Triển khai hiệu quả công tác chính trị tư tưởng tại Đảng bộ cơ quan Tổng cục Thuế

Ảnh minh họa (Ảnh: M.P)

Thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW ngày 09/3/2021 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 09-KH/BTGTW ngày 18/3/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương và Kế hoạch số 04-KH/ĐU ngày 23/3/2021 của Đảng ủy Bộ Tài chính trong quý I/2021, Đảng bộ cơ quan Tổng cục Thuế đã tổ chức các điểm cầu Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ. Tập thể lãnh đạo Tổng cục, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng ủy và gần 600 đảng viên của 22 đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ quan Tổng cục Thuế đã tham gia nghiêm túc 2 ngày quán triệt theo hình thức trực tuyến.

Qua việc nghiên cứu, học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII đã giúp cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ cơ quan Tổng cục Thuế nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Trên cơ sở đó, Đảng ủy Tổng cục Thuế hiện đang xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, đồng thời tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể cán bộ, đảng viên nhằm tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết.

Nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị trong toàn Đảng bộ và toàn Ngành, Đảng ủy cơ quan Tổng cục Thuế đã lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, thực hiện Nghị quyết của Trung ương đến toàn thể cán bộ, đảng viên. Việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khoá XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị trong quý I/2021 tiếp tục đạt được kết quả quan trọng, góp phần củng cố, nâng cao và tạo sự thống nhất nhận thức tư tưởng các tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Qua đó, giúp cán bộ, đảng viên thấy rõ tính cần thiết và cấp bách phải tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với học tập và làm theo Bác.

Bên cạnh đó, Đảng ủy cơ quan Tổng cục Thuế đã kịp thời chỉ đạo 100% cán bộ, đảng viên thực hiện việc xây dựng bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của bản thân. Trong đó, công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân theo Nghị quyết Trung ương 4 gắn với kiểm điểm hằng năm và đột xuất được thực hiện nghiêm túc; chỉ đạo bổ sung, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức gắn với rà soát, bổ sung các quy chế, quy định nội bộ; đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ của chi bộ; việc xây dựng kế hoạch cá nhân và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp được triển khai đầy đủ.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống; phòng, chống những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ luôn được Đảng bộ cơ quan Tổng cục Thuế thường xuyên quan tâm chỉ đạo. Do vậy, trong quý I/2021, hầu hết cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ đã giữ vững được lập trường chính trị tư tưởng, nhận thức đúng về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước, các nhiệm vụ trọng tâm của Ngành; thống nhất trong nhận thức và hành động, đóng góp tích cực vào việc xây dựng Đảng bộ cơ quan Tổng cục Thuế.

Nhờ thường xuyên quan tâm chỉ đạo công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, nên tình hình tư tưởng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên được giữ vững và ổn định. Từng cán bộ, đảng viên phát huy được vai trò tiên phong gương mẫu, giữ vững phẩm chất chính trị, không có hiện tượng tiêu cực hoặc có những biểu hiện về tư tưởng và hành động trái với quan điểm đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan. Qua đó, kịp thời ngăn chặn những biểu hiện lệch lạc, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, chống mọi biểu hiện suy thoái về chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, các biểu hiện gây mất đoàn kết, lợi ích nhóm, tiêu cực, nhũng nhiễu, quan liêu, chạy chức, chạy quyền...

Đảng ủy cơ quan Tổng cục Thuế cũng chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc thường xuyên đi sâu, đi sát, lắng nghe mọi ý kiến phản ánh về tâm tư nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và quần chúng. Phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các tổ chức đoàn thể giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh, khuyến khích, động viên kịp thời cán bộ, đảng viên trong đơn vị tích cực phấn đấu, rèn luyện, phát huy truyền thống đoàn kết, nâng cao trách nhiệm, chất lượng và hiệu quả công việc...

Trong quý II/2021, Đảng ủy cơ quan Tổng cục Thuế sẽ tập trung công tác lãnh đạo các cấp uỷ, chi bộ triển khai thực hiện tốt việc giáo dục chính trị, tư tưởng; tuyên truyền, giáo dục, phổ biến, quán triệt các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của Đảng ủy Khối. Xây dựng đề ra các giải pháp để thực hiện tốt Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về “Tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong Đảng bộ Khối trong tình hình hiện nay”. Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ công tác đảng.../.

Phản hồi

Các tin khác