Gắn nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên với xây dựng tổ chức đảng vững mạnh
Gắn nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên với xây dựng tổ chức đảng vững mạnh (Ảnh: BT)

Trong quý II/2021, Đảng ủy Bộ NN&PTNT sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng thực hiện công tác  nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên gắn với xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh. (Ảnh minh họa: BT)

Nhiều kết quả nổi bật

 Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) cho biết, trong quý I/2021, Đảng ủy Bộ đã triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm về công tác xây dựng Đảng và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Trong đó, ngay từ đầu năm, Đảng ủy Bộ đã tập trung tuyên truyền và chỉ đạo thực hiện tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của Đảng, của đất nước như: Tuyên truyền đại hội Đảng các cấp và tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày Bác Hồ về nước (28/1/1941-28/1/2021); tuyên truyền về Đại hội XIII của Đảng, tuyên truyền kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam,…

Đặc biệt, Đảng ủy Bộ đã phối hợp với Ban Cán sự Đảng bộ tổ chức điểm cầu tiếp nối Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cho hơn 400 cán bộ chủ chốt của các đơn vị trực thuộc Bộ. Ban hành kế hoạch học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương. Đẩy mạnh thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền qua cổng thông tin điện tử của Bộ và gửi Bản tin thông tin sinh hoạt chi bộ của Đảng ủy Khối cho các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc.

Trong quý I/2021, Đảng ủy Bộ đã thường xuyên quan tâm đến việc nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ. Nhìn chung trong quý I, tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Bộ cơ bản ổn định, yên tâm công tác, phấn khởi bày tỏ niềm tin vào thành công của Đại hội và triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Cũng trong quý I, Đảng ủy Bộ đẩy mạnh việc phối hợp với Ban cán sự Đảng Bộ tăng cường hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 của Bộ về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù dịch. Công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng tiếp tục được quan tâm. Các cấp ủy đảng trực thuộc luôn tạo điều kiện và khuyến khích đảng viên học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tham gia học các lớp lý luận chính trị.

Đáng chú ý, về công tác tổ chức xây dựng Đảng, Đảng ủy Bộ đã thực hiện và chỉ đạo các đảng ủy, chi bộ trực thuộc thực hiện nghiêm việc kiểm điểm tổ chức Đảng, tập thể cấp ủy, người đứng đầu và đảng viên trong toàn Đảng bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy luì sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, đồng thời, chỉ ra ưu điểm, hạn chế và đề ra phương hướng, giải pháp khắc phục. Từ đây, nhận thức của các cấp ủy, cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ ngày càng đầy đủ, toàn diện và sâu sắc hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Bên cạnh đó, Đảng ủy Bộ đã triển khai làm tốt công tác lãnh đạo, hướng dẫn các tổ chức cơ sở đảng và cấp ủy trực thuộc thực hiện Điều lệ Đảng, chỉ thị, nghị quyết và các văn bản của cấp ủy cấp trên; xây dựng và thực hiện quy chế làm việc, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình. Làm tốt công tác quản lý đảng viên, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng bộ và chỉ đạo kiện toàn cấp ủy cơ sở trực thuộc kịp thời, đúng quy định.

Gắn nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên với xây dựng tổ chức đảng vững mạnh

Đảng ủy Bộ NN&PNTT cho biết, trên cơ sở những kết quả đạt được trong quý I, quý II/2021, Đảng ủy sẽ tiếp tục triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm về công tác xây dựng Đảng.

Một trong những nhiệm vụ không thể không kể đến, đó là lãnh đạo các cấp ủy Đảng trực thuộc tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền, học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đảng các cấp; tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, nhất là công tác chuẩn bị, tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng thời, tích cực tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; đấu tranh, phản bác, ngăn chặn những thông tin sai lệch làm ảnh hưởng tới sự ổn định của Bộ, công khai, minh bạch những vấn đề dư luận đang quan tâm.

Trong quý II/2021, Đảng ủy Bộ NN&PTNT xác định cần thực hiện tốt việc nắm bắt tình hình tư tưởng, phát hiện những vấn đề nảy sinh và đề xuất cách thức giải quyết, xử lý các vấn đề tư tưởng phát sinh. Đi cùng với đó, duy trì các hoạt động cung cấp thông tin phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành, góp phần ổn định, định hướng tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Bộ.

Đặc biệt, với công tác tổ chức xây dựng Đảng, trong quý II/2021, Đảng ủy Bộ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên gắn với xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/ĐU về “nâng cao chất lượng chi bộ trong Đảng bộ Bộ NN&PTNT”, đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ.

Bên cạnh đó, Cấp ủy và Ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ cần thực hiện tốt các nội dung về tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy các cấp đối với công tác kiểm tra, giám sát. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc thực hiện tốt Chỉ thị số 02-CT/ĐUB ngày 18/1/2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ để tăng cường, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng. Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát theo phương châm: giám sát thường xuyên phải toàn diện, giám sát chuyên đề và kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm. Nội dung kiểm tra, giám sát cần tập trung vào việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị, quyết định, quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là những chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy Bộ và Đảng ủy Khối.

Ngoài ra, về công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể, Đảng ủy Bộ cho biết, trong quý II/2021, các đoàn thể quần chúng sẽ triển khai nhiệm vụ vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động đoàn kết, tích cực tham gia xây dựng tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị vững mạnh. Đồng thời, với các cấp ủy sẽ lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh thực hiện chương trình công tác dân vận năm 2021. Trong đó, tập trung tuyên truyền, thực hiện các văn bản của Đảng, Nhà nước về công tác dân vận. Đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của cán bộ đảng viên, công chức, viên chức và người lao động./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất