đi cùng với đó, toàn ngành sẽ tập trung vào việc phát triển công nghiệp chế biến, tăng tỷ trọng chế biến sâu để giảm chi phí và nâng cao gía trị sản phẩm nông nghiệp. Phát triển các cụm liên kết sản xuất gắn với vùng nguyên liệu, các hình thức hợp tác liên kết trong sản xuất chế biến kết nối với hệ thống tiêu thụ trong nước và quốc tế.

Đáng chú ý, nâng cao trình độ nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng khoa học công nghệ, tập trung giải quyết các khâu then chốt, ứng dụng nhanh thành quả cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ cao để tạo tăng trưởng đột phá. Đi cùng với đó, nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho nông dân; đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất phù hợp, hiệu quả, hoàn thiện quan hệ sản xuất phù hợp, đẩy mạnh hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ nông sản, kết nối với hệ thống tiêu thụ toàn cầu.

Đặc biệt, triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị, ngành NN&PTNT tập trung đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, trong đó, chú trọng nâng cao chất lượng đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao ở các cấp và xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu ở những địa phương có điều kiện thuận lợi. Thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; ưu tiên thực hiện tiêu chí về thu nhập, đẩy mạnh phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, tăng thu nhập cho người dân.

Ngoài ra, toàn ngành NN&PTNT tiếp tục thực hiện hiệu quả việc kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy đối với các tổ chức đã quy định trong Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII đảm bảo đồng bộ, thống nhất với việc thể chế hóa của Nhà nước, nhất là tập trung chỉ đạo đối với kiện toàn tổ chức bộ máy hành chính ngành nông nghiệp, sắp xếp các tổ chức thuộc và trực thuộc Sở NN&PTNT trong tình hình mới. 

Cùng với đó, ngành NN&PTNT đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, hiệu lực, hiệu quả./.

Phản hồi

Các tin khác