Đảng ủy Bộ NN&PTNT: Nâng cao phẩm chất chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên
xem công tác xây dựng Đảng
(Ảnh minh họa: BT)

Coi trọng công tác nâng cao phẩm chất chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên

Trong thời gian qua, Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) và các cấp ủy Đảng trong Đảng bộ Bộ luôn coi trọng việc củng cố, nâng cao phẩm chất chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của Bộ. Đây là công tác rất quan trọng trong công tác xây dựng Đảng nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên công đoàn, đoàn viên thanh niên có nhận thức đúng đắn về chế độ chính trị, về vai trò lãnh đạo của Đảng, về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội và sự nghiệp đổi mới, hội nhập quốc tế của đất nước, về những giá trị tinh thần to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trên cơ sở đó, công tác xây dựng Đảng bộ Bộ về chính trị, tư tưởng và đạo đức đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, nhất là năng lực cụ thể hóa, vận dụng đúng đắn, sáng tạo đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào thực tiễn Đảng bộ Bộ. Việc nắm bắt tư tưởng và định hướng dư luận giúp cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động ổn định, kiên định mục tiêu lý tưởng, tin tưởng vào đường lối đổi mới của đất nước và ngành NN&PTNT.

Đặc biệt, cán bộ, đảng viên, nhất là lãnh đạo chủ chốt các cấp đã quán triệt và gương mẫu, tự giác thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, tự giác học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Cần tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ

Nhằm phát huy được những ưu điểm về công tác nâng cao phẩm chất chính trị, tư tưởng để đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, Dự thảo Nghị quyết của Đảng ủy Bộ NN&PNTT về vấn đề này nêu rõ yêu cầu: cần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác chính trị, tư tưởng; ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ là trách nhiệm chung của mọi tổ chức đảng và đảng viên, trước hết là trong cấp ủy và bí thư cấp ủy, đảng viên giữ cương vị lãnh đạo, quản lý, nhất là người đứng đầu.

Bên cạnh đó, kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, lấy “xây” là nhiệm vụ cơ bản, lâu dài, lấy “chống” là nhiệm vụ cấp bách, quan trọng và phải được thực hiện thường xuyên, liên tục ở mọi cấp, mọi tổ chức.

Bên cạnh đó, phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và vai trò của các đoàn thể chính trị - xã hội ở cơ sở. Từ đó, xây dựng Đảng bộ Bộ NN&PTNT trong sạch, vững mạnh toàn diện, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.

Triển khai yêu cầu trên, Đảng ủy Bộ NN&PTNT cho biết, phấn đấu 100% đảng viên được học tập, nghiên cứu, quán triệt và 100% tổ chức đảng trực thuộc xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương và của cấp ủy cấp trên. Đồng thời, 100% tổ chức đảng trực thuộc triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức cho cán bộ, đảng viên xây dựng cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu và tự giác học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hướng tới các yêu cầu, mục tiêu đã đề ra, theo Đảng ủy Bộ NN&PTNT, về vấn đề nâng cao công tác chính trị, tư tưởng, các cấp ủy Đảng trong toàn Đảng bộ Bộ cần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng. Nâng cao chất lượng bồi dưỡng lý luận chính trị, cập nhật, bổ sung kiến thức mới, nhất là kiến thức trong việc vận dụng, phát triển sáng tạo lý luận Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của ngành, nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng, tạo lập nhận thức đúng đắn cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động.

Đặc biệt, cần tổ chức học tập, quán triệt, nghiên cứu các Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là những vấn đề liên quan đến lĩnh vực của ngành và nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Tập trung quán triệt sâu sắc tới toàn thể đội ngũ cán bộ, đảng viên về tư tưởng chỉ đạo của mỗi Nghị quyết, đồng thời, gắn với trách nhiệm thực hiện của mỗi đảng viên trong từng chi bộ đảng.

Bên cạnh đó, về công tác tăng cường ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, Đảng ủy Bộ NN&PTNT đề nghị các cấp ủy Đảng cần thực hiện nghiêm túc, bài bản công tác đào tạo, bồi dưỡng đảng viên mới. Nghiên cứu, tuyển chọn kỹ lưỡng chất lượng đầu vào, nhất là lịch sử chính trị của quần chúng ưu tú dự kiến kết nạp Đảng. Kiên quyết loại khỏi danh sách kết nạp Đảng đối với những trường hợp có biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Mặt khác, tăng cường công tác quản lý cán bộ một cách toàn diện, kết hợp chặt chẽ giữa quản lý đảng viên và quản lý cán bộ, quản lý của tổ chức với quản lý cán bộ, trong đó, tự quản lý có vai trò quan trọng.  Nâng cao kỷ luật phát ngôn của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý. Tăng cường giám sát, quản lý cán bộ, đảng viên, quan tâm đối thoại với đảng viên có vấn đề về tư tưởng.

Ngoài ra, hằng năm, các cấp ủy đảng chỉ đạo, đưa nội dung kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” vào chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy và ủy ban kiểm tra. Tăng cường chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ở chi bộ.

Đồng thời, tạo điều kiện để đoàn thể tham gia giám sát cán bộ, đảng viên về đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Tăng cường các hoạt động vận động, thuyết phục, giáo dục cán bộ, đoàn viên, hội viên chấp hành chủ trương, đường lối, kỷ luật của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị.

Kịp thời xử lý những tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Song song với đó, có biện pháp, hình thức phù hợp bảo vệ tổ chức, cá nhân trong đấu tranh, ngăn chặn tiêu cực, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”./.

Phản hồi

Các tin khác